Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
NKJ, Nora - Karlskoga Järnväg


Historik NKJ, Nora - Karlskoga Järnväg
(history of NKJ)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arroz
Bandelen (section) Nora - Strömtorp Bandelen (section) Nora - Strömtorp (2001-01-26) 

Bandelen (section) Strömtorp - Otterbäcken
Bandelen (section) Strömtorp - Otterbäcken (2001-01-26)

Ångloken vid NKJ  (NKJ steam engines)
Ångloken vid NKJ  (NKJ steam engines) (2001-01-26)

Bispåret till Pershyttan
Bispåret till Pershyttan (2001-01-26)

Bibanan till Striberg
Bibanan till Striberg  (2001-01-26)

Björkborns kanal
Björkborns kanal (2001-01-26)

Järnvägarnas sammanslagning
Järnvägarnas sammanslagning (2001-01-26)

Köp av Nora - Ervalla Järnväg, NEJ
Köp av Nora - Ervalla Järnväg, NEJ (2001-01-26)

Nora - Karlskoga järnvägsaktiebolags ekonomi och upplösning
Nora - Karlskoga järnvägsaktiebolags ekonomi och upplösning (2001-01-26)

Verktygsfabriken
Verktygsfabriken (2001-01-26)

Nora Bergslags järnvägsaktiebolag och järnvägarnas tekniska rekonstruktion
Nora Bergslags järnvägsaktiebolag och järnvägarnas tekniska rekonstruktion  (2001-01-26)

Nedanstående text kommer från Svenska Järnvägsföreningens historik 1876-1926.  
Den beskriver förhistorien, tillkomst och åren fram till 1926.
Text med annan stil,
Arial, är tillägg (tiden före och efter 1926)
och kommentarer gjorda av Rolf Sten.


Bandelen Nora - Strömtorp
Redan i början av 1850-talet framträdde tanken på en järnvägsförbindelse mellan Karlskoga bergslag, inom vilken bl. a. Bofors och Degerfors bruk voro belägna, och Nora bergslag, i vilken den för bruken erforderliga malmen och kalkstenen fanns att tillgå. Av K. M: t erhölls ock ett anslag på 2 000 rdr bko som bidrag till undersökningars verkställande. Huruvida dessa då kommo till stånd, är ej känt. Planerna gingo emellertid ut på att medelst färjor på sjöarna Vikern och Möckeln samt hästbana mellan dessa sjöar vinna dels nämnda mål, dels erhålla anslutning till den något år tidigare planerade järnvägen mellan Örebro och Hult (vid Vänern), varigenom man skulle erhålla en bekväm utfartsled för de vid bruken tillverkade järnvarorna. Planerna torde emellertid ha strandat där-igenom, att tanken på linjen mellan Örebro och Hult övergavs.
   Sedan byggandet av den s. k. nordvästra stambanan, Laxå - Charlottenberg, i början av 1860-talet blivit beslutad, ventilerades järnvägsplanerna ånyo och avancerade nu så långt, att löjtnanten i Väg- och vattenbyggnadskåren A. G. SVEDELIUS upprättade plan till en järnväg samt kostnadsförslag, vilket slutade på en summa av 1 115 000 rdr. Man utsände vidare en inbjudan till aktieteckning för järnväg "med lokomotiv" mellan Dalkarlsbergs gruvfält i Nora bergslag och Karlskoga faktori samt sjön Möckeln. I motiveringen hette det bl. a., att nordvästra stambanan komme att beröra sjön Möckelns lugnvatten vid Degerfors, varigenom en vidsträckt avsättning till sydvästra Närke, Värmland och utlandet över Göteborg komme att öppna sig för de rika naturens skatter t som funnes i de omkring sjön Vikern i Nora socken belägna malmfälten. Varför järnvägsplanerna även denna gång strandade, är ej heller bekant.

