Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

HNJ, Halmstad - Nässjö Järnvägar

Av Rolf Sten

 

 


Beskrivning av järnvägen och dess omgivningar.

Description of the railway and it´s surroundings.
I Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift beskrevs de de i Halmstad - Nässjö Järnvägar ingående linjerna enligt följande:
Halmstad - Nässjö järnvägar: Halmstad - Nässjö, 196 km., Vaggeryd - Jönköping, 35 km., Landeryd - Falköping R., 131 km., Gislaved - Reftele, 19 km., Ätran - Kinnared, 18 km., Hyltebruk - Torup, 12 km.
   De trakter, genom vilka Halmstad - Nässjö järnvägar framgå, äro synnerligen rika på industriella anläggningar, av vilka flertalet äro synliga från banan, och trakterna vid Halmstad, Jönköping och Ulricehamn äro allmänt kända för sin naturskönhet. Terrängen är mycket omväxlande. Höjdskillnaden mellan banans lägsta och högsta punkt över havet (Halmstad resp. Stolpens håll- och lastplats) är 330 m.

Halmstad yard year 1920
Del av bangården i Halmstad på 1920-talet. Halmstad är föreningsstation med SJ Västkustbanan. Stationshuset skymtar borta till vänster Mitt emot detta dolt av träden ligger den smalspåriga järnvägen Halmstad - Bolmens stationshus. Bortåt i bild är i riktning mot Värnamo respektive Göteborg. Foto: Samling Stig Nyberg.

Halmstad - Nässjö, 196 km.
Från Halmstad, föreningsstation med Västkustbanan men tillhörig Halmstad - Nässjö järnväg, löper järnvägen ut på den halländska slätten. Vid Sperlingsholms station, där banan tillstöter Nissans dalgång, ligger Sperlingsholms herresäte, som är ett av de största i Halland. I närheten av stationen finnes en större elektrisk kraftstation, som förser därvarande valskvarn, Halmstads valskvarn, samt många industriella anläggningar i Halmstad jämte Nyhems municipalsamhälle med kraft och belysning.
   Från Sperlingsholm slingrar sig banan utmed Nissan förbi de vackert belägna stationerna Åled, där träullsfabrik finnes, och Sennan, invid vilken tegelbruk är beläget. Strax därpå går den över Nissan på bro i två spann, varpå Oskarsströms stora sulfitfabrik passeras. Något ovanför ligger Oskarsströms station. Municipalsamhället har uppstått och livligt utvecklats tack vare Skand. jutespinneri- och väveriaktiebolaget, som här danat landets största anläggning i branschen. Vid Johansfors station är en större elektrisk kraftstation belägen. Några km. längre upp vid Spenshults lastplats ligger Nissaströms tjärmassefabrik samt Konung Oscar II: s jubileumsfonds lungsotssanatorium, det senare dock ej synligt från banan. Naturen bjuder här på fängslande scenerier.

Oskarsström station year 1920
Oskarsströms station på 1920-talet. Ångloket är HNJ nummer 17 och står vänt mot Halmstad. Ackumulatorloket till Oskarsströms sulfitfabrik. Foto: Samling Stig Nyberg.

Banan, som hittills följt Nissan, lämnar denna vid Fröslida station. Platsen vid Torups station är känd som en av de mera betydande samhällena i Halland och utgör centrum för en vidsträckt lanthandel. Här bedrives en livlig trävarurörelse.
   Från Torup utgår bibanan till Rydöbruk och Hyltebruk. Vid båda dessa stationer finnas stora sulfitfabriker och pappersbruk samt kraftstationer.
   När Torup lämnats, övergår banan Kilaån, varefter Brännö bomullsväverier med håll- och lastplats passeras.

