Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

GSJ, Göteborg - Särö Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Snabbfakta GSJ, Göteborg - Särö Järnväg del 2/2  (Facts about GSJ part 2 )


GSJ-tåg i sommarlandskap nära Heden någon gång på 1920-talet. Loket är något av loken 1-3.  Foto: Samling Anders Risell.

Personvagnar
För persontrafiken anskaffade GSJ under åren 1903 - 1904 sexton personvagnar, samtliga tillverkade av Arlöv.
   Av vagnarna var 8 boggivagnar och resten tvåaxliga vagnar. Två av boggivagnarna var så kallade sommarvagnar. Det innebar att vagnarna saknade uppvärmning samt toaletter. Som hörs på namnet var vagnarna avsedda att användas endast sommartid.
Av de tvåaxliga vagnarna var 4 stycken byggda som sommarvagnar.
Som förstärkning under sommartrafiken fanns det 14 tvåaxliga godsvagnar som kunde apteras för persontransport.
   Vid införandet av motorvagnsdrift 1954 avvecklades personvagnsparken utom ett antal personvagnar vilka utrustades med tryckluftsbroms. Tanken var att den år 1955 anskaffade lokomotorn skulle kunna dra persontåg under sommartrafiken. Det visade sig att lokomotorn inte var tillräckligt stark för detta. De återstående personvagnarna kom därför att slopas efterhand.
Hedens hållplats omkring 1915. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum
Hedens hållplats omkring 1915. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum

Godsvagnar
Godstrafiken på GSJ var aldrig av någon större omfattning eftersom GSJ var en utpräglad persontrafikbana. Trots detta fanns det ett antal godsvagnar. Tillverkade av Arlöv och Södertälje Verkstäder, 1902 respektive 1917.
   Sammanlagt fanns 38 godsvagnar.
   Vagnarna 30-49 var öppna vagnar littera J.
   Vagnarna 60-69 var öppna vagnar med littera N1.
   Vagnarna 80-83, var tillverkade av Södertälje Verkstad 1917, öppna med littera NN3.    Vagnarna 120-123 var de enda täckta vagnarna, littera G1.

Motorvagnar
1923 gjordes ett försök med motorvagnsdrift. Man hyrde en motorvagn från Dieselelektriska Vagn - Aktiebolaget (DEVA) i Västerås. Försöket föll inte väl ut och den återlämnades efter 3 månaders provdrift.
   Undersökningar i början av 1950-talet visade att det skulle löna sig att övergå till motorvagnsdrift eller som det hette på den tiden, rälsbussdrift.
  1954 levererades från AB Svenska Järnvägsverkstäderna, ASJ, 5 rälsbussar av SJ typ YCo6. Från samma tillverkare köptes även 3 släpvagnar av SJ typ UCo6. Rälsbussarna numrerades 1-5 och släpen 11-13.
   Efterhand som trafiken minskade för att slutligen helt upphöra, åren 1964-65, avvecklades rälsbussparken. Hela rälsbussparken utom släpet nummer 13 kom att skickas till LAMCO:s nya malmbana i Liberia.

Lokomotor
1955 levererade Kalmar Verkstad en lokomotor av klassisk SJ-modell till GSJ. Lokomotorn skulle användas i arbetståg och i persontåg under sommartrafiken. Som dragkraft i persontågen blev den inte använd då det visade sig att den inte var stark nog. Lokomotorn såldes 1965 .

Bromssystem
Av den rullande materielen hade godsvagnarna manuell skruvbroms och personvagnarna var utrustade med vakuumbroms. Tryckluftsbroms monterades på några av personvagnarna sedan lokomotorn hade anskaffats.

GSJ-tarin at the line year 1922
GSJ-tåg i en vy från väster 1922, väster om Hedens station mot Särö. Loket är något av loken 1-3. Foto: Samling Anders Risell.
 

