HOME
INDEX

592     Kristianstad - Åhus hamn

FÖREGÅENDE
LISTA
(Kristianstad) - (Åhus) - Åhus hamn
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringCr (Kristianstad C) v 29,800 4 1945-06-11 stn; hamnspår; triangelspår; ansl BKB, CÅJ, KIJ, ÖSJ; FS
Cr

Kristianstad

  29,800 4 1865-07-29 stn; hamnspår; triangelspår; ansl BKB, CÅJ, KIJ, ÖSJ; FS
             
Crt Kristianstad Tivoliparken 30,000  1998-06-08 ssp; växel fd Ystadslinjen, utbruten ur Kristianstad C stn; IL
Lv Läroverket   30,500   1927 hp, †1930t
      30,500      Långebrogatan ssp 1886, BI ~1935; Ljunggrens mekaniska verkstad
  Kristianstads hamnkanal   30,800   1886 svängbro 14 m, låst 1971
  Wahlbergska ångqvarnen   30,900   1889 ssp
Crs Kristianstad S 30,900 1927 ssp, hlp, lp 1962-11-01, †1977-05-22; lokalt. Annonserad persontrafik även före 1927; IL
Hmp Hammarspynt 33,000 1927  hp, †1955-06-10
Hmr/Hlu Hammarslund v 33,500 4 1927-03-01 stn, hlp 1948-06-01, T hp 1960-01-01, I hp 1960, †1962-11-01; < Hammar
Hammar 33,500 4 1886-05-19 hlp, stn ~1895
Kv/Kaä Kvarnäs 34,800  1937-09-01  Kvarnäs () lp+grp 1886, †b1950t;
Hl Håslöv 34,800  1886 lp+grp
Vb/Viy Skånes Viby v 36,100 5 1945-06-11  stn, hlp 1957, hp 1961, †1962-11-01;
Viby   5 1886-05-19 stn
Vbv Vibyvik   36,700   1927 hp, †~1930
Hk/Hku Herkules 37,400 1899 lp, †1974-06-01
  Rinkaby hållplats   39,000   1927  hp, †~1930
Ry/Rka Rinkaby h 40,300 11 1886-05-19 stn, lp 1962-11-01, †1989-09-24; IL
Hr/Hon Horna h 42,700 9 1886-05-19 hlp, stn ~1895, hlp 1933, hp ~1960, †1962-11-01
Hrg/Hong Horna grusgrop   44,700    grp, BI 1949
Å/Ås, Åhus Åhushamn h 46,900 4 1886-05-19 stn, gemensam stationsdrift GHJ och CÅJ men skilda bangårdar, lp 1962-11-01, T infogad i Åhus hamn lp 1989-10-01; hamnspår; 1889–1936.
  Åhus       1886-05-19  
Åsha Åhus hamn 46,900 4 1955 lp  då SJ övertog hamnväxlingen; IL
Åhusbaden +1,000    1906 (säsong) hp , †1940, *P 1943, †1951, *P 1955, †1962; <1955 Villastationen; viss trafik även på 1890t 
Kristianstad–Åhus järnväg (mer om CÅJ)
Kristianstad hade haft sin huvudförbindelse till havet via Helge å, men när de konkurrerande intressen som stod bakom Gärds härads järnväg 1882 etablerat en förbindelse till Åhus den långa omvägen via Tollarp blev det dags för en genare bana, i vilket bolag Kristianstads stad tecknade tre femtedelar av aktierna.
Den anlades delvis på en befintlig skyddsvall utmed Hammarsjön.
CÅJ övertog GHJ:s hamnspår och lade beslag på det allra mesta av tågtrafiken mellan Kristianstad och Åhus, både gods och sommarens omfattande badtrafik, och det uppstod industrier på ett par mellanstationer.
För att vinna samordningsfördelar uppgick CÅJ i Kristianstad–Hässleholms järnvägar.

Koncession 1885-04-17.

Längd 17 km.

Förvaltningsort Kristianstad.

Trafikförändringar 1886-05-19 *allmän trafik.

Trafik
a) Trafikerades av CHJ. CÅJ ägde själv en enda vagn, för kalkfattigt matarvatten till loken.
b) Från 1890-talet fortsatte badtåg sommartid 1 km till Villastationen på Åhus hamnspår, ända från Hörby och Hästveda.

