Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
NrSlJ, Norra Södermanlands Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 

Beskrivning av järnvägen och dess omgivningar.
Description of the railway and it´s surroundings.

I Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift beskrevs NrSlJ enligt följande:

Norra Södermanlands järnväg, 118 km.
Goods train year 1906
Godståg på väg till Södertälje uthamn 1906. tåget består av två lok och 46 godsvagnar och lasten är lokomobiler som ska levereras till Ryssland. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.

Järnvägen utgöres av den 94,3 km. långa huvudlinjen Mälarbadens hamn - Eskilstuna - Södertälje södra med bibanor Eskilstuna södra - Eskilstuna norra, 2 km., Åkers styckebruk - Strängnäs 14,9 km., och Läggesta - Mariefred, 3,2 km. En särskild, 2,0 km. lång linje går från Södertälje till Södertälje uthamn vid Igelstaviken av Saltsjön och har, 0,8 km. från sistnämnda station, genom ett 1,0 km. långt sammanbindningsspår direkt anknytning med huvudlinjen vid Södertälje södra station.

Terrängen är i allmänhet småkuperad. Genom den rika omväxlingen på skogbeväxta höjder mellan sänkor av lövängar, bördiga åkerfält eller här och var sjö med skogbeväxta stränder och holmar, framträder flerstädes den typiska Sörmlandsnaturen. Synnerligen idyllisk är tavlan, där järnvägen mellan Läggesta och Taxinge-Näsby tangerar Mälaren. De viktigaste stationerna, håll- och lastplatserna äro följande.
Mälarbadens hamn, håll- och lastplats, ligger på en i Mälaren utskjutande skogig halvö vid Väsbyviken, badort och vackert villasamhälle. Hamnen, som anlades i samband med järnvägens framdragande dit och sedermera utökats, väntas få större betydelse för transporter däröver till och från Eskilstuna, sedan Mälarens vattenstånd reglerats och farlederna upprensats. Därefter följer Mälarbaden vid Väsbyholms herrgård, som 1899 köptes av A.-b. Mälarbaden för utstyckning till villatomter. Nyby lastplats är belägen vid Nyby bruks stora industriella anläggningar, med martinugnar och valsverk, klippspiks fabrik m. m. och Nybybruk är station såväl för det moderna fabrikssamhället med samma namn som staden Torshälla. Nästa station är Hällbybrunn vid bad- och brunnsorten Hällby, där vattenkuranstalt, järnkälla och ett vackert beläget skogssanatorium finnas; stort villasamhälle.
Hällbybrunn station year 1915
Hällbybrunn 1915. Persontåg på väg mot Mälarbaden står inne på stationen. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

  Därefter når banan Eskilstuna, Södermanlands största industristad och känd långt utom landet för de berömda Eskilstunasmidena.
   Eskilstuna Central är gemensam station för Norra Södermanlands och Oxelösund – Flen - Västmanlands järnvägar.

Eskilstuna Södra station year 1935Från Eskilstuna centralstation går järnvägen på en 111 m. lång bro över Eskilstunaån till Eskilstuna Södra station, varifrån utgår den 2 km. långa sidolinjen till Eskilstuna Norra station, där järnvägens reparationsverkstad med lokomotivstallar äro förlagda.

Eskilstuna Södra station. det ursprungliga stationshuset ersattes på SJ-tiden (1930-talet) av ett mindre. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Eklången station 1915. engine No. 5
Eklången station 1915. Tåget dras av lok nummer 9 och är på väg mot Södertälje Södra. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Byringe station year 1898
Byringe station 1898. Loket är nummer 3 och är vänt mot Eskilstunahållet. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Efter tre mindre stationer följer Stålboga station, från vilken Mellersta Södermanlands järnväg utgår. Stålboga har vackert läge vid sjön Eklången och är livligt frekventerat som vistelseort under sommarmånaderna. I närheten ligger Holmens bruks träullsfabrik.

Stålboga year 1922. Engine MlSlJ No 2
Stålboga station 1922. Föreningsstation med Mellersta Södermanlands Järnväg, MlSlJ. På bilden ankommer ett MlSlJ persontåg, från Skebokvarn, Malmköping, med lok MlSlJ lok nummer 2 som dragkraft. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Nästa större station är Åkers styckebruk vid bruket med samma namn. Bruket består av masugn, gjuteri, mek. verkstad, sågverk, lådfabrik m. m. Genom en 14 km. lång, smalspårig järnväg står bruket i förbindelse med gruvor på dess ägor. Ej långt från stationen ligger det staten tillhöriga Åkers krutbruk.
   Från Åkers styckebruks station utgår bibanan till Strängnäs, och från Strängnäs station leder ett 0,8 km. långt spår till lastageplatsen Visholmen. Som stifts- och skolstad utgör Strängnäs sedan gammalt ett kulturellt centrum för stora områden.

Mariefred year 1925
Mariefred våren 1925. Snösmältningen har satt delar av bangården under vatten. Lokaltåget från Läggesta forcerar försiktigt vattenmassorna. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

   Vid den därefter följande Läggesta station utgår bibanan till Mariefred. Stadens mäktiga granne, Gripsholms slott, utgör framför allt den stora dragningskraft, som åtminstone sommartiden förser staden med en jämn ström av främlingar. Övriga viktigare stationer äro Taxinge-Näsby nära Taxinge-Näsby egendoms ståtliga corps-de-logi och Nykvarn i närheten av Nykvarns betydande pappersbruk samt Nykvarns gods.

Södertälje Södra station är gemensam för statsbanan och Norra Södermanlands järnväg och sistnämnda järnvägs ändpunkt.
Före denna stations tillkomst gick banan från Ström i rak linje till den nu nedlagda Saltskogs station, varifrån gemensamt med Statens järnvägar trafikerades den likaledes nu nedlagda linjen Saltskog - Södertälje.
   Från Södertälje centralstation utgår en 3 km. lång bilinje förbi de stora industriella anläggningarna A.-b .Scania- Vabis och Nya a.-b. Svenska maskinverken, vilka ha egna fabriksspår i förbindelse med denna linje, vidare under statsbanan vid näset till Södertälje Uthamns station vid Igelstaviken i kanalmynningens närhet.
   Genom sjökommunikationerna tillsammans med invid hamnen belägna stora industriella och andra anläggningar, är järnvägens godstrafik här icke obetydlig.
The old harbor at Södertälje year 1920
Den gamla uthamnen i Södertälje omkring 1920. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.

The new harbor at Södertälje year 1920
Den nya uthamnen i Södertälje i början av 1920-talet. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.

Tre dagliga tåglägenheter finnas i vardera riktningen Mälarbaden - Eskilstuna – Strängnäs – Mariefred - Södertälje Södra med genomgående personvagnar mellan Stockholm och Eskilstuna.

 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 

Train back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
nrslj_beskrivning..html senast uppdaterad 2022-10-26