HOME
LISTA

020     Ånge - Ragunda

FÖREGÅENDE
  (Ånge) - Moradal - Bräcke - Ragunda
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringÅg (Ånge) h 484,3 168 1878-10-01 stn; ansl Norrländska tvärbanan (Mittbanan); spår till Ånge gbg (östra änden); FS
  Moradals grusgrop 490 216 1916 grp
 

Moradals grustag

  490 216 1878  
Mdl Moradal blp v 490,9 225 1936 ssp 1918, blp 1936, BI 1955; ansl spår till Ånge gbg (västra änden) och Ovansjö
Mdl Moradal 491,7 232 1955 ts; ansl spår till Ånge gbg (västra änden) och Ovansjö
Lilt Lilltjärn 494,5 257 1943 ssp, BI s1940t
Nyn Nybobäcken 495,9 271 1937 hpr, †1951
Dy Dysjön 498,3 291 1884 ts 1878, +hp, stn ~1910; *G, †1955, BI 1988-09-08
Dy

Dysjö

498,3 291 1878
Dy Dysjön   499,2 294 1988-09-08 ts; ny stn vid dubbelspårsbygget; IS
Ktj Kotjärn h 504,0 334 1915 mtmp 1900,blp 1915, BI 1919
Ktj Kotjärn 504,6 334 1936

ts, +hp s1940t, ts ~1955, BI 1989-10-29

Bsb Bensjöbacken 508,2 310 1930 mtmp 1900, hp 1930, +ts 1955, stn 1968, †P 1971-05-23, BI 1990
Bsb Bensjöbacken   509,7 301 1990 stn, †2003-01-01 (numera virkesterminal); ny stn vid dubbelspårsbygget; IS
Bräcke h 514,9 291 1878-10-01

514,9 Bräcke (Bä) 291 stn; ansl Norrländska tvärbanan (Mittbanan); hamnspår; FS

Bön Bodsjön 522,6 277 1961 ts; IS
  Lövbäcken   526,6 278 1883 grp, BI 1970; <1912 Lövhögsbäckens grusgrop, en tid från 1916 Lövbäckens grusgrop (Löbg)
Grö Grötingen h 528,4 271 1894 mtmp, hlp 1894, stn 1918-07-01, †G 1967-05-28, †1968-05-12; IS
Ny Nyhem h 537,1 274 1883-10-16 stn, †G 1971-05-23, †1986-06-01; IS
Lvk Lundvik 540,4 305 1936 hpr, †1964-05-31
Ksg Karlsberg 544,5 340 1961 ts; IS
Dk Dockmyr h 550,2 350 1883-10-16

stn, †G 1971-05-23, †1986-06-01; IS

Rsy Ramsjöby 552,8 347 1936 hpr, †1959
Gsn Gastsjön h 556,9 327 1883-10-16 hlp, stn ~1917, †G 1958, †1964-09-27; IS
Bsvg Basvägen 559,2 326 1949 hpr, †1968-05-12
Övö Övsjö 563,715 292 1961 ts; IS
Men Mellsjöviken 567 292 1937

hpr, †1962-05-27

Kln Kälarne h 570,3 296 1883-10-16 stn, †P 1986-06-01, †2003, *G 2004; GS
Vnt Vackernäset 573,5 1996-05-27 ssp; IL
Vvn Valtersvägen h 574,7 293 1937

status obekant 1888, BI, hpr 1936, †1966-05-22

Västanede 574,7 293 1936
Rob Roback 576,7 293 1964 ts; IS
Rbkå Robacksån 577,3 278 1938

hpr, †1959

Håsjö v 582,3 265 1883-10-16

stn, †G 1964-01-01, †1986-06-01; IS

Byg Byvägen 583,5 264 1937 hpr, †1966-05-22
Kvg Kvarnvägen 585,7 252 1937 hpr, †1962-05-27
Sngå Singsån 587,8 241 ~1990 avx; södra växeln av blivande ts
Sngå Singsån   588,3 238 1990-08-12 ts; IS
  Lilltunneln   589,8   1884 tunnel 17 m
  Ragunda   594,8     bro 100 m
Ru Ragunda v 595,0 174 1884-12-01 stn, †P 1987-05-31, †1989-01-01; IS

 
Stambanan genom övre Norrland omfattar bandelarna 020, 022,024, 026, 028, 030, 032, 034, samt 036. Mer om norra stambanorna finner hu HÄR!

