Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka på bilden ovan


KMJ, Karlstad-Munkfors Järnväg

Av Rolf StenKarlstad - Munkfors Järnväg, KMJ (Facts)

Forshaga station year 1920

Ovanstående bild visar Forshaga station omkring år 1920. Till vänster i bild är i riktning mot Karlstad. Foto: Sveriges Järnvägsstationer 1926.

Mellan Munkfors och Bergslagernas Järnväg i Deje skedde transporterna av Map KMJen ångbåts- och pråmförbindelse. Driftstörningarna i denna sjöförbindelse var ibland svåra varför man insåg behovet av bättre kommunikationer. Funderingar på en järnväg från Munkfors via Deje till Karlstad och vidare till en hamn vid Vänern växte sig allt starkare.
   Uddeholmsbolaget agerade på olika sätt för förverkligandet av dessa idéer.
1897 fick CH Öhnell i uppdrag att göra kostnadsförslag på en smalspårig järnväg ,891 mm, mellan Munkfors och Karlstad. Efter några olika turer bestämde man sig för en av de föreslagna sträckningarna.
Koncession söktes för en smalspårig, 891 mm, järnväg från Munkfors till Karlstad samt bibana till yttre hamnen.    Koncessionen beviljades 19 oktober 1900.
   Ett särskilt bolag bildades, Karlstad - Munkfors Järnvägsaktiebolag, KMJ. Bolagsordningen fastställdes 26 april 1901.
Uddeholmsbolaget ägde 40 % av aktierna.
   

  Järnvägsbygget gjordes i bolagets egen regi. Kontrollant och teknisk rådgivare var dåvarande trafikchefen vid NKlJ, H Ljunggren (bilden nedan till vänster).
Byggnadsarbetena startade hösten 1901. Bland annat uppfördes två stora broar över Klarälven. Den ena bron vid Dejefors, bestod av ett brospann på 80 meter. Den andra bron vid Forshaga, hade två brospann på 46 respektive 63 meter.

 

      29 september 1903 öppnades den 29,2 kilometer långa sträckan mellan Deje och Bilden visar NKlJ:s andra trafikchef., C H Ljunggren. Foto: Sv Järnvägsf. 1926Munkfors för allmän trafik. 1 mars 1904 öppnades de återstående 30 kilometrarna mellan Karlstad Östra och Deje.
Den 2 kilometer långa bibanan från Karlstad Östra till Karlstads hamn öppnades för godstrafik 15 april 1906.
   Rälsen på den 61,2 kilometer långa järnvägen var av stål och vägde 19,85 kilo per meter. Banans största lutning var 10 och minsta kurvradie 300 meter. Största tillåtna hastighet var 50 km/t. Sidospårens längd uppgick till 6,1 kilometer.
   Järnvägens drift och räkenskaper sköttes från första början av NKlJ.
   1 januari 1920 utarrenderades KMJ till NKlJ och den 1 oktober samma år överläts hela bolaget till Nordmark - Klarälvens Järnvägar.

Bridge over Klarälven at Dejefors
 Järnvägsbron över Klarälven vid Dejefors. Foto cirka 1925. Foto: Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från 1926.

Ovanstående karta är hämtad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift. Bearbetad och färglagd av Rolf Sten.
Källor: svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från 1926 samt Svensk järnvägsstatistik.

Return to page top

 Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"

© Rolf Sten
kmj.html senast uppdaterad 3 september 2003