Under åren växte emellertid insikten om att en järnväg vore ett oeftergivligt livsvillkor för såväl gruvorna som bruken, och i känslan härav återupptog ägaren av Bofors bruk, Brukspatronen och kaptenen P E Lagerhjelmbrukspatronen och kaptenen P. E. LAGERHJELM, 1869 frågan samt höll ett sammanträde med järnvägsintressenterna den 27 febr. 1871 i Karlskoga sockenstuga. Härvid konstituerades Nora - Karlskoga järnvägsaktiebolag. Förslag till bolagsordning godkändes, interimsstyrelse utsågs, en del aktier tecknades och förslag till järnvägsplanernas vidare realiserande godkändes.
    Till ledamöter av bolagets första styrelse utsågos brukspatronerna P. LAGERHJELM, Bofors, C. LINDBERG, Karlsdal, och A. KINBERG, Skråmmen, samt bergsbruksidkaren P. V. PEHRSON, Gelleråsen, och bankdirektören E. RAHLEN, Örebro. Den Brupspatronen C Lindbergsistnämnde avgick och ersattes av två personer, nämligen löjtnanten C. G. OXEHUFVUD, Björkbom, och bergsbruksidkaren AND. ERICSSON, Bohult. Det blev dessa män, vilka fingo det ej alltid lättskötta värvet att ansvara för Nora- Karlskoga järnvägs färdigblivande, men av allt att döma kom den tyngsta bördan att vila på initiativtagaren, styrelsens ordförande och bolagets verkst. direktör, brukspatronen LAGERHJELM.
   Styrelsens första åtgärd blev att enligt mönster från Köping - Hults järnväg skaffa sig entreprenör.
    Entreprenadkontrakt undertecknades med den engelska firman JACKSON & BAGE, vilken åtog sig att bygga bredspårig järnväg från nordvästra stambanan till Stribergs gruvfält tillika med en linje från Gyttorp till Nora och dessutom bibana till Karlskoga faktori (Björkborns bruk).
     Kontraktet inrymde vidare bestämmelse om, att entreprenören skulle äga bygga järnvägen mellan de angivna stationslägena var han ansåge det bäst och billigast och att han skulle likvideras med 5 000 pund per eng. mil (= 55 924 rdr pr km.), dock icke allt i reda penningar utan med hälften i bolagets 5 %-obligationer, en fjärdedel i bolagets preferensaktier och en fjärdedel i bolagets stamaktier. Mot denna likvid skulle entreprenören bygga banan fullt färdig och överlämna för trafiken erforderlig rullande materiell.
   Vidare inrymde kontraktet bestämmelse om att styrelsen skulle förbinda sig, att bolagets aktiekapital skulle bliva 5 000 pund per eng. mil av banans längd och att entreprenören avgiftsfritt skulle erhålla erforderligt jordområde samt sliprar. Bestämmelsen, att entreprenören skulle äga rätt att bygga järnvägen, såsom han ansåge det bäst och billigast samt formen för likviden, en viss summa per eng. mil, kan möjligen ha medverkat till att järnvägen erhöll en eller annan kurva mera än nödigt var. Det låg ju i entreprenörens intresse att undvika större hinder i terrängen.
   Bandelen Nora-Strömtorp är också mycket kurvrik, varför allmänheten ansåg, att den uttydning av järnvägens signatur N. K. J., som någon skämtare tillåtit sig göra, "Nora Krokiga Järnväg", var synnerligen passande.
   I detta sammanhang torde ett annat litet skämt med järnvägen vara värt att räddas undan glömskan. Det förmäles, att en eftermiddag, då renstakningen av banan pågick i närheten av Botten, 7 km. väster om Vikersvik, fingo stakningsingenjörerna den idén, att de skulle resa in till Nora och göra sig en glad kväll. Dessförinnan skola de ha givit stakningsmanskapet order att fortsätta med den raklinje, som de nyss utsatt, tills de, återkommo. Nora lär emellertid ha förefallit dem så trevligt, att de ej återkommo till arbetet morgonen därpå utan först 24 timmar senare, och under tiden hade arbetarna hunnit staka 1 1/4 km., vilket blev den längsta raklinjen på hela bandelen.

Entreprenörens skyldigheter voro emellertid ej slut med banans färdigbyggande. Han skulle även trafikera järnvägen och därför äga att debitera de fraktavgifter, som K. M: t kunde komma att bestämma, dock skulle styrelsens medlemmar, vilka undertecknat kontraktet, ej debiteras högre avgifter för sina transporter av malm och järn än 4 öre pr centner och mil (=8,5 öre per 100 kg. och 10 km.). I stället garanterade styrelsen, att bruttotrafikinkomsten under de första åtta åren ej skulle understiga 6000 pund per år (=108000 rdr).

Bolagsordningen fastställdes av K. M:t den 14 juni 1871 och innehöll bl. a., att aktiekapitalet skulle vara minst 1 440000 rdr och maximum 1 800 000 rdr. Aktierna á 900 kr. skulle till halva antalet vara preferensaktier (ser. A) ställda till innehavaren, och andra hälften stamaktier (ser. B) ställda till viss man. Maximibeloppet höjdes 1872 till 2 700000 kr. och 1873 till 5400000 kr.

