Åhus -Åhushamn

Denna trafikplats tillhör bandel nr 591
Nr Bandel Spårvidd
591

592

(Tollarp) - (Everöd) - Åhus
(Kristianstad) - (Åhus) - Åhus hamn
1435

1435


Vidstående bild visar CHJ station Åhushamn. Persontåget står och väntar på avgång mot Kristianstad.
Framför loket skymtar GJ/ÖSJ lokstall.

Större bild? Klicka i bilden!
Foto cirka 1925: KBEB00679, Järnvägsmuseet.


Järnvägarna och dess stationer i Åhus


GJ nyanlagda stationshus i Åhus ca 1884. Loket är naturligtvis Gärds Härads lok nummer 2 "Åhus". Foto: Salomon Moritz Bresky KBEB00755, Järnvägsmuseet.

GJ/GHJ
Den första järnvägen i Åhus var Gärds Härads Järnväg, GJ/GHJ, som 18 december 1883 öppnade bandelen Everöd – Åhus. Stationshuset i Åhus togs i bruk vid samma tillfälle. Spår till hamnen öppnades samtidigt.
1898-07-01 bildades Östra Skånes Järnvägar, ÖSJ, genom en sammanslagning av flera mindre banor bland annat Gärds Härads Järnväg.

CÅJ – CHJ
Nästa järnvägsbolag som byggde järnväg till Åhus var Kristianstad – Åhus Järnvägsaktiebolag, CÅJ, som öppnades för trafik 19 maj 1886. Ett godsmagasin uppfördes vid bangården.
CÅJ hade inte egna lok och vagnar. Själva tågtrafiken sköttes med lok, vagnar och lokpersonal, på entreprenad av Kristianstad – Hässleholms Järnväg, CHJ.

Något eget stationshus blev inte byggt eftersom man kom överens med GJ att få använda deras stationshus där det bland annat sades att Kristianstad-Åhus-bolaget skulle i "årlig ersättning för ofvannämda dispositionsrätt lemna 3,900 kr. samt för en gång 550 kr. för de ändringar i stationshuset i Åhus, som till följd af öfverenskommelse kunde blifva nödiga". Det här var en praktisk lösning eftersom GJ stationshus inte låg längre bort än cirka 100 meter från CHJ bangård.

1886, köpte CÅJ hamnspåren av GJ.

Sedan GJ hade uppgått i Östra Skånes Järnvägar 1898, började samarbetet knaka i fogarna varför CÅJ lämnade samarbetet och flyttade in verksamheten i ett eget "stationshus" inrymt i det egna godsmagasinet.
I slutet av 1890-talet anlade CÅJ ett nytt spår till en badplats vid havet, ”Täppetstranden”. Säsongshållplats Åhusbaden från 1906. Badtåg till Åhus blev därefter ett känt begrepp i regionen.

Och Sedan!
Nu hade Åhus fått två järnvägsstationer med samma namn och det var naturligtvis upplagt för missförstånd speciellt eftersom stationshusen låg så nära varandra. Se kartan nedan.
I Sveriges kommunikationer fram till och med 1904, anges CÅJ-stationens namn som Åhus men från och med 1901 års utgåva, är namnet ändrat till Åhushamn. Uppenbarligen byttes namnet vid årsskiftet.

I december 1905 köptes CÅJ av Hässleholm – Kristianstads Järnvägar, CHJ och driften övertogs helt 1 januari 1906.
För CHJ gick det inte att ha ett stationshus inrymt i ett godsmagasin varför man planerade och uppförde ett nytt stationshus samtidigt som bangården rustades och utökades. Det hela togs i bruk under 1913.

1936-07-01 lade ÖSJ ned all trafik mellan Åhus och Everöd. Spåren revs upp året därpå. Kvar var nu bara CHJ station Åhushamn.


30 juni 1936. Sista tåget med ÖSJ lok nummer 5 som dragkraft, står berett att som sista ordinarie tåg lämna Åhus. Nästa dag är järnvägen nedlagd. Som syns är stationshuset rejält ombyggt. Jämför med bilden ovan. Foto: KDAA09129, Järnvägsmuseet.

1 juli 1944 förstatligades CHJ och verksamheten övergick i SJ:s regi. 1955 blev hamnspåren en egen lastplats, Åhus hamn.
Numera är det bara sporadisk trafik som förkommer mellan Kristianstad och Åhus hamn.
/RS


Kartan ovan är ett utsnitt från Häradsekonomiska kartan från 1926-1934. Den visar de båda stationerna i Åhus. Spåret från vänster är Gärds Härads järnväg, GJ, och kommer från Everöd (bandel 591). Den lila markeringen visar läget för Åhus stationshus.
Uppifrån kommer spåret från Kristianstad (bandel 592), Kristianstad Hässleholms Järnvägar, CHJ. Den lila punkten visar läget för banans bangård och stationshus.
Namnet var Åhus under åren 1886-1904. Namnändrades 1905 till Åhushamn.
Den lila punkten till höger visar säsongshållplatsen Åhusbanden.
Spåren som går längs Helgeån är Hamnspåren. Kolla på ritningen Hamnspåret längre ned.

Större karta? Klicka i bilden!


Ritningen ovan är från cirka 1935 den visar stationen Åhushamns bangård. Till vänster går bandel 592 till Kristianstad. Grundritning från Ekeving.se

Ritningen nedan är också cirka 1935 den visar stationen Åhus bangård. Till vänster går bandel 591 till Everöd. Grundritning från Ekeving.se


Ritningen ovan är från cirka 1935 den visar hamnspårets bangård. Till vänster, överst, alldeles utanför bild ligger stationen Åhushamn.
Till vänster, nederst alldeles utanför bild ligger stationen Åhus. Grundritning från Ekeving.se

Flygbilden över Åhus är tagen 1964. Den högra delen visar läget för de båda järnvägsstationerna.
Siffrorna står för följande: 1. Gärds Härads Järnvägs (GJ/ÖSJ) stationshus, här kraftigt ombyggt. 2. Gärds Härads före detta lokstall. 3. GJ utfart mot Everöd. Bandel 591. 4. Spåret mot hamnen. 5. Åhus/Åhushamns stationshus. 6. CÅJ, CHJ, SJ spår mot Kristianstad. Bandel 592.
Större bild? Klicka i bilden! Foto: Järnvägsmuseet KCAC01052.

Bilden nedan visar CHJ stationshus, uppfört 1913, jämför med bilden ovan där siffran "5." visar stationshuset.
Längre bort i bilden syns godsmagasinet från 1886. Detta revs omkring 2015.
Foto 1971: KCAC06510, Järnvägsmuseet.

HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2020-12-03 Rolf Sten
Uppdaterad 2021-11-03 Rolf Sten