Sträckan Boden–Luleå av Malmbanan betraktas från 1988-07-01 som del av Stambanan genom övre Norrland. Sträckan Vännäs–Umeå av statsbanan Vännäs–Umeå–Holmsund räknas också dit från 1990 (se för tidigare data nämnda banor).
Ursprungligen rådde betydande oenighet om sträckningen av Stambanan genom Norrland (se även Norra stambanan). Att besluta om och anlägga Norra stambanans fortsättning från Långsele gick snabbare än byggprocessen fram till den orten, även om det fanns opponenter som anförde landsändans fattigdom och svårigheten att konkurrera med sjöfarten. Nu hade man börjat tala om Norrland som ”Framtidslandet” och gett koncession åt början på Malmbanan.
Av militära skäl men även av hänsyn till byggkostnad drogs banan ett skiftande antal mil från kusten. Beslut fattades i två etapper, 1886 och 1890.
Den brutna terrängen främst på banans södra del har hämmat den tunga fjärrgodstrafik som så småningom kommit till stånd och föranlett förstärkningar, omläggningar och förtätning av stationsnät.

Längd Ursprungligen 629 km.

Trafikförändringar
1883-10-16 *Bräcke–Håsjö, 67 km, allmän trafik
1884-12-01 *Håsjö–Ragunda, 13 km, allmän trafik.
1886-10-01 *Ragunda–Långsele, 41 km, allmän trafik.
1889-10-15 *Långsele–Anundsjö, 82 km, allmän trafik.
1891-10-01 *Anundsjö–Vännäs, 129 km, allmän trafik.
1892-11-15 *Vännäs–Hällnäs, 47 km, provisorisk trafik
1893-12-08 *Hällnäs–Jörn, 97 km, provisorisk trafik.
1894-08-06 *Vännäs–Boden, 279 km, allmän trafik.
1975-06-01 †Forsmo–Vännäs, 197 km, Hällnäs–Bastuträsk, 64 km, och Jörn–Boden,
194 km, lokal persontrafik.
1985-06-02 †Långsele–Forsmo, 14 km, och Vännäs–Hällnäs, 47 km, lokal persontrafik.
1986-06-01 †Bräcke–Långsele, 131 km, lokal persontrafik.
1990-05-27 †Bastuträsk–Jörn, 33 km, lokal persontrafik.
1991-12-01 *Vännäs, triangelspåret, 1 km, godstrafik.
1992-06-09 †Vännäs–Umeå, 31 km, dagpersontåg.
2000-01-10 *Vännäs, triangelspåret, persontrafik.
2007-06-18–2008-06-14 *(Luleå–)Vännäs–Umeå, 31 km, persontrafik dagtid.
2009-09-15 Luleå–Umeå (via Vännäs triangelspår).

a) 1974-05-13 över sjön Storteuger.
b) 1979–1985 omfattande linjeomläggningar Korsträsk–Brännberg, linjeförkortning 1 km.
c) 1991-12-01 triangelspår i Vännäs mot Umeålinjen.
d) 1993-08-22 Karsbäcken–Lidlund, 5 km med ny bro över Skellefte älv, linjeförkortning 2 km
e) 1995-05-14 triangelspår vid Nyfors mot Piteå.
f)1995-10-28 Oxmyran–Öre älv, 7 km med tunnel genom Glödberget och ny bro över Öre älv,
Linjeförkortning ~2 km.
g) 1995-11-06 Högbränna–Hörnsjö, 6 km med tunnel genom Pustberget.
h) 1997-08-25 triangelspår i Bastuträsk mot Skelleftelinjen, reguljär trafik från 1997-10-06
i) Vid nya broar över de större älvarna har linjen i regel lagts om någon eller några kilometer.

Elektrifiering
1939-04-28 Bräcke–Långsele, 121 km.
1940-09-26 [Långsele]–Mellansel, 91 km.
1941-02-01 [Mellansel]–Vännäs, 120 km.
1941-08-01 [Vännäs]–Bastuträsk, 112 km.
1941-09-01 [Bastuträsk]–Jörn, 33 km.
1941-12-15 Boden S–[Boden], 3 km, 15 Hz, 1962 ändrat till 16 2/3.
1942-03-01 [Jörn]–[Boden S], 140 km.