Koncession beviljades den 22 sept. 1871 och innehöll bl. a., att skenvikten skulle utgöra 15 skålp. pr fot (20,2 kg/m), minsta krökningsradien 542 fot (200m), största lutningen 25,5 ‰ och största lokomotivvikten 528 centner på 6 hjul.
     Entreprenören, firman JACKSON & BAGE, engagerades såsom arbetsledare ingenjörsfirman WILKINSON & SMITH, och denna befullmäktigade Mr. ALFRED S. PINN att vara arbetschef för järnvägsbyggnaden, vilken tog sin början i slutet av juni 1871.
     Någon plan för järnvägens slutgiltiga förläggning fanns ej, utan entreprenören synes ha verkställt renstakning endast i den mån, som terrasseringen fortskred. I sept. 1871 förständigade styrelsen entreprenören att utstaka hela banan och avlämna plan för fastställelse av statsmyndigheterna men då detta ej ledde till någon påföljd, såg styrelsen sig nödsakad att anställa en kontrollant, majoren i Väg- och vattenbyggnadskåren A. GRAFSTRÖM, vilken fick i uppdrag att ej endast kontrollera entreprenörens arbeten utan även upprätta plan och profil jämte övriga för järnvägsbyggnaden erforderliga ritningar.
     Emellertid fortgingo byggnadsarbetena under åren 1871-1872, som det vill synas i Grosshandlare John Millar från Göteborgganska rask takt, alldenstund entreprenören i aug. månad sistnämnda år för byggnad, räls och rullande materiell uppbar likvid med icke mindre än nom. 189200 pund (3,4 milj. kr.).
    Då entreprenören vid försäljning av obligationer och aktier säkerligen fick nöja sig med en betydlig underkurs, blev det emellertid icke fullt så mycket penningar till byggandet, vilket föranledde en begäran om ny likvid i värdehandlingar. 1 okt. 1872 meddelade styrelsen entreprenören, att hans byggnadsingenjörer icke vidare finge taga någon befattning med järnvägsbygget, och i juni 1873 uppsade han själv kontraktet, enär han ej förmådde fullgöra sina åtaganden. Till ny entreprenör antogs hr JOHN MILLAR i Göteborg, som skulle äga uppbära 6 000 pund pr eng. mil men Kaptenen och trafikchefen Adrian Wilhelm Murrayför övrigt övertaga det gamla kontraktet oförändrat. År 1873 antog bolaget till trafikchef kaptenen vid Smålands grenadjärbataljon, AD. WILH. MURRAY, vilken övertog ledningen av banans färdigbyggande.
    Vid tiden för denna ändring av ledningen torde det huvudsakligen ha varit endast s. k. efterarbeten på bandelen Nora - Strömtorp, som återstodo, ty omedelbart därefter kunde bandelen Vikersvik - Bofors öppnas för provisorisk godstrafik, vilket skedde den 1 juli 1873, och den 1 nov. s. å. öppnades även linjen Nora - Vikersvik samt bibanan Gyttorp -Striberg för provisorisk trafik.
Lineman's cottage, old model    Bandelen Bofors - Strömtorp öppnades för provisorisk godstrafik redan i jan. 1872, och den II mars 1874 öppnades hela banan för allmän trafik. I sin helhet blev den godkänd den 18 okt. 1875.
Banvaktsstuga av den modell som uppfördes vid de äldsta linjernas byggande. Foto: Svenska Järnväg- sföreningens minnesskrift 1876-1926.
 
Under åren 1872-1873 framgingo järnvägens tåg på stambanan till Degerfors station. Emellertid befanns detta olämpligt, allra helst sedan koncession i dec. 1872 blivit beviljad för järnvägens fortsättande till Torkelsvik (sedermera Otterbäcken).
      En ny föreningsstation med nordvästra stambanan blev därför anlagd 3 km. från Degerfors. Denna station, Karlskoga (numera Strömtorp), bekostades fullständigt av Nora - Karlskoga järnvägsaktiebolag men överlämnades med full äganderätt till Statens järnvägar, vilka enligt K. M :ts beslut skulle i gengäld sköta bolagets trafik å stationen utan särskild ersättning.
Nora station in the late 1800
Nora station i slutet av1800-talet. Det äldsta stationshuset låg i bangårdens norra ände. Stationshuset revs 1900 och ersattes av ett nytt som ligger parallellt med bangården (nuvarande stationshus). Foto efter gammalt vykort. Rolf Sten