Därefter följer Kinnareds station vid vilken en teknisk fabrik är anlagd.
   Från Kinnared utgår bibana till Ätran. Å denna befinner sig stationen Fegen, känd för sitt vackra läge vid sjön Fegen. Här utlastas en betydande mängd virke, som flottas dit över sjön. Invid ett från stationen utgående stickspår ligger sågverk och bobinfabrik. I Ätranån flottas till Ätrans station en icke oväsentlig del av den pappersved, som förbrukas av de förutnämnda sulfitfabrikerna vid Oskarsström, Rydöbruk och Hyltebruk.
Till Ätrans station ansluter Varberg - Ätrans järnväg.

Kinnared station year 1896
Kinnareds station 1896. Föreningsstation med bandelen Kinnared - Fegen - Ätran. Stationshuset påbyggdes med en våning 1939. Foto: Samling Stig Nyberg.

Huvudlinjen fortsätter från Kinnared uppför en 2 km. lång stigning om 14 ‰. Länsgränsen mellan Halland och Småland passeras här. Därefter genomlöper banan Trottagårdens mosse, där torvströfabrik och lastplats anlagts. Landeryds station är dels såsom föreningsstation med banan från Falköping Ranten (f. d. Västra Centralbanan, se nedan), dels som lokstation och stationeringsort för större delen av den åkande personalen en av järnvägarnas mest betydelsefulla. Vid Skeppshults station finnas flera industriella anläggningar, såsom tråddrageri m. m. Banan närmar sig åter Nissan vid Smålandsstenars station, därifrån stickspår utgår dels till en större ångsåg, dels till Ågårds forsar i Nissan, där i denna flottat virke uppdrages och utlastas per järnväg. Samhället är blomstrande och synnerligen rikt på industriföretag av olika slag.
   På bro med 21 m. fritt spann övergår järnvägen Nissan. Reftele station anlöpes därpå. Därvarande samhälle är även av betydenhet. Skogsfors bruk, tillverkare av åkerbruksredskap, är beläget omedelbart intill stationen.

Anderstorp station year 1925
Anderstorps station 1925, belägen på HNJ-linjen Reftele - Gislaved. Tåget draget av lok nummer 9 är på väg mot Reftele. Foto: Samling Stig Nyberg.

   Från Reftele utgår bibanan till de i industriellt avseende synnerligen betydelsefulla platserna Anderstorp och Gislaved municipalsamhälle. Vid Anderstorps station har särskilt hemslöjd och småindustri inom metallbranschen hemvist. Här finnas även flera fabriker för tillverkning av åkerbruksredskap o. d. Innan banan når Gislaved, har den att ännu en gång övergå Nissan, varvid järnvägarnas största bro med en fri spännvidd av 40 m. - passeras. Vid Gislaveds station finnes gummifabrik med tillverkning av galoscher samt automobil- och cykelringar. Av industriella anläggningar på platsen märkas i övrigt läderremfabrik, tråddrageri, sågverk m. m. En lönande utflykt kan göras till utsiktsberget Högåsen.
  
