Linjen Volgsjön - Storuman - Sorsele, 153 km.

 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

1916 fattade riksdagen principbeslut att hela Inlandsbanan skulle byggas färdig. Det vill säga även delen Volgsjön - Gällivare. Hittills hade man byggt en sträcka i sänder med årliga anslag till byggandet. I fortsättningen fick man nu anslag som gällde hela den kvarvarande sträckan.
   På sträckan Volgsjön - Storuman - Sorsele började arbetena vid Volgsjöfors och Vilhelmina, hösten 1916. Med samma tekniska bestämmelser som för de sydligare bandelarna byggdes banan norrut.
   Banans sträckning genom denna region beskrivs i SJ:s 75-års historik från 1931 enligt följande:
"Från Volgsjön framgår banan med nordvästlig riktning i Ångerman- älvens floddal, passerar Vojmån första gången strax ovanför dess utlopp i Volgsjön och når Vilhelmina kyrkplats, huvudorten för Ångermanälvens övre, flodområde, högt och vackert belägen invid östra stranden av Volgsjön. Härifrån fortsätter banan till Lövlid vid norra änden av nämnda sjö, varifrån ett bispår är framdraget till Holmsele vid Malgomajsjön, avsett att betjäna orterna omkring denna sjö. Vid Lövlid ändrar banan i en stor båge sin huvudriktning till nordöstlig, korsar ännu en gång Vojmån i närheten av Storsele by cirka 7 km från åns utlopp ur Vojmsjön och går över den mäktiga vattendelaren mellan Ångermanälven och Umeälven, vilken sistnämnda korsas ungefär 5 km nedom dess utlopp ur sjön Storuman. Strax därefter når banan fram till sydöstra änden av nämnda sjö, där en större station, Storuman, anlagts cirka 4 km från Stensele kyrkplats, huvudorten i Umeälvens övre dalgång, vilken plats av terrängskäl icke kunnat direkt beröras av huvudlinjen. Från Storuman går banan med nordlig huvudriktning upp över vattendelaren mellan Ume älv och Juktån, som korsas vid Lomsele by, och vidare fram till och över Vindelälven strax ovanför Sandsele by för att därefter följa älven på dess nordöstra sida förbi Blattnicksele by till Sorsele, huvudorten i Vindelälvens övre lopp."

För att kunna bygga banan var man ibland även tvungen att bygga vägar: "Så länge banan icke var rälslagd, verkställdes de erforderliga transporterna längs linjen medelst häst och bil å intill banan befintliga och delvis genom banbyggnadens försorg iordningställda eller ock nyanlagda vägar. Längden på de av statsbanan nyanlagda även för biltrafik avsedda transportvägarna uppgick till 92 km och kostnaderna belöpte sig i runt tal till icke mindre än 1 200 000 kr. Häruti ingå dock kostnader för vägarnas komplettering och underhåll under järnvägens byggnadstid, omkring 267 000 kr., ävensom vederbörlig andel i allmänna omkostnader. Att kostnaderna för dessa vägar blevo så höga, berodde i första hand på att de i sin helhet kommo till under den svåraste kristiden, 1917-1923, men även därpå, att de byggdes något kraftigare än förr med hänsyn till de alltmer ökade krav, biltransporterna ställde på dem."


Banans höjd över havet är vid Volgsjön 337 m, vid Storuman 356 m samt vid Sorsele 350 m. Den högsta punkten, 483 m, ligger mellan Vojmån och Ume älv och den lägsta punkten, 327 m, i närheten av korsningen med Vindelälven.
Banans längd, inklusive bispåret till Holmsele, är mellan Volgsjön och Storuman 83,0 samt mellan Storuman och Sorsele 72,0 km.
    Banan belades med begagnad räls som hade en vikt på 27,5 kg/meter förutom på vissa sträckor norr om Storuman, där beganad 34 kg:s räls användes.
   Ett flertal större broar byggdes:
- Över Vojmån, två stycken. Den ena av dessa bestod av ett fackverksspann om 41,4 m över djupfåran av två 10 m granitvalv, ett på vardera sidan om fackverksspannet.
- Över Ume älv. Närmast södra stranden byggdes två granitvalv på vardera 16,7 m, därefter ett fackverksspann, 61,8 m, över huvudfåran samt slutligen vid norra stranden ett spann av plåtbalkar med 15,s m spännvidd.
- Över Vindelälven ett fackverksspann med en spännvidd på 72 m.
På bandelen anlades 3 stationer, Vilhelmina, Storuman och Sorsele, 8 håll-, last- och mötesplatser, 3 håll- och mötesplatser, 4 håll- och i lastplatser samt 1 militärmötesplats.
    Orterna och byarna längs banan fick sin förbindelse med järnvägen genom följande trafikplatser:
Vilhelmina, Bäsksele, Dalasjö jämte bygderna kring Volg- och Malgomajsjöarna genom Vilhelmina station
Tärna jämte övriga platser längs Umeälvens övre delar omkring och ovanför Stor Uman genom Storumans station.
Byarna ned efter Vindelälven genom Blattnicksele håll-, last- och mötesplats.
Sorsele samhälle och byarna längre upp efter Vindelälven genom Sorsele station.


Anläggningskostnaden för bandelen Volgsjön - Storuman - Sorsele, inklusive rullande materiel uppgick till 24 047 305 kr.
   Efterhand som banan färdigställdes öppnades den för allmän trafik:
- Volgsjön - Vilhelmina 16 februari 1918.
- Vilhelmina - Storuman 15 november 1923.
- Storuman - Sorsele 1 december 1929.

Steam powered digging bucket i action
Ångdriven rälsgående grävmaskin i arbete med gruslastning vid någon av de nordligare grusgroparna. Foto i slutet av 1920-talet.

Åter till sidans början. Return
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Return to Swedish state railways, table of content
  Returtåg till Inlandsbanan"innehåll"

© Rolf Sten
inlb_norra_volgsj_smn_sor.html senast uppdaterad 6 januari 2000