Return to page top
Åter till sidans början

Bandelen Strömtorp - Otterbäcken
Bolagets protokoll nämna intet om upprinnelsen till bandelen Strömtorp-Otterbäcken. Den första underrättelsen finnes i styrelsens protokoll av den 10 jan. 1873, vilket meddelar, att K. M:t den 20 dec. 1872 beviljat koncession å utsträckning av Nora - Karlskoga järnväg från anknytningspunkten vid nordvästra stambanan till Otterbäckens hamn vid Vänern.
   Den därpå i juni följande bolagsstämman uppdrog åt styrelsen att bestämma vilken eller vilka delar som vidare borde byggas, såvida nödiga medel kunde anskaffas.
   Emellertid är det ej svårt att förstå de motiv, som drevo styrelsen att söka åstadkomma denna utsträckning. Genom anslutningen till stambanan hade visserligen över Kristinehamn förbindelse med Vänern erhållits, men man behärskade ej fraktsatserna ända till utförselhamnen eller hamnkostnaderna.
     Ett annat motiv torde ha varit att erhålla järnvägsförbindelse till Gullspångsfallet med den industri som där fanns eller planerades. Alltnog, styrelsen måtte ha känt sig säker på stämmans sanktion och därför anhållit om koncession för bandelen Strömtorp - Otterbäcken som en fortsättning på den under byggnad varande Nora-Karlskoga järnväg.

Enligt koncessionen skulle arbetet påbörjas senast den 31 dec. 1873 och vara fullbordat den 1 juni 1876. Vidare skulle bolaget före byggnadens påbörjande i statskontoret deponera 100000 kr., statsverket skulle äga rätt att på vissa villkor inlösa järnvägen m. m., kort sagt koncessionen innehöll mycket vidlyftigare bestämmelser än dem, som blivit fastställda för den ursprungliga linjen, Nora - Strömtorp.
     Under senare hälften av år 1873 ingick bolagets styrelse till K. M:t med ansökan, att tiden för depositionens nedsättande och för arbetets påbörjande måtte framflyttas till ett år över fastställda tiden, men denna ansökan avslogs och koncessionen förföll.
    Ny ansökan om koncession ingavs och beviljades den 2 sept. 1874. Tiden för arbetets påbörjande var fastställd till den 1 juli 1875 och färdigblivandet till den 1 juli 1878.
    Till entreprenör utsågs hr J. MILLAR från Göteborg. Kontraktet innefattade, att entreprenören skulle bekosta banan med överbyggnad, broar, stängsel m. m. samt rullande materiell och jordlösen.
   I ersättning härför liksom ock för flyttning av ingångskurvan till Strömtorps station och anläggning av hamn vid Otterbäcken med 10 fots vattendjup och 400 fots kaj längd skulle entreprenören äga uppbära 6 000 pund pr eng. mil, dock hälften i järnvägsbolagets 5 % obligationer, en fjärdedel i bolagets preferens- och en fjärdedel i stamaktier.
    Såsom arbetschef fungerade en engelsk ingenjör, Mr. WILL R. ROWAN. Bolagets kontrollerande ingenjör var majoren i Väg- och vattenbyggnadskåren G. NERMAN.
Byggnaden påbörjades omedelbart och pågick utan avbrott. Den 13 juli 1876 öppnades banan för allmän trafik.
  
  Stationer och hållplatser längs banan Värmlands Säby station year 1924mellan Nora och Otterbäcken var vid den här tiden: Nora, Gyttorp, Bengtstorp, Vikersvik, Kortfors, Granbergsdal, Bofors, hållplats Bregårdstorp , hållplats Högåsen, hållplats Qvarntorp, Carlskoga, Håkanbol, Konsterud, Vermlands Säby, Gullspång samt Otterbäcken. På bibanan Gyttorp - Striberg fanns förutom Striberg även mellanstationen Åsboberget.
Vidstående bild visar Värmlands Säby station fotograferad omkring år 1924. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.

Ångloken vid NKJ
    De första ångloken vid NKJ utgjordes av ett sadeltanklok och två tanklokomotiv. Loken hade axelföljden C. De var beställda av den första engelska entreprenörsfirman JACKSON & BAGE . Alla tre loken var tillverkade av den engelska firman Fox, Walker & Co i Bristol. De levererades 1873. Loken numrerades som nummer 1, 2 och 3 och fick namnen "CARLSKOGA", "SVARTELFVEN" och "CARL IX" Det första loket , nummer 1 "CARLSKOGA", finns bevarat och kan beses i Nora.

