HOME
INDEX

614     Helsingborg - Billeberga

FÖREGÅENDE
LISTA
(Helsingborg) - (Ramlösa) - (Billeberga)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringHälsingborgs hamn- och industrispår
Hbc/Hb (Helsingborg C) 0,000 2 1892-06-01 stn, † 1991-06-10; ansl Västkustbanan
Hb Hälsingborg C v 0,000 2 1865-08-01
Helsingborg  
Sögt Södergatan   0,700   1959-05-31 sipl, ssp (omklassning pga föreskriftsförändring 1959), I infogad i Helsingborg gbg stn 1970-11-30; kontroll av bommar, spårvägskorsning och växlar (sydgående tåg)
  Kyrkobyggnadstomten   0,800     ssp
  lmk   0,901     km 244.801 = 0,901
  spårkorsning   1,000   1891 spk, BI ~1906; plankorsning HRRJ
  Svinslagteriet   1,000     ssp
  Karl Krooksgatan   1,100     sipl, I infogad i Södergatan sipl
  Husarregementet   1,200     hp b1880t
  Helsingborgs juteväveri   1,300     ssp
  Södergatan   1,300   1924-07-21 spk, BI; korsning spårväg
  Melassförädlings AB   1,400     ssp
  Södergatan   1,500   1959-05-31 sipl, sipl (omklassning pga föreskriftsförändring), I infogad i Helsingborg gbg stn 1970-11-30; spårvägskorsning och växlar (nordgående tåg)
  Fabrikerna   1,500     ssp; fd Slakthuset, Slakterierna
  Helsingborgs lokbangård   2,000   ~1917 ssp, I infogad i Ramlösa stn ~1955; endast i östra spåret, fd Lokbangården; sign Hbl
Helsingborgs lokstation sto 1930-05-15, U 1931-05-15
Hbv Hälsingborgs verkstad  
Hbgb Helsingborgs godsbangård 2,900 1970-05-31 stn; tidigare del av Ramlösa stn; GS
Ram Ramlösa 3,000 1984-06-03 hp, tidtabellstekniskt del av Helsingborg gbg
R/Ram Ramlösa   3,100 9 1865-08-01 stn, † G 1964, † 1967-05-27; ansl HRRJ, HHJ, Västkustbanan (Bd 615)
Ru/Rau Raus h 5,700 9 1865-08-01 stn, † P 1966-05-22, I lp 1966, † 1972-04-01,
BI 1972-06-20
      6,400 9   port under Västkustbanan; Rååbron
  Raus kyrka   6,600   ~1938 hpr, † b1940t
G/Gan Gantofta h 9,500 17 1865 stn, † G 1967-05-28, † 1968-05-12, BI 1972-06-20, avx 1991-04-29, ts 1991-06-04, *P 2001-01-07; PS
V/Våk Vallåkra h 14,400 21 1865-08-01 stn, † P 1968-05-12, † 1972-01-01, *P 2001-01-07; PS
Wallåkra    
  Ottarps kyrka   18,000   ~1938 hpr, † b1940t
      18,400   1876 port under LEJ, BI 1960
Tå/Tgp Tågarp h 21,600 29 1865-08-01 stn, † G 1967-05-27, † 1968-05-12, BI 1972-05- 30, avx 1991-04-08, ts 1991-04-23, *P 2001-01-07; PS
B/Bib (Billeberga) h 27,500 22 1865-08-01 stn, † P 1983-01-09, † 1983-10-01, *P 1986-06-01

Landskrona & Helsingborgs järnvägar (L&HJ)

De två bolagen Landskrona–Eslövs järnvägs AB och Helsingborg–Landskrona–Eslövs järnvägs AB, förankrade i respektive först nämnda stad, drev till en början med betydande slitningar sina bandelar som en enda järnväg med gemensam förvaltning.
Eftersom de båda banorna var de första till sin huvudort fick de en stark position och hade god ekonomi under hela privatbanetiden, vilket skapade resurser för utveckling.
Persontrafiken var betydande och som för andra skånska slättbanor gav bettransporterna goda intäkter. En rivalitet mellan bolagen kvarstod ännu vid förstatligandet då de drev förhandlingar var för sig.
Under senare decennier har de båda linjernas ställning förändrats. Landskrona–Eslöv har full trafik bara på en kort delsträcka medan ett stycke är upprivet och ett närmast ligger som reserv.
Helsingborg–Billeberga har efter Västkustbanans ombyggnad fått en andrarangsroll men relativt tät persontrafik och återställda mellanstationer.

