HOME
INDEX

605     Hässleholm - Markaryd

FÖREGÅENDE
LISTA
(Hässleholm) - Markaryd
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringHm (Hässleholm) h 72,000 53 1860-12-01 stn; <1996 Hässleholm; ansl Södra stambanan; FS
V/Vkv Vankiva v 67,200 62 1890-09-04 stn 1890-09-04, hlp 1941, † 1967-05-27, BI 1967
Vankifva  
M/Mal Mala v 61,700 76 1890-09-04 stn, hlp 1966, † P (allmän persontrafik) 1967-05-28, † (skolelever, vagnslast) 1975-06-01, BI 1986-04-07
B/Bjm Bjärnum h 56,2 91 1890-09-04 stn, † P 1978-05-28, † 1990-01-08, I ssp 1995-06-29; IL
Bjernum  
W/Vsj Vittsjö h 49,6 103 1890-09-04 stn 1890-09-04, † G 1974-06-01, † 1978-05-28,
BI 1993-05-25
Vsk Vittsjö kvarn 48,4 104 1921-10-01 ssp, lp, hlp 1921-10-01, † 1930t; fd Qvarnöns lastplats
E/Elj Emmaljunga h 43 119 1892-07-24 stn, † G 1970-07-01, I hp 1973-11, † 1975-06-01; småbana Emmaljunga torv
Å/Årt Århult h 38,1 109 1903 hp, hps 1906, hlp ~1918, T hp 1965, † 1966-05-22,
BI ~1966; ersatte obekant hp närmare Markaryd
Mrd/Ma) Markaryd h 35,3 102 1892-07-04 stn, † P 1992-01-07, * P 1993-01-10,
† G 1997-06-09, † P 1998-01-05, *P 2000-01-10,
† P 2000-04-10, * P 2008-08-18; ansl SSJ; PS


 
Vittsjö–Hässleholms järnväg (WittsjöJ)
Enligt ursprungliga tankar skulle Södra stambanan
från Hässleholmstrakten vika av mot
Markaryd för att sedan följa Lagastigen norrut.
Så blev det alltså inte, men tanken på järnväg
levde kvar i de berörda bygderna. En vidlyftig
plan om en järnväg ända upp till Landeryd
kunde dock inte förverkligas, och man fick
i en första etapp nöja sig med en bana Vittsjö–
Hässleholm (ett konkurrerande förslag
gällde Vittsjö–Finja), som huvudsakligen finansierades
med lokalt kapital och anlades
med enkel teknisk standard. Trafikintäkterna
var emellertid små och ett stort engagemang
i Vittsjö–Markaryds järnväg gjorde inte saken
bättre. Sedan ett banklån sagts upp blev det
1894 konkurs och exekutiv auktion, där styrelseledamöter
köpte banan och sålde den vidare
till WMaJ. Efter en del formellt trassel fusionerades
så bolagen tre år senare
koncession 1886-11-26
längd 23 km
förvaltningsort Vittsjö till 1892, sedan Markaryd
trafikförändringar 1890-09-04 *allmän trafik
samband Trafikerade från dess start WMaJ
nollpunkt Hässleholm
anmärkning Rullande materiel var märkt WHJ
(Wittsjö–Hässleholms järnväg)
WittsjöJ köptes 1897-05-21 av WMaJ (se härefter
denna)
 

Vittsjö–Markaryds järnväg (WMaJ)
WMaJ köpte 1897-05-21 Vittsjö–Hässleholms
järnväg (se för tidigare data denna)
Planerna på en förlängning långt uppåt
Småland levde kvar efter tillkomsten av Vittsjö
järnväg, men man lyckades bara ta sig till
Markaryd och även detta med besvär eftersom
man förlorade den kommunens aktieteckning
till Skåne–Smålands järnväg. Av juridiska
skäl blev det ändå så att WMaJ inköpte
den äldre och längre järnvägen Vittsjö–Hässleholm
koncession 1889-08-09
längd 14 km
förvaltningsort Markaryd
trafikförändringar 1892-07-24 *allmän trafik
trafik Sköttes från starten av Vittsjö–Hässleholms
järnväg
nollpunkt Obekant
litteratur Wittsjö–Markaryds Järnväg 100 år,
1992
WMaJ bildade 1897-05-21 efter köp av WittsjöJbolaget
Hässleholm–Markaryds järnväg (se härefter
denna). Trafikplatsdata redovisas under Markarydsbanan

 

 

 

 

 

Hässleholm–Markaryds järnväg (HMJ)
Fusionen mellan Wittsjö järnväg och Vittsjö–Markaryds järnväg 1897-05-21 löste inte de ingående banornas svaga ekonomi. Inkomsterna räckte inte trots torvtransporterna, turisttrafiken till Vittsjö och den blomstrande möbelindustri i Bjärnum som järnvägen gett upphov till.
Tack vare ledningens försiktiga finanspolitik stärktes dock ekonomin på 1920-talet som innebar kris för många järnvägar, och ett bud kunde läggas på Markaryd–Veinge järnväg. Resultatet blev att båda banorna förstatligades. SJ fick en förbindelse mellan Södra stambanan och Västkustbanan, och linjen Hässleholm–Veinge/Eldsberga har i växlande grad fungerat som alternativväg för Västkustbanans södra del för både resande- och godstrafik.

Längd 37 km.

Förvaltningsort Markaryd.

Trafikförändringar 1978-05-28 *lokal persontrafik.

Samband
Samtrafikerades (gemensamma tåg) med Markaryd–Veinge järnväg, och banorna hade gemensam förvaltning.

Förstatligad 1930-08-01.

Elektrifiering 1935-12-14.

ATC
1983-10-24 (Markaryd)–(Vittsjö)–(Hässleholm).
1984-06-28 Hässleholm stn.
1987-11-12 Markaryd stn.

Nollpunkt
Hässleholm för HMJ, Veinge för SJ.
MaVJ räknades 1990–1996 till Västkustbanan men ingår nu i Markarydsbanan (se denna).
 

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   Benny Nilsson   /  Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2022-07-23 Rolf Sten