    Den andra omgången ånglok beställdes sedan John Millar antagits som entreprenör för banans byggande. Beställningen avsåg tre stycken tanklok med axelföljden C. De levererades 1873 från den engelske tillverkaren Nasmyth, Wilson & Co. Patricroft, Manchester. Loken numrerades vid NKJ som nummer 4, 5 och 6. Loken döptes till "STRIBERGET", "BOFORS" och "CARLSDAHL" .
   Nästa lok som levererades var ett sadeltanklok tillverkat av Nasmyth, Wilson & Co. Patricroft, Manchester 1875. Loket hade axelföljden C och registrerades vid NKJ som nummer 7 och fick namnet "NORA"
     I och med NKJ:s förlängning till Otterbäcken behövdes ytterligare dragkraft. 1876 levererade samma tillverkare som ovan ytterligare tre tanklok med axelföljden C. Loken numrerades som nummer 8, 9 och 10 och fick namnen "JOHN MILLAR", "GULLSPÅNG" och "WENERN.
    1879 såldes lok nummer 7 "NORA" till Statens Järnvägar och som ersättning beställde man ett nytt lok och för första gången blev det ett svensktillverkat. Kristinehamns Mekaniska Werkstad levererade 1880 ett tanklok med axelföljden 1 B. Det fick överta både nummer och namn från det lok som 1879 hade sålts till Statens Järnvägar. Nummer 7 "NORA".
   1901 levererades de sista två ångloken till NKJ. Tankloken, som var tillverkade av Nydqvist & Holm, NOHAB, hade axelföljden 1C och fick vid NMJ inventarienumren 11 och 12.

     När det gäller vagnar fanns det vid NKJ år 1876 följande: 23 stycken 2-axliga personvagnar, 246 stycken två-axliga resgods- och godsvagnar samt 2 stycken 2-axliga postvagnar.

Return to page top
Åter till sidans början

Bispåret till Pershyttan
I nov. 1871 beslöt Nora - Karlskoga järnvägsaktiebolags stämma att bygga ett 2 km. långt bispår från närheten av Gyttorps station till Pershyttan.
Koncession begärdes i sept. 1874, sedan banan redan blivit byggd, och beviljades den 12 nov. 1875. Omedelbart därefter öppnades banan för godstrafik.

Bibanan till Striberg
Arbetet på bibanan Gyttorp - Striberg, 7,69 km., påbörjades i juni 1872. I mars 1874 öppnades linjen för allmän trafik.

Inklusive bibanorna och inköpta Nora -Ervalla Järnvägvar nu NKJ 126,243 kilometer lång. Minsta kurvradien var 200 meter. Största lutning i huvudspår var 24,4 ‰. Största tillåtna hastighet på banan var 32,7 kilometer i timman.

Björkborns kanal
I den ursprungliga planen för Nora- Karlskoga järnväg ingick byggandet av en bibana från Bofors station till Karlskoga faktori, vilket även benämnes Björkborns bruk. Sedermera ändrades planen till en 2,14 km. lång kanal i kommunikation med sjöarna Lonn och Alkvettern från nämnda bruk till närheten av Bofors station samt ett stickspår från kanalens hamnplats till stationen. Koncession beviljades den 3 jan. 1873.
   Året förut hade kontrakt uppgjorts om kanalens byggande för ett belopp av 5000 pund pr eng. mil. Den öppnades för trafik i mars 1874 och finnes ännu kvar, men den varken underhålles eller trafikeras.

Return to page top
Åter till sidans början

Järnvägarnas sammanslagning
Såsom förut omtalats, inlöste Nora - Karlskoga järnvägsaktiebolag 1885 alla aktier i Nora - Ervalla järnväg och 1886 alla aktier i Vikern - Möckelns järnväg. År 1893 söktes koncession å en järnväg från Bredsjö till Grängen. I maj s. å. medgav K. M: t sådan ändring av Nora - Karlskoga järnvägsaktiebolags koncession, att bolagets ändamål även skulle innefatta rätt att äga och trafikera de smalspåriga järnvägar, i vilka bolaget var intresserat.
    I nov. s. å. beslöt bolaget att ingå till K. M:t med ansökan om rätt att sammanslå de två bredspåriga järnvägarna till en järnväg med bibehållande av namnet Nora - Karlskoga järnväg och de tre smalspåriga till en järnväg med namnet Bredsjö - Degerfors järnväg. Den förra delen av ansökningen avslogs av K. M:t på grund av vissa formella skäl, men den senare delen beviljades.