Dubbelspår
1995-10-28 Oxmyran–Öre älv, 7 km. Den gamla linjen har bevarats för tågmöten. Trafiktekniskt betraktas avsnittet som två enkelspår, då Nyåker stn endast finns i gamla linjen.
1995-11-06 Högbränna–Hörnsjö, 6 km.

Linjeblockering automatisk
1943–1959 Boden C–Boden S.
1960-09-01 Bräcke–Ragunda.
1999-11-05 Vännäs–Umeå.

Fjärrblockering
1961-01-30 (Bräcke)–(Bispgården); Ånge.
1961-09-01 Bispgården–(Långsele); Ånge.
1962-02-01 (Långsele)–(Mellansel); Vännäs.
1963-09-28 (Mellansel)–(Björna); Vännäs.
1963-10-18 Björna–(Långviksmon); Vännäs
1964-06-26 Långviksmon–(Norrfors); Vännäs.
1964-09-27 Norrfors–Hörnsjö; Vännäs.
1964-12-01 Hörnsjö–(Vännäs); Vännäs.
1970-06-29 (Vännäs)–(Hällnäs); Vännäs.
1971-06-18 Hällnäs–(Bastuträsk); Vännäs.
1972-05-27 (Bastuträsk)–(Jörn); Vännäs.
1972-05-28 Jörn stn; Vännäs och [Jörn]–(Älvsbyn); Boden.
1973-06-18 (Älvsbyn)–(Boden); Boden.
1974-06-17 Bastuträsk stn, delvis och tidvis; Vännäs.
1975-06-01 Älvsbyn stn; Boden.
1977-06 Mellansel stn; Vännäs.
1982-02-15 Bastuträsk stn, helt; Vännäs.
1991-12-01 Vännäs, förbigångsspåret; Vännäs, lokal fjärrstyrning.
1996-06-11 Österås stn, överförd från Vännäs till Ånge.
1996-06-12 Forsmo–Backsjön, överförd från Vännäs till Ånge.
1996-06-13 Grönåsen–Holmån, överförd från Vännäs till Ånge.
1996-06-14 Skorped–Kälvattnet, överförd från Vännäs till Ånge.
1996-06-17 Anundsjö stn, överförd från Vännäs till Ånge.
1996-06-19 Mellansel–Långviksmon, överförd från Vännäs till Ånge.
1996-06-20 Långvattnet stn, överförd från Vännäs till Ånge.
1996-06-24 Trehörningsjö–Norrfors, överförd från Vännäs till Ånge.
1996-06-25 Brattsbacka–Öre älv, överförd från Vännäs till Ånge.
1996-06-26 Högbränna stn; Ånge, överförd från Vännäs.
1996-06-27 Hörnsjö–Degermyr, överförd från Vännäs till Ånge.
1998-10-31 (Umeå)–Holmsund, lokal fjärrstyrning; Umeå.
1999-06-15 (Vännäs)–Jörn, överförd från Vännäs till Boden.
1999-10-10 Långsele stn; Ånge.
2000-03-01 (Vännäs)–(Umeå); Boden.
2006-06-18 Umeå stn; Boden.
2008-09-13 Vännäs stn; Ånge.

ATC
1982-09-13 Nyåker–(Vännäs)
1982-09-20 Storblåliden–(Älvsbyn)
1982-12-02 Norrfors–[Nyåker]
1983-11-07 (Vännäs)–[Storblåliden]
1983-11-24 Älvsbyn–(Boden)
1985-01-15 [Bräcke]–(Långsele)
1985-06-17 (Långsele)–[Norrfors]
1989-11-20 Vännäs stn
1994-06-20 [Boden stn, helt]
1999-10-10 Långsele stn
2003-10-10 [Umeå stn, helt]

Nollpunkt Stockholm C via Avesta-Krylbo.

Litteratur
Sune Jonsson, Brobyggarna (roman), 1969
Folke Svensson, ”Stambanan genom övre Norrland”, Tåg 10/1976 & 9/1977.
Gösta Dahlqvist, ”Med ’Fisken’ genom Norrlandsvintern”, Tåg 1/1998.
Bengt Spade, ”Järnvägsbroarna över Öre älv”, Spår 2000.
Staffan Hansson, ”Norrland kunde väl aldrig tänka att få något godt af järnvägarna”, Spår 2005.
 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Grafisk tidtabell nr 110, 1995
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
 
Övrig information

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson  /   Kjell Byström
Uppdaterad 2019-05-19 Rolf Sten