HOME
INDEX

613     Helsingborg - Ramlösa

FÖREGÅENDE
LISTA
(Helsingborg) - Triangeln - Ramlösa inklusive (Triangeln) - Råå
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från Notering(Helsingborg) 0,000 2 1891-08-11 hp, spårväg 1924-07-21; ansl L&HJ
(Hälsingborg C)
(Helsingborg)
  Sidospår   0,400 7 1901 ssp, hp 1906-09-03 (temporär slutpunkt vid breddningen), † 1906-10-03; Skånska Superfosfat- och Svavelsyrafabriken
  Gustav Adolfs torg   0,600 7 1892-03-15 hp, † 1924-07-21; <1921 Nya torg, även Nytorget, Nya torget
  Bankorsningen   1,100 7 1891-08-11 spk, hp 1906-12-02, † 1924-07-21
  Husarkasernen   1,200   1891-08-11 hp, † 1906-10-08
  Cindersgatan   1,300   1891-09-07 hp, † 1906-10-08; <~1904 Svinslakteriet
  Gränsgatan   1,600   1916-07-08 spk  (L&HJ godsspår), kortlivad hp 1920
  Sandviksvägen   1,700   1891-09-07 hp, övergång till spårväg 1924-07-21;  <1908-02-22 Nygatan
  sidospår   +0,400   1906-07-08 ssp; gasverk
  Helsingborg V   +1,500   1906-07-18 hp, hlp 1906-10-08, † 1906-12-02
            
Hälsingborg V +1,700 1906-12-02 stn, † P 1920-05-22, industrispår 1967-09-09; oftast annonserad som Västra Bredgatan
  Skolan   2,200   1891-08-11 hp, spårväg 1924-07-21; <1906-12-02 Sommarlust
Tri Triangeln 2,700 1891-08-11 hp, stn 1906-12-02, spårväg 1924-07-21; fp; triangelspår 1891–1906; ansl Triangeln–Ramlösa brunnspark. sidospår ssp 1940, industrispår 1967-09-09; Elektromekano
  Skogsgatan   3,100   1891-09-07 hp, † 1906-10-08; <1906-10-18 Margarinfabriken
  Centralgatan   3,300   >1900 hp, † 1906
Kpv Kopparverket   3,600   1901 hlp, † P 1924-07-21, industrispår 1967-09-09
  Valhallagatan   4,100   <1905-04 hp, spårväg 1924-07-21; <1917 Petersgatan
  Pålstorps skola   4,600   1891-11-01 hp, † b1905
  Råå mekaniska verkstad   5,000     hlp b1905, GU 1921, spårväg 1924-07-21
  Råå vagnbod   5,400   1891 ssp, † 1906
  Råå N   6,000   1891-09-07 hp, spårväg 1924-07-21
Råå   6,300   1891-08-11 stn, P spårväg 1924-07-21, industrispår 1967- 09-09; hamnspår
             
             
 Delsträcka Triangeln–Ramlösa brunnspark
Tri Triangeln 2,700 1891-08-11 hp, stn 1906-12-02, spårväg 1924-07-21; fp; triangelspår 1891–1906; ansl Triangeln–Ramlösa brunnspark. sidospår ssp 1940, industrispår 1967-09-09; Elektromekano
  Landsvägen   3,100   1891-08-11 hp, spårväg 1924-07-21
  sidospår   3,700   1902 ssp, † 1906; omlastningsspår
  Ramlösa L&HJ   3,800   1891-08-11 spk+hp, spårväg. Ny station invigdes 1998-11-07
  Ramlösa brunnspark väster   4,900   1913-05-11 hp, hlp 1896, spårväg 1924-07-21
  Ramlösa brunnspark       1891-08-11 hp, hlp 1896, spårväg 1924-07-21
  Ramlösa brunnspark öster   5,300   1913-05-11 hlp, spårväg 1924-07-21

 

Helsingborg–Råå–Ramlösa järnväg (HRRJ)

Järnvägsentreprenören Fredrik A:son Posse ägde inledningsvis nästan alla aktier i HRRJ, som han såg som ett demonstrationsprojekt för décauvillesystemet men också som en investering inför exploatering av tomtmark söderut från det snabbt växande Helsingborg. En annan funktion för järnvägen var att etablera förbindelse med det populära nöjesetablissemanget i Ramlösa.
Efter en tveksam start blev trafikutvecklingen så stark att smalspårets kapacitet inte förslog varför järnvägen byggdes om till 1435 mm och så småningom fick dubbelspår på hela Råålinjen, inte minst med tanke på den omfattande godstrafiken.
Staden som ägare efter 1919 fann det orationellt med två olika trafiksystem så persontrafiken omlades till spårväg medan godstrafiken rentav överlevde spårvägstrafiken med en vecka.

Koncession 1891-04-10.

Längd
10 km.