Return to page top
Åter till sidans början

 

Köp av Nora - Ervalla Järnväg, NEJ
När Nora - Ervalla Järnväg öppnades för trafik hade man slutit avtal med Köping- Hults Järnväg; KHJ om trafikering av den 18 kilometer långa NEJ. Mot viss procent av bruttoinkomsten skötte KHJ trafikeringen av NEJ under åren 1856-1874.
   Sedan Nora - Karlskoga Järnväg öppnats för trafik 1874 åtogs sig NKJ-bolaget att från 1875 ta över trafikeringen av NEJ. Till att börja med skedde det på samma villkor, det vill säga NKJ fick viss procent av trafikinkomsterna på NEJ.
   Från 1885 övergick man till att arrendera Nora - Ervalla järnväg, först för 38 200 kr och därefter för 36712 kr pr år.

    Då Nora - Karlskoga järnvägs affärer i början av 1880-talet voro ganska dåliga och styrelsen höll för sannolikt, att en bättring skulle kunna inträda, om konkurrensen om gods från Nora till Kristinehamn, från Nora - Ervalla järnväg, Köping - Hults järnväg och Statens järnvägar kunde bortelimineras, beslöt styrelsen för Nora-Karlskoga järnväg år 1883 inköpa järnvägen.
     Köpet bedrevs så pass raskt, att styrelsen för 1885 års bolagsstämma kunde anmäla, att de två sista av Nora - Ervalla järnvägs aktier voro inlösta. Köpeskillingen var 680000 kr. eller 500 kr. per aktie.
    Den officiella försäljningen ägde emellertid rum först den 14 okt. 1893, då köpeskillingen angavs till 810000 kr., eller 595 kr. 59 öre per aktie. Nora - Ervalla Järnvägs upplösning ägde rum den 31 dec. 1893.

 

Nora - Karlskoga järnvägsaktiebolags ekonomi och upplösning.
Tyvärr äro urkunderna mycket fåordiga om bolagets ekonomiska start. Med frejdigt mod grep sig bolaget emellertid år 1871 an med att bygga den första delen av sin järnväg, Nora - Strömtorp, jämte bibanan till Striberg, ehuru endast ett aktiekapital av omkr. 128000 kr. då hade tecknats. Återstoden av byggnadskapitalet hoppades man få eller få låna av staten. Emellertid lyckades man förunderligt väl med byggnadsplanernas realiserande, i det att man först fick tag i en entreprenör och därefter en annan, vilka voro villiga att stå risken av byggnadskapitalets anskaffande genom försäljning i öppna marknaden av järnvägens preferensaktier och obligationer till stora belopp, nom. omkr. 7 milj. kr.
    Den 31 dec. 1876 eller vid slutet av det år, då Nora - Karlskoga järnväg i sin helhet öppnades för allmän trafik, utgjordes järnvägbolagets skulder av aktiekapital 4087800 kr., obligationslån 3668000 kr. och skulder till diverse personer 115613 kr. eller tillsammans 8471413 kr.
    Bandelarna Nora - Strömtorp med bibanor, Gyttorp - Striberg och Gyttorp - Pershyttan, samt Bofors kanal kostade i anläggning utan rullande materiell 4882 775 kr. eller närmare 73 000 kr. pr km. Denna siffra förefaller synnerligt hög men torde ha sin förklaring däri, att arbetslönerna liksom ock materialpriserna i början av 1870-talet voro mycket höga och att värdet å obligationer och aktier, utgivna som likvid för byggnaden, var nominellt, så att entreprenörerna möjligen fingo finna sig i en hög kapitalrabatt vid försäljning. Bandelen Strömtorp - Otterbäcken kostade utan rullande materiell 48 500 kr. pr km.
     När banbyggnaden påbörjades, var man inne i en högkonjunktur, vilken fortsatte t. o. m. år 1873, men därefter inträdde en omfattande lågkonjunktur och särskilt järnindustrien blev starkt lidande. Till följd härav minskade också godsmängderna på banan, och trafikminskningen fortsatte ända till år 1880. På grund härav vändes de första driftårens vinst i förlust, vilken angavs endast för det första förluståret med 127 799 kr. men tydligen växte stadigt, alldenstund obligationsräntorna icke ett enda år kunde fullt betalas.
Vid bolagsstämma i sept. 1878 voro styrelse och bolagsmän ganska pessimistiska. Det klagades över de på grund av de tryckta konjunkturerna nedgående trafikinkomsterna och att bolagets skulder började bliva tryckande.
    Stämman beslöt också att ingå till K. M:t med ansökan, att staten måtte inlösa järnvägen för 500 000 kr. pr mil, eller ock att riksdagen måtte bevilja bolaget ett statslån på 4 milj. kr. Därav blev emellertid intet, och åren gingo under mångahanda svårigheter.
    År 1892 hade de lösa skulderna stigit till 3036000 kr. Nu träffades avtal med bolagets långivare, Skandinaviska kreditaktiebolaget, Stockholms enskilda bank och Skånes enskilda bank, att ordna om lånen genom uppläggande av ett 4 % lån å 1 900 000 kr. samt ett 5 % lån å 5 100 000 kr. Lånen skulle vara helt infriade den 15 dec. 1925.
    Sedan bolagets finanser blivit ordnade genom upptagande av nämnda obligationslån. tillsammans 7 milj. kr., hade man tänkt sig, att bolaget skulle kunna gå en framgångsrik utveckling till mötes, men dessa förhoppningar blevo fullständigt grusade. Rörelsen gick även därefter med förlust, och bolagets skulder uppgingo enligt balansräkning pr den 31 dec. 1904 till 12013823 kr. 27 öre. Härav utgjorde aktiekapitalet 4087800 kr., obligationslån å 5 % 5 100 000 kr., obligationslån å 4 % 1 887 600 kr., ränteskuld å 4 %-lånet 906 048 kr. och övriga skulder 32375 kr. 27 öre. Skulderna överstego tillgångarna med 752553 kr. Därtill kom, att ingen som helst avskrivning för förslitning ägt rum och att inkomsterna ej räckt till mer än ett ytterst nödtorftigt underhåll av järnvägsanläggningen liksom av den rullande materiellen. Ställningen var därför mycket prekär.
   Emellertid förelågo redan planer till en operation, vilken, såsom i det följande skall skildras, ställde företaget på fötter, dock först efter det gamla bolagets upplösning, bildandet av ett nytt bolag samt förbättring och partiell ombyggnad av järnvägarna.

