Return tp previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Karlshamn - Vislanda Järnväg
Vislanda - Bolmens Järnväg
Karlshamn - Vislanda - Bolmens Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 

ViBJ, Vislanda - Bolmens Järnväg 
 ViBJ Ryssby station
Ryssby Station på bandelen Vislanda - Bolmen någon gång på 1940-talet. Bilden är tagen i riktning mot Vislanda och visar bland annat KVBJ inspektionsbil. Bakom den står ett blandat tåg med ett av banans tanklok som dragkraft. Foto: Stig Nyberg.

När Karlshamn - Vislanda var under byggnad framfördes planer på att bygga en järnväg från de skogrika trakterna kring sjön Bolmen till Vislanda. På så vis skulle man lättare kunna frakta ut virket från skogarna via den tänkta järnvägen och vidare på Karlshamn - Vislanda järnväg, KWJ, till hamnen i Karlshamn för vidare befordran till kund.
   Till ett möte i Ljungby 25 juni 1873 hade järnvägsintressenter kallats för att dryfta denna järnvägsfråga. Vid mötet valdes en interimsstyrelse vilken avtalade med löjtnanten E Sandell att denne skulle utföra en undersökning och upprätta kostnadsförslag för en järnväg mellan Vislanda och sjön Bolmen. I förutsättningarna angavs att man för järnvägens dragning skulle använda en