Trafiken
GSJ var en utpräglad persontrafikbana och resandeantal kunde vissa år vara väldigt högt, speciellt sommartid då det var bra badväder och många Göteborgare vill komma ut till havet för att bada.
   Godstrafiken var endast av marginell karaktär. I praktiken upphörde godstrafiken genom motorvagnsdriftens införande 1954
    I början av 1950-talet gjordes utredningar som visade att det fanns stora pengar att spara genom att gå över till motorvagnsdrift och på så vis kunna slopa de underhålls- och personalkrävande ångloken.
   18 januari 1954 gick det första ordinarie motorvagnståget. Under en tid var det blandad motorvagns- och ångdrift på banan. 11 juni 1954 gick det sista ordinarie ångtåget på GSJ. Generationsväxlingen hade skett och ångloken kunde nu slopas.

The last train pulled by a steamengine 18 January 1954
18 januari 1954. Det sista ordinarie ångloksdragna tåget har just ankommit till slutstationen i Göteborg. Dragkraft var lok nummer 2. Foto: Samling Rolf Sten

Denna tabell visar hur många resor som såldes samt det antal ton gods som som transporterades under angivna år

År  Resande Gods
1905 445 680 st 14 560 ton
1915 783 100 st 14 070 ton
1930 788 120 st 2 150 ton
1945 928 380 st 1 892 ton
1960 470 400 st 100 ton
1965 98 800 st -

Diverse
På 1930-talet sänktes hastigheten på GSJ till 55 km/t på grund av sliten räls. 1951 började man att byta ut rälsen mellan Göteborg och strax bortom Billdal. Drygt halva banan fick därmed bättre begagnad stålräls som vägde 34,5 kg per meter.
I och med rälsbusstrafikens start höjdes banans hastighet till 70 km/t.
   Stationen Släp namnändrades 1953 av postala skäl. Det nya namnet blev Särö.
Samtidigt var man då tvungen att namnändra slutstation Särö vilken i fortsättningen fick namnet Särö Västerskog.
  1960 förlängdes GSJ i och med att ändstationen i Göteborg flyttades till Linnéplatsen. Därmed blev det äntligen möjligt för omstigning direkt mellan GSJ och spårvagn. Förlängningen togs i bruk 17 maj.
   1962 började Göteborgs spårvägar att trafikera GSJ-spåret mellan Linnéplatsen och Frölundaborg. Sträckan som var 1,5 km hade gjorts dubbelspårig genom tillbyggnad av ett spår. Styrt av ett automatiskt signalsystem kunde samtrafik ske mellan spårvagnarna och GSJ-tågen. På den här sträckan var GSJ-tågens hastighet begränsad till 40 km/t. Samtrafiken började 9 april.
GSJ, Göteborg - Särö Järnväg anhalt Sandlyckan
Sandlyckans hållplats strax norr om Kullavik. Bortåt i bild är i riktning mot Göteborg. Foto i början av 1920-talet: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.

Nedläggning
Resenärerna på GSJ fortsatte att minska under åren och trots moderniseringar och förenklad drift blev GSJ ekonomi allt sämre.
   Beslut fattades om trafikens nedläggning. Nyårsafton 1965 gick det sista tåget på GSJ. "Rälsbussarna 1 och 4 - avgick från Göteborg kl. 13.40 och från Särö Västerskog kl. 14.25 med c:a 160 passagerare, som trotsat det ruggiga vintervädret för att följa Särötåget på dess sista resa."

GSJ Särö Västerskog station year 1965
Sista trafikåret var 1965. Bilden ovan är tagen 1965 och visar en ensam rälsbuss i Särö Västerskog. Foto: Björn Stråhle

Mer att läsa
Mycket mer att läsa om GSJ finns i den bok om Särö-banan som Svenska Järnvägsklubben, SJK nr 3, gav ut 1966. Boken är skriven av Nils Rosengren, Erik Sundström och Bertil Thulin. Boken är slutsåld men finns säkert att låna via biblioteken.

Return to page top
Åter till sidans början
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to table of content
  Returtåg till GSJ innehållsförteckning


© Rolf Sten
gsj_snabbf..html senast uppdaterad 2005-01-21