Spårvidd 600 mm, 1906 breddat till 1435 mm.

Ägare
Efter Posses död 1896 hamnade aktiemajoriteten hos Dicksonska affärshuset i Göteborg. Den övertogs 1898 av Ramlösa brunnsbolag och 1919 av Helsingborgs stad.

Förvaltningsort Helsingborg.

Trafikförändringar
1891-07-05 *Triangeln–Ramlösa brunnspark, 2 km, provisorisk persontrafik.
1891-08-11 *samma sträcka och Helsingborg–Råå, 6 km, allmän persontrafik.
1896 *samma sträckor, allmän godstrafik.
1906-07-18 *Helsingborg V–Sandviksvägen, 1 km, allmän godstrafik.
1906-07-19 †Helsingborg–Sandviksvägen, 1 km, godstrafik.
1906-10-08 *samma sträcka, allmän persontrafik.
1913-05-11 *Ramlösa brunnspark V–Ramlösa brunnspark Ö, 0,5 km, allmän trafik.
1920-05-22 †Helsingborg V–Sandviksvägen, 1 km, persontrafik.
1924-07-21 †Helsingborg–Råå, 6 km, persontrafik, och Triangeln–Ramlösa brunnspark Ö, 2 km, all trafik, i samband med övergång till spårvägsdrift.
1967-09-11 †Helsingborg V–Råå, 6 km, allmän godstrafik.

Trafik
a) Under smalspårstiden gjorde de flesta tåg Helsingborg–Råå avstickare till Ramlösa brunnspark från Triangeln, där det då fanns just en spårtriangel.
b) Övergången till normalspår och eldrift komplicerades av leveransförseningar på elsidan och skedde enligt följande:
• 1906-06 är normalspår utlagt Helsingborg V–Råå och då inleds provisorisk godstrafik Kopparverket–Råå hamn, 2 km. 600 mm-spår utläggs åter mellan 1435-rälerna Triangeln–Ramlösa brunnspark.
• 1906-07-18 allmän godstrafik Helsingborg V–Triangeln.
• 1906-09-02 säsongstrafiken till Ramlösa upphör och smalspåret dit från Triangeln rivs åter.
• 1906-09 600-spårets norra del kortas i två etapper.
• 1906-10-08 allmän persontrafik inleds på godsspåret Helsingborg V–Råå. Återstående smalspårstrafik upphör.
• 1906-12-02 Eldrift startar på personspåret Helsingborg–Råå.
• 1907-04-01 Godstrafiken elektrifieras. Det provisoriska godsspåret Kopparverket–Råå rivs upp.
• 1907-05-01 Eldriven säsongstrafik till Ramlösa startar.

Trafikuppehåll
a) Enbart sommartrafik Triangeln–Ramlösa brunnspark 1891–1908.
b) Vinteruppehåll Helsingborg–Råå 1893-01-01–04-30 och 1894-01-01–03-30.

Elektrifiering Se ovan, 650 V. HRRJ hade eget elverk 1906–1921.

Dubbelspår
Se ”trafik b”. Godsspåret, med viss persontrafik, och personspåret hade skilda ändpunkter norr om Sandviksvägen. Godsspår utlades åter Kopparverket–Råå 1916. 1920-05-22 tilläts viss dubbelspårsdrift på en kilometerlång sträcka söderut från Triangeln.

Upprivning Kopparverket–Råå 1968.

Anmärkning
a) Järnvägar med 600 mm spårvidd kallas ofta décauvillebanor efter fransmannen Paul Décauville (1842–1922), som utvecklade ett system för småbanor med extremt lätt materiel.
Systemet fick sitt genombrott vid världsutställningen i Paris 1889.
En stor del av materielen vid HRRJ, såväl räls som lok och vagnar, köptes från utställningens demonstrationsbana som Posse studerat.
b) Personspårets ändpunkt låg i Järnvägsgatan utanför Helsingborg C.
c) 600-spåren hade järnsliprar, vilket i huvudsak också gällde 1435-spåren på de avsnitt där inte gaturäler användes.
d) Spåret Helsingborg V–stadsgränsen ägdes av Helsingborgs stad.


HRRJ uppgick 1924-01-01 i Helsingborgs stads spårvägar. Benämningen fortsatte dock att användas inom godstrafiken, som överläts till SJ1967-09-09.
 
Källor och referenser
Litteratur
- Martin Sanderberg, Décauville – Paris 1889, Helsingborg 1890–1906, 1978.
- Lennart Welander, Helsingborg–Råå–Ramlösa Järnväg, 1985.
- Ingvar Anderson, Spårvägen i Helsingborg, 2003.
- Gunnar Sandin, ”En skånsk malmbana”, Skånska Järnvägar 4/2006 & 1/2007.
- Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009.
- Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920.

 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05  Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Kompletterad/Uppdaterad 2018-01-08 Rolf Sten