Anmärkning CÅJ köpte 1886 det viktiga hamnspåret i Åhus från GHJ.

CÅJ uppgick 1906-01-01 i CHJ (se nedan).

Kristianstad–Hässleholms järnväg/ar (mer om CHJ)
CHJ övertog 1906-01-01 Kristianstad–Åhus järnväg och Kristianstad–Immelns järnväg (för tidigare data se dessa). Då infördes namnets pluralform.

Som den första av sedermera sju Kristianstadsjärnvägar hade CHJ förmånen att tidigt etablera ett trafikunderlag och kunde med sina goda finanser investera i och så småningom överta sidobanor, där dock förlängningen av f.d. Kristianstad–Immelns järnväg blev en ekonomisk besvikelse och belastning medan Åhusbanan visade sig lönsam.
Konkurrensen med Östra Skånes järnvägar om bland annat trafiken på Malmö var tidvis hård men CHJ vann.
Typiskt nog har den först öppnade sträckan visat sig livskraftigast av Kristianstads alla banor.

Koncession
1864-02-12 plan fastställd.
1904-09-09 Glimåkra–Älmhult, övertagen från KIJ.

Längd Öppnat i egen regi 57 km, totalt 116 km.

Förvaltningsort Kristianstad.

Trafikförändringar
1865-07-29 *Hässleholm–Kristianstad, 30 km, allmän trafik
1909-05-27 *Glimåkra ”gamla”–Glimåkra ”nya”, 0,5 km, provisorisk trafik
1909-07-31 *Glimåkra–Älmhult, 27 km, allmän trafik
1962-11-01 †Kristianstad–Åhus, 17 km, persontrafik
1969-06-01 †Kristianstad–Glimåkra, 69 km, persontrafik och Glimåkra–Älmhult, 27 km, all
trafik (behovsgodståg 1956).
1978-07-01 †Hässleholm–Kristianstad, 30 km, lokal persontrafik, och Kristianstad–Glim-
åkra, 42 km, allmän godstrafik (behovsgodståg Rödaled–Glimåkra 1976).
~1995 †Kristianstad–Rödaled, 3 km, resttrafik.

Samband 1936-01-01 övertogs ÖSJ som dock drevs vidare som dotterbolag.

Trafik
a) Kristianstad–Karpalund, 4 km, trafikerades även av Gärds härads järnväg/ÖSJ
b) 1906–1940, 1942–1951 och 1955–1962 bedrevs säsongspersontrafik (badtåg) Åhushamn/Åhus–Villastationen/Åhusbaden, 1 km.

Trafikuppehåll
 Trafiken inställd Kristianstad–Åhus 2002-02-04–07-09 på grund av översvämning och underminerad banvall. Återupptagen i delvis justerad sträckning som utgör skyddsvall mot Helgasjön

Omläggning
 ~1950 anlades direkt ingångsspår till Kristianstad gbg från Hässleholm. Förr hade godstågen backats in från personbangården.

Förstatligad 1944-07-01

Elektrifiering 1955-06-10 [Hässleholm]–Kristianstad.

Linjeblockering 1957 Karpalund–Kristianstad, automatisk.

ATC
1984-06-28 Hässleholm stn.
1985-12-02 [Hässleholm]–(Kristianstad).

Upprivning
Älmhult–Glimåkra 1973–1974, Glimåkra–Arkelstorp 1979, Arkelstorp–Gårrö 1980, Gårrö–Ekestad 1991, Ekestad–Rödaled 1992, Rödaled–Kristianstad 1995.

Nollpunkt
Kristianstad för Kristianstad–Hässleholm, av SJ omkastat till Hässleholm, Kristianstad för Kristianstad–Älmhult, av SJ omkastat till Älmhult.

Anmärkning
a) Inför förstatligandet utdelade CHJ 10 % på aktierna 1943 och hela 16 % 1944
b) Ekestad–Gårrö, 2 km, användes 1976–1982 av SJ-skolan som utbildningsspår i bantjänst.

CHJ:s huvudlinje ingår från 1990 i Skånebanan.

 
Källor och referenser
CÅJ 100 år, 1986
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009.
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Tåg, 1999 nr 1

 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   Benny Nilsson  /  Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2021-10-30 Rolf Sten