Verktygsfabriken.
I mitten av 1890talet beslöt Nora-Karlskoga järnvägsaktiebolag att söka upphjälpa sin ekonomi genom att starta en verktygsfabrik. Bolagsordning för Nora verktygsfabriks -a.- b. fastställdes den 5 juni 1896, och sedan bolaget, vars aktier helt ägdes av järnvägsbolaget, konstituerats den 27 i s. m., började det sin verksamhet den 1 därpå följande juli. Verktygsbolaget hade intet inbetalt aktiekapital, utan erforderliga medel förskotterades av järnvägsbolaget. Nästan varje bokslut visade emellertid förlust på rörelsen, och år 1903 beslöt man att upplösa bolaget, som då kostat Nora - Karlskoga järnvägs a.-b. närmare 90 000 kr.

Return to page top
Åter till sidans början


Nora Bergslags järnvägsaktiebolag och järnvägarnas tekniska rekonstruktion
Den 1 januari 1903 erhöll Nora - Karlskoga järnvägsaktiebolag ny verkst. direktör, verkställande direktören och trafikchefen Olof Bärnheimlöjtnanten i Väg- och vattenbyggnadskåren OLOF BÄRNHEIM. Redan från början stod det klart för honom, att en såväl teknisk som finansiell rekonstruktion måste göras, och i dec. 1903 framlade han en revolutionerande plan till bortopererande av vissa delar av det smalspåriga nätet och ombyggnad av andra delar till normal spårvidd i samband med en ekonomisk sanering av bolagets finanser.
Planen till den tekniska rekonstruktionen, vilken var baserad på ritningar och kostnadsförslag, som verkst. direktören BÄRNHEIM uppgjort under sommaren och hösten 1903, gick ut på att den smalspåriga f. d. Vikern - Landshövdingen och styrelsen ordförande Ax G SvedeliusMöckelns järnväg, 55 km., med undantag av linjen Dalkarlsberg - Vikersvik, 4 km., skulle upprivas och att linjen Striberg- Bredsjö skulle ombyggas till normalspårig.
   För upptagande av den trafik, som därigenom skulle mista järnvägsförbindelse, skulle normalspårigt bispår byggas från Bofors till Valåsen, 4 km.
   Förslaget behandlades av styrelsen, som tillsatte en kommitté, bestående av styrelsens ordförande, landshövdingen Ax. G. SVEDELIUS, samt ledamoten, fil. dr C. G. FINEMAN och verkst. direktören BÄRNHEIM, vilken kommitté skulle förhandla med de i bolaget intresserade bankerna.