   Närmaste stationen från Reftele å huvudbanan är Bredaryd. Här finnas även metallfabriker och fabriker för tillverkning av åkerbruksredskap. Till Forsheda station ansluter smalspår från en 5 km. därifrån belägen torvmosse, varifrån levereras stora mängder bränntorv. Å ömse sidor om Forsheda går banan över mossmarker, vid vilka torvströfabriker med lastspår vid Havrida och Gullarp äro anlagda. Sedan den lilla idylliska stationen Kärda passerats, framgår banan på en höjd med vidsträckt utsikt över sjön Vidöstern.
   Värnamo station anlöpes därpå. Till denna ansluta även Borås - Alvesta och Skåne - Smålands järnvägar. Värnamo stad är ett framåtgående samhälle. Möbelindustrien är här dominerande, och bland andra industrier på platsen må nämnas mekaniska verkstäder, gjuteri, tegelbruk, gummifabrik m. m.
   I jämn skogsterräng framgår banan norr om Värnamo i så gott som fullkomligt rak linje på en sträcka av omkr. 35 km., som till större delen får befaras med en största tåghastighet av 80 km/t. Från Hörle station, belägen invid Lagan, utgår stickspår till Karlsfors trä masse- och snickerifabrik. Intill stationen ligger dels ett större tråddrageri, dels Hörle bruks stora elektriska kraftstation. Vid Klevshults station, där sågverk finnes, utlastas en betydande mängd trävaror. Skillingaryds station passeras därpå. Omedelbart intill banan ligger Jönköpings regementes forna exercisfält och längre bort från banan ligger artilleriets väldiga skjutfält med baracker, stallar och förrådsbyggnader m. m. Detta område användes även som flygfält. Skillingaryds municipalsamhälle är särskilt bemärkt för sina många betydande fabriker för tillverkning av åkdon. Vid Stödstorps och Götafors´ lastplatser äro Munksjö a.-b:s storslagna sulfatfabriker belägna.
   Från Vaggeryds station utgår bibanan till Jönköping (se nedan). Vaggeryds municipalsamhälle har utvecklats raskt. Flera fabriker finnas i samhället, såsom vagnfabriker, knäckebrödsfabrik, kabelfabrik, mek. verkstad, möbel- och snickerifabriker m. m. Mellan Vaggeryd och Nässjö är terrängen mycket kuperad, varför banan här framgår i skarpa kurvor och i svåra stigningar. Hoks station ligger ensligt i en mosstrakt. Till "Hok gamla station", som nu är lastplats, utgår spår från huvudlinjen. Här är Lindefors kartongfabrik, invid Lagans övre lopp, belägen. Där intill ligger Hoks herrgård, där drottning Sofia plägade vistas om somrarna. Från Malmbäcks station, som är belägen i ett livligt samhälle med bl. a. fabriker för möbeltillverkning, arbetar sig banan upp till sin högsta punkt, som är belägen vid Stolpens håll- och lastplats, 340 m. över havet. Efter Fredriksdals station och lastplatsen Bodaberg med torvströfabrik uppnås Nässjö, föreningsstation med statsbanan, Kalmar och Nässjö - Oskarshamns järnvägar.

Nässjö yard year 1917
Del av Nässjö bangård 1917. Nässjö, föreningsstation med SJ Södra stambanan, Sävsjöström - Nässjö Järnväg sam t Nässjö - Oskarshamns Järnväg. Foto: Samling Stig Nyberg.

Vaggeryd - Jönköpings Hamn, 35 km.
Banan framgår i jämn skogrik terräng från Vaggeryd förbi stationerna Byarum, Bratteborg och Ekeryd till Månsarps station. Dessa stationer ha betydelse såsom utlastningsplatser för trävaror. Vid Månsarp löper banan in i Tabergsåns vackra dalgång, och mellan klippor och den djupt nedanför forsande Tabergsån slingrar sig järnvägen fram till Smålands Tabergs station vid den imponerande bergmassan Taberg, 343 m. över havet. Platsen är mycket besökt av turister och är i vida kretsar känd för sin naturskönhet och såsom rekreationsort. Omedelbart invid stationen ligger ett av järnvägsbolaget uppfört turisthotell. Dessutom finnas flera pensionat. Invid banan ligger maskinfabrik och en yllefabrik.
   Från Smålands Taberg ända fram till Jönköping är trakten mycket bebyggd. I en synnerligen leende men på samma gång storslagen natur går banan i stark sluttning ned till Norrahammars station. Norrahammars bruks storslagna anläggningar för tillverkning av olika slags gjutgods samt åkerbruksredskap, särskilt plogar, ligga omedelbart intill stationen. Från Torsviks pappersbruk, som är beläget omkr. 5 km. därifrån, är linbana anlagd till Norrahammars station. En mångfald av industriens olika grenar finnas representerade vid Havslätts station, där på grund av den vackra naturen ett ansenligt antal sommarvillor även uppförts.
   Infarten till Jönköpings Hamns station, som är banans slutpunkt, leder längs Munksjöns västra strand genom Jordbrons lastplats, Munksjö a.-b: s fabriksområde samt Jönköpings Hamns godsbangård. Från Jönköpings Hamns personbangård finnes förbindelsespår genom staden till Jönköpings statsbanestation.


