HOME
INDEX

660     Lärbro - Visby hamn

FÖREGÅENDE
LISTA
Lärbro - Visby - Visby hamn
NÄSTA

 

Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hållställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringLb Lärbro v 35,400 18 1921-12-19 stn, I hlp 1954-08-01, I stn 1956, † 1960-10-01
Ot Othem v 31,300 33 1921-12-19 hlp, †1960-10-01
  Tingstäde träsk   24,400   1934 hp, †; samtrafik med sjöflyg från Stockholm som landade på sjön
Td Tingstäde h 23,300 45 1899-11-29 stn, hlp 1952, † 1960-10-01
Tdg Tingstäde grp 20,800 44 ssp
Martebomyr 19,800 1902 hps 1904-07-13, ssp 1929, hps 1941, † 1946; fd Martebo myr; småbana Martebo myr; inofficiellt resandeutbyte
Mo Martebo h 16,800 43 1899-11-29 stn, hlp 1951, † 1960-10-01
Rollum 14,800  1905 lp, †b1930t; fd Rollume
Vd Väskinde h 11,100 49  1941-01-01 stn, hlp 1952, I stn 1957, † 1960-10-01
Västkinde 11,100 49 1896-11-03 stn
Vestkinde  
Veskinde  
Hästnäs v 5,100 41 1897 hp, hlp ~1918, † 1960-10-01 plankorsning startbana flygfält 1956, † 1960
Fl Flygfältet v 2,800 46 1946 hp, †1960-10-01
  Renhållningsverket   2,200   1913 ssp, BI
  Bingers kvarn   1,600   1909 ssp, BI; stenutlastning
Ssp Slakthusspåret h 1,400 43 1916 ssp, † 1960-10-01
Öp Österport v 0,900 39  1897 hlp, hp, † 1960-10-01
Vy Visby h 0,000 36  1878-09-16 stn, † 1960-10-01; ansl VV
Vyh Visby hamn h +2,000 2 1878 bsp, hlp 1901-06-01, stn ~1918, I infogad i Visby stn 1922

Gotlands järnväg (GJ) Bandelarna 660, 661 samt 662
I och med etableringen av sockerbruket i Roma vände det för GJ. Banan hade visserligen byggts billigt i den gynnsamma terrängen sedan Visby möjliggjort dess tillkomst med en stor kapitalsatsning, men trafiken och ekonomin utvecklades så ofördelaktigt att konkursen var nära.
De sockerrelaterade transporterna gav inkomster som skapade hygglig lönsamhet och medgav linjens utbyggnad i båda ändarna, förlängningar som var påtänkta sedan länge. Därutöver fraktades allmänna jordbruksprodukter men virket stod för en större volym. Visby cementfabrik blev en av de större gods­kunderna.
GJ utsattes senare för lokalbanors allmänna problem (biltätheten var särskilt hög på Gotland), om än med en stor trafiktopp under andra världskriget då krigsmakten alstrade många resor, men det var typiskt nog först sedan bettrafiken hade lagts över till väg som nedläggningen kom.

Koncession
1876-05-05 Visby–Hemse, inklusive bibanor till Klintehamn och Ronehamn
1876-11-18 Visby–Hemse, inga bibanor
1896-05-01 Visby–Väskinde
1898-06-17 Väskinde–Tingstäde
1899-04-07 Hemse–Havdhem
1906-10-26 Havdhem–Burgsvik
1920-01-16 Tingstäde–Lärbro (en motsvarande 1912-11-22 hade förfallit)

Längd
Totalt 117 km

Spårvidd
891 mm

Förvaltningsort
Visby

Trafikförändringar
1878-09-16 *Visby–Hemse, 55 km, allmän trafik, och Visby–Visby hamn, 2 km, godstrafik
1896-11-03 *Visby–Väskinde, 11 km, allmän trafik
1899-10-16 *Hemse–Havdhem, 9 km, provisorisk godstrafik
1899-11-29 *Väskinde–Tingstäde, 13 km, allmän trafik
1900-07-26 *Hemse–Havdhem, allmän trafik
1901-06-01 *Visby–Visby hamn, persontrafik
1907-10 *Havdhem–Burgsvik, 15 km, provisorisk godstrafik
1908-08-30 *samma sträcka, allmän trafik
1921-12-19 *Tingstäde–Lärbro, 12 km, allmän trafik
1960-10-01 †all trafik
1962-05 † Visby slakthus–Visby hamn, 2 km, resttrafik

Samband
GJ arrenderade Slite–Roma järnväg och Klintehamn–Roma järnväg 1947-07-01–1948-06-30

Trafik
a) Roma–Visby persontrafikerades även av KlRJ 1945–1948
b) Lokomotordragna persontåg på hela linjen i veckosluten till 1957
c) Behovsgodståg från 1958-01
d) 1960-10–1962–05 drev slakthuset i egen regi godstrafik till Visby hamn med delvis hyrd, delvis köpt  SJ-materiel

Förstatligad
Statligt bolag 1947-01-01, till SJ 1948-07-01. SJ drev Gotlandsrörelsen som en geografisk division med eget resultatansvar. Inledningsvis gjordes stora investeringar som knappast hann förränta sig

Upprivning
Slakthusspåret–Lärbro 1961–1962, Burgsvik–Visby 1962–1963, Visby–Visby hamn 1964

Nollpunkt
Visby

Anmärkning
a) Sicksackspår Visby–Visby hamn (34 m höjdskillnad)
b) 1956–1960 plankorsade Lärbrolinjen Visby flygfälts landningsbana. Ljussignaler mot järnvägen. Genom hållplatsen där och den vid Tingstäde träsk blev GJ svensk pionjärbana för direkt övergång tåg/flyg
c) Godstågen handbromsades till slutet, sista bana på SJ
d) Djurtransporterna till Visby slakthus var Sveriges sista boskapståg när de 1957 överfördes till bil
e) Enklare elektriskt signalställverk i Visby 1945
f) Tågklareringsåtgärder, bom- och grindbevakning etc. sköttes på SJ-tiden delvis av tågpersonalen. Även huvudstationen Visby kunde då vara obevakad
f) Järnvägens sista stora transportuppdrag gällde 2 100 vagnslaster grus från Stånga och Havdhems grusgropar till flygfältsbygge i Visby mars–oktober 1956
g) En förlängning från Lärbro till Fårösund övervägdes ännu efter andra världskriget

Litteratur
John Kvarnstedt, Gotlands Järnvägar, 1978
– ”Gotlands Järnväg i konkurrensens tidevarv”, Från Gutabygd 1997

 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
www.historiskt.nu (öppnas i nytt fönster)
 
TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2015-06-06 Rolf Sten