HOME
INDEX

150     Kilafors - Söderhamn V

FÖREGÅENDE
LISTA
(Kilafors) - (Söderhamn V)
NÄSTA


Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringKls (Kilafors) v 300,207 58  1878-09-23 stn, † G 2007-01-01; ansl Norra stambanan.
Hlst Hullsta h 304,600 67 1936

hpr, † 1967-05-28

Mås Mårdnäs 306,200 1905-06-19 lp, † 1924
  Ljusne älv   306,500     bro 200 m
Ldf Landafors v 306,900 52 1921-01-01 stn, hlp 1960, T hp 1964, I hp 1967-04-01, † 1971-01-01
Lna Landa 306,900 52 1885-12-15 stn,
Mb Mobodarne h 311,800 82 1882-12-15 hlp, stn ~1895, I hlp 1957, T hlp 1960, † 1971-01-01
Öen Österbacken v 316,400 53 1927 hp,  † 1971-01-01
Vsr Vansäter 317,100 1902 lp, † 1918
Bv Bergvik v 318,100 48 1885-12-15 stn, hlp 1965, lp 1971-01-01, † 1981-01-01,
BI 1983-10-11; från smalspåret
Elvk Ellervik v 319,700 45 1936 hpr, † 1966-05-22 GS
Me Marmaverken v 320.905 43 1921-01-01 stn  † P 1971-01-01
Me Myssje 320,900 43 <1910 stn
Myskje 44 1886-05-17 stn
  Marma sågverk   321,000    ssp, BI; från smalspåret
  Kinsta grustag   323,000    grp, BI; från smalspåret
Ksy Kinstaby v 324,200 33 1886-05-17 stn , hlp 1958, † 1965-05-30; från smalspåret
Sdl Söderala h 326,100 22 1886. hp, † 1967-05-28
Ina Ina v 328,600 23 1919-07-01 mtmp, BI, hp 1920t, † 1971-01-01
Sulp Växel 331 331,000 1996-06-19 avx, I infogad i Söderhamn V stn 1997-06-19
Shv (Söderhamn V) 192,800 1997-05-19 stn; ansl Ostkustbanan nya sträckningen; annonseras som Söderhamn; ”stationshus” undertill; PS
Shv Söderhamn V   331,700 13 1886-05-17 stn, †P ~1955, I hlp, T hp 1957, I infogad i Söderhamn C stn 1961, † 1966-05-22 för Kilaforsbanans tåg, † 1997-05-19
  bro   332,200   1885 285 m
Shm

(Söderhamn)

333,1182 1886-05-17 stn, ansl Ostkustbanan; hamnspår
Stub/Stut (Stugsunds timmerbrygga) 335,200 1906 ssp, †I <1929; fd Timmerbryggan
Stu (Stugsund) 335,800 1886-05-17 stn, samordnad med OKB-stationen ~1933; ansl OKB; hamnspår

 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Mer om statsbanan Kilafors–Söderhamn (–Stugsund) finns att läsa här! (Öppnas i nytt fönster)
 
Övrig information
Statsbanan Kilafors–Söderhamn (–Stugsund)
Söderhamn–Bergvik av smalspåriga Söderhamns järnväg uppgick 1885-11-01 i statsbanan. Den köptes av staten och byggdes sedan om till 1435 mm spårvidd. Månaden efter öppnades normalspårsbanans första sträcka.

Samtidigt som Söderhamnsintressen sökte koncession på en normalspårig anslutnings-
bana mellan Kilafors och smalspårsbanans ändpunkt vid Bergviken, yrkade Järnvägsstyrelsen på åstadkommandet av en statsbana hela vägen mellan Kilafors och sågverken vid Stugsund genom inlösen och nybyggnad.
Trafikutvecklingen på Stambanan genom Norrland hade varit en besvikelse, och boten ansågs vara förbindelsebanor till hamnar vid Bottenviken så att transporten av främst trävaror stimulerades. Dessa järnvägslinjer borde, ansås det, vara statsägda så att inte privata intressen gjorde oförtjänta vinster.
Söderhamnsbanans betydelse minskade starkt genom Ostkustbanans tillkomst och trafiken avvecklades så småningom, men den har bevarats som reserv- och omledningsbana.

Längd: 36 km

Trafikförändringar
1879 *Kilafors–Kilafors nedre, 1 km, provisorisk trafik. Egentligen hamnspår från Kilafors stn på Norra stambanan.
1885 *samma sträcka, allmän trafik.
1885-12-15 *Kilafors–Bergvik, 18 km, allmän trafik.
1886-05-17 *Bergvik–Stugsund, 18 km, allmän trafik.
1971-01-01 †Kilafors–Söderhamn, 33 km, persontrafik.
2002-12-14 †Söderhamn–Marmaverken, 11 km, godstrafik (behovsgodståg 2001-06-17).
2002-12-15 Kilafors–Marmaverken, behovsgodsgodståg, ersatta av ordinarie godståg Söderhamn–Marmaverken.

Trafik
a) Lokal persontrafik Söderhamn V–Stugsund, 4 km, vintertid t.o.m. 1908, sedan Söderhamn–Stugsund, 4 km, till våren 1911.
b) OKB trafikerade Stugsund–Söderhamn V sedan bandelen Söderhamn V–Iggesund öppnats 1927-11-01. OKB hade eget spår Söderhamn V–Söderhamn C–Stugsund.
omläggning 1997-06-09 ny anslutning till Söderhamn V ”nya” station vid OKB:s linje-
omläggning. Förbindelsen mot den gamla OKB-linjen bruten.

Fjärrblockering: Gävle
1970-06-08 Kilafors stn
1976-12-15 Söderhamn stn

ATC
1982-10-25 Söderhamn stn
1983-10-17 Kilafors stn

Nollpunkt: Stockholm C via Kilafors

Anmärkning
a) Mellan Bergvik och Marmaverken sammanföll statsbanan med Söderhamns järnväg, liksom från Kinstaby och ett stycke söderut. I övrigt var den ett nybygge. Mellan Marmaverken och Kinstaby gjorde den på grund av lutningsförhållandena en krök norrut.
b) 1988-07-01–2002-03-31 var banan länsjärnväg för godstrafik.

 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2017-02-22 Rolf Sten