Ovanstående bild är tagen från Taberg, beläget söder om Jönköping. Nere till höger syns stationen Smålands Taberg.  Uppåt i bild är i riktning mot Jönköping. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1926.

Landeryd - Falköping Ranten.
Den 131 km. långa banan (f. d. Västra Centralbanan) framgår i skog och sjörik terräng, frånsett sträckan närmast Falköping, där landskapet är flackt. Vid de närmast Landeryd liggande stationerna Broaryd, Smålands Burseryd, Hällabäck, Ekefors, Sjötofta och Ambjörnarp är tillförseln av trävaror synnerligen betydande. Å ömse sidor om Broaryds station går banan över vidsträckta torvmossar vid Haghult och Bromossen, där lastplatser anlagts. I Smålands Burseryds livliga samhälle finnes tråddrageri; sådant finnes även vid Sjötofta. Från Hällabäck utgår stickspår till sågverk. Östra Tranemo station är beläget i ett vackert och framåtgående samhälle. Strax ovanför stationen tillstöter Falkenbergs järnväg och banorna gå jämsides fram till Limmareds station, som äges av Borås - Alvesta järnväg. Vid denna ganska livliga järnvägsknut är Limmareds stora glasbruk beläget.
   Över vidsträckta mossmarker går banan till Månstadskulle station och därifrån till den naturskönt belägna stationen Vegby. Torsbo trikåfabrik har sin trafik vid denna station. Banan går härifrån fram till sjön Åsunden, som följes till Åsundens station. Invid denna ligger det Älvsborgs läns landsting tillhöriga Sjö-Gunnarsbo lungsotssanatorium.

Ekefors station year 1928
Ekefors station 1928-05-23. Foto: Samling Stig Nyberg.

Längs den brant stupande stranden till sjön Åsunden slingrar sig banan invid höga klippor och genom en mindre tunnel fram till Ulricehamn, därunder ett det mest storslagna och vackra panorama upprullas.
   Ulricehamns station är vackert belägen omedelbart intill sjöstranden. Staden är mest känd som rekreationsort och därvarande sommar- och vintersanatorier äro mycket besökta. Bland stadens industrier märkas trikåfabriker, träförädlingsfabriker, bleckslageri m. m. Flera utflykter kunna göras i omgivningarna.
    Från Ulricehamn går banan utefter Åsunden och över Ätran samt följer sedan dennas dalgång förbi stationerna: Timmele, Dalum, Blidsberg och Trädet. Vid Blidsberg bildar Ätran flera forsar, som driva kvarnar, såg och yllefabriker. Över ett flackt landskap, delvis bestående av mossmarker, går banan förbi stationerna Åsarp och Kinnarp, till vilken linbana är anlagd från Karbo torvströfabrik, samt når Slutarps station. Å ömse sidor om linjen utbreda sig vida mossmarker. Vid den stora Mönarps mosse, där lastplats finnes, börjar en av linjens intressantaste sträckor. Ett typiskt Västgötalandskap vidtager, i vilket platåbergens jämna ytor begränsa stora delar av synkretsen, å ena sidan Ålleberg och Gerumsberget, å den andra Mösseberg. Kontrasten mellan den barrskogstrakt, genom vilken banan gått, och den stora slätten är påfallande.
   Falköpings stad är belägen i den djupaste delen av trakten mellan Ålle- och Mösseberg, en trakt, som är ovanligt rik på fornminnen. Stadens huvudnäringar äro jordbruk, spannmålshandel och någon fabriksrörelse. Från stationen vid staden fortsätter järnvägen i stigning till Falköping Ranten, landskapets viktigaste järnvägsknut och föreningsstation med västra stambanan och statsbanelinjen Falköping R. - Nässjö.
Direkta vagnar framföras Falköping R.- Halmstad och Nässjö - Halmstad.Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till HNJ innehållsförteckning


© Rolf Sten
hnj_beskrivning..html senast uppdaterad 2005-01-02