Den 26 okt. 1904 tog bolagets styrelse ställning till förslaget och godkände detsamma. En extra bolagsstämma den 9 januari 1905 fastställde styrelsens beslut.
Under tiden eller den 29 nov. 1904 hade styrelsen ingått till K. M:t med ansökan om rätt att nedlägga trafiken å de smalspåriga linjer, vilka enligt planen skulle komma att upprivas, samt att bygga ny linje Bofors - Valåsen och ombygga linjen Striberg - Bredsjö till normalspårig. Detta motiverades bl. a. därmed, att Nora - Karlskoga och Bredsjö - Degerfors järnvägar på 5 mils längd hade samma trafikområde, att bolagets driftkostnader på grund härav vore onormalt höga, att driften på hela järnvägskomplexet ginge med förlust, att bolagets skulder år från år ökades och att bolagets skuld utöver tillgångarna uppginge vid 1903 års slut till 680268 kr., vartill komme ogulden obligationsränta, 830 544 kr.
   Den 2 juni 1905 biföll K. M: t bolagets framställning och resolverade, att alla de normalspåriga järnvägarna skulle efter ombyggnaden utgöra en järnvägsenhet, benämnd Nora Bergslags järnväg samt att den smalspåriga linjen Dalkarlsberg - Vikersvik skulle benämnas Dalkarlsbergs järnväg.
    Underhandlingar med bankerna hade ägt rum ända från det tekniska förslagets framläggande, och det slutliga resultatet av dessa underhandlingar ledde till godkännande av den tekniska planen och till en ekonomisk rekonstruktion efter följande grunder.
    Ett nytt bolag skulle bildas, vilket skulle övertaga Nora - Karlskoga järnvägsaktiebolags alla tillgångar och skulder, varjämte skulderna skulle beskäras sålunda, att aktiernas värde skulle nedskrivas med omkr. 92 1/2 %, att den oguldna räntan på 4 %-obligationslånet helt skulle avskrivas och att obligationsinnehavare för det nominella belop-pet av innehavande 4 % obligationer skulle taga preferensaktier i det nya bolaget för 50 % av beloppet och stamaktier för återstående 50 %. Då aktieägarna i likvid för sina aktier skulle erhålla 306 400 kr., skulle aktiekapitalet således avskrivas med 3781400 kr. och då obligationinnehavarna skulle avstå ogulden ränta med 906 048 kr., skulle av skulderna 7326375 kr. 27 öre ,komma att kvarstå, motsvarande 61 % av skuldernas, ursprungliga belopp. Bankkonsortiet skulle därjämte försträcka det nya bolaget de medel, 1050000 kr., som detta bolag behövde för de smalspåriga banornas ombyggande och anläggande av linjen Bofors- Valåsen. Sålunda lämnade Skandinaviska kreditaktiebolaget 3/7 av erforderliga medel, Skånes enskilda bank 2/7, bankirfirman C. G. Cervin 1/7 och bankirfirman C. A. Weber 1/7.
    Den storartade planen i hela densammas vidd godkändes enhälligt av
bolagsstämman den 29 juni 1905.

Det nya bolaget konstituerades den 1 aug. 1905 och erhöll namnet Nora Bergslags järnvägsaktiebolag. Förslag till bolagsordning godkändes och stadfästes av K. M: t den 6 okt. s. å.
    Till styrelse i det nya bolaget utsågos landshövdingen A. G. SVEDELIUS, bankdirektörerna fil. dr CARL HERSLOW och J. C: SON KJELLBERG, bankiren CARL CERVIN, bankofullmäktigen C. A. WEBER och kaptenen O. BÄRNHEIM. Landshövdingen SVEDELIUS blev ordförande och kaptenen BÄRNHEIM verkst. direktör.
    Genom köpekontrakt av den 15 nov. 1905 förvärvade det nya bolaget det gamla bolagets järnvägar m. m. för en köpeskilling av 8 216194 kr. 27 öre, vilka gäldades sålunda, att köparen övertog betalningsansvar för lån m. m. till ett belopp av 7 909 794 kr. 27 öre och till säljaren avlämnade stamaktier i Nora Bergslags järnvägsaktiebolag till nominellt 306 400 kr. Köpet skulle anses gälla från 1905 års början. Den 20 april 1906 godkände K. M: t överlåtelsen.
Vad hände sedan och hur gick det i fortsättningen? Se Nora Bergslags Järnväg.

Return to page top
Åter till sidans början

Train back to NKJ table of content
  Returtåg till NKJ innehållsförteckning


© Rolf Sten
nkj_historik.html senast uppdaterad 26 januari 2001