Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
MlSlJ, Mellersta Södermanlands Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 

Beskrivning av järnvägen och dess omgivningar.
Description of the railway and it´s surroundings.
I Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift beskrevs järnvägen enligt följande:

Mellersta Södermanlands järnväg, 23 km.
Från Stålboga, föreningsstation med Norra Södermanlands järnväg, vid sjön Eklången och Stålboga villa- och industrisamhälle med bl. a. träullsfabrik, Nykvarns sågverk, det numera nedlagda Stålboga bruk samt Björndammens masugn och hytta, löper järnvägen genom ett större skogskomplex fram till Högstens station. Här utbreder sig en stor torvmosse, med torvströfabrik.

Engine No. 2 at Dunker year 1913
Lok nummer 2 MALMKÖPING med tåg  i Dunker 1913. Foto: Nybergska samlingen.

Härifrån går banan över en betydande ås, i vilken järnvägens grustag med sidospår är anordnat, fram till Dunkers station, vackert belägen vid den lilla Händösjön. Här har ett mindre stationssamhälle utvecklats. En hel mängd större egendomar, bl. a. Ekensholm, Ånhammar, Ökna, Vadsbro gård, Dunkershall, en del av dem försedda med ångsåg, kvarn o. dyl., höra till stationernas trafikområde. Från Dunker fortsätter banan över öppna åkerfält, omväxlande med björkhagar fram till Röl-Smedsta station, belägen mitt emellan de stora egendomarna Röl och Smedsta,

Röl-Smedsta station year 1915
Röl-Smedsta station 1915. Bortåt i bild är i riktning mot Stålboga. Foto: Nybergska samlingen.

av vilka stationen fått sitt namn. Härifrån går banan över ett näs mellan Hosjön och den lilla Östersjön samt fortsätter utmed den förstnämnda sjön till banans huvudstation, Malmköping, där järnvägens byrå, verkstad o. s. v. äro förlagda. Malmköping, Södermanlands regementes gamla förläggningsplats och Södermanlands enda köping. i början stad, och med köpingsrättigheter sedan 1785, är synnerligen vackert belägen vid foten av den s. k. Plevnahöjden intill Hosjön. Sedan järnvägens tillkomst 1907 har antalet av köpingens fastigheter nära nog fördubblats och invånareantalet ökats med omkr. 40 %. Av industri finnes träförädling, ångkvarn, ångsåg, möbelfabriker, mek. verkstad m. m.

MlSlJ line year 1920
Något av loken 1 eller 2 med tåg passerar en skärning längs linjen någon gång runt 1920. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.

Från Malmköping fortsätter banan genom växlande åker- och mossmarker fram till Eneboga station och uppför en betydande skogbeklädd ås, avbruten av åkerfält till Skebokvarns station, föreningsstationen med Statens järnvägar. Detta stations- och villasamhälle, beläget invid en vik av sjön Båven, har en leksaksfabrik och ångsåg samt räknar ett betydande antal större och mindre egendomar till sitt trafikområde.

Flertalet av järnvägens tåg framgår till och utgår från Flens station å statsbanan.

MlSlJ Passegertrain att the line year 1920
Persontåg på MlSlJ linje vid Hosjöslätten. Foto omkring 1920: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.

 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
mlslj_beskrivning..html senast uppdaterad 2006-10-27