Koncession
1864-03-15 Landskrona–Eslöv, plan fastställd.
1864-04-04 Helsingborg–Billeberga, plan fastställd.

Längd Totalt 60 km.

Förvaltningsort
1865–~1885 Helsingborg, ~1885–1938 Landskrona (viss personal i Helsingborg), 1938 Helsingborg.

Trafikförändringar
1865-04-09 *Helsingborg–Billeberga, 28 km, provisorisk godstrafik.
1865-04-24 *Landskrona–Eslöv, 32 km, provisorisk godstrafik.
1865-06-24 *Helsingborg–Ramlösa. 4 km, provisorisk persontrafik.
1865-08-01 *hela nätet, allmän trafik.
1968-05-12 †Helsingborg–Eslöv, 50 km, lokal persontrafik.
1982-06-12 †Landskrona–Billeberga, 11 km, persontrafik de facto (formellt 1983-07-01).
1983-01-01 †samma sträcka, godstrafik de facto (formellt 1983-07-01).

Samband
Under statliga bolagets tid sköttes förvaltningen av Helsingborg–Hässleholms järnväg.

Trafik Helsingborg C–Ramlösa, 4 km, trafikerades även av Helsingborg–Hässleholms järnväg.

Omläggning
1965-05-30 ny infart, 3 km, till Landskrona och ny anslutning till f.d. Landskrona–Kävlinge järnväg på grund av motorvägsbygge.

Förstatligad 1938-07-01 statligt bolag, till SJ 1940-07-01.

Elektrifiering
1943-11-01 Helsingborg–Ramlösa, i samband med elektrifieringen av f.d. HHJ.
1944-02-01 [Eslöv]–[Ramlösa], 45 km.
1949-01-01 Landskrona–[Billeberga].

Dubbelspår 1916-07-01 Helsingborg–Ramlösa (dubbelspårsdrift 1921-06-01).

Fjärrblockering
1979-01-15 Helsingborg stn, lokal fjärrstyrning; Helsingborg gbg.
1987-04-15 (Helsingborg gbg)–(Teckomatorp); Malmö.

ATC
1983-01-10 (Helsingborg gbg)–(Billeberga)–(Teckomatorp).
1983-02-07 Eslöv stn.
1983-12-05 Teckomatorp stn.
1983-12-27 [Teckomatorp]–[Eslöv].
1986-11-10 Billeberga stn.
1989-06-12 Helsingborg gbg–Helsingborg C ”gamla”.

Upprivning Landskrona–Billeberga 1992.

Nollpunkt
L&HJ: Billeberga för Helsingborg–Billeberga, Eslöv för Landskrona–Eslöv.
SJ: Helsingborg C för Helsingborg–Billeberga, Billeberga för Landskrona–Billeberga, Eslöv för Eslöv– Billeberga.

Anmärkning
a) Enda spårkontakten med Landskrona–Ängelholms järnväg var i Landskrona – LEJ gick över L&HJ på bro vid Ottarp.
b) Västkustbanan slutade persontrafikera Helsingborg C 1902-05-01 men överföring av personvagnar till färjan fortgick till 1978. Färjeöverföringen av godsvagnar bröts 1986-11-01 då ett nytt godsfärjeläge öppnades i Helsingborgs sydhamn.
c) Eldrift planerades 1920 och åter 1936. Bolagen skulle vid det senare tillfället bygga fasta anläggningar men SJ hålla med dragkraft.
d) Ett godstågsspår Helsingborg V–Ramlösa driftsattes 1916-07-01. Det betraktades under en period fram till 1954-06-10 som linjespår (se även Helsingborg–Råå–Ramlösa järnväg).
e) 1991–2001 ingick Helsingborg–Eslöv i Västkustbanan men Ramlösa–Eslöv blev sedan Rååbanan (se nedan). Teckomatorp–Eslöv är tills vidare närmast ”reservbana” med varierande antal genomgångståg efter årligt behov.
 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Björn Taube, Helsingborgs Järnvägars historia, 1, 1943
Alf Åberg, Konsul P Olsson, 1953
Gunnar Sandin, ”99 års bangårdselände och dess slut”, Spår 1991
Tåg 9/1991 (temanummer om Helsingborg)
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Statens Järnvägar 1856-1906, 1906

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05  Benny Nilsson /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Kompletterad/Uppdaterad 2018-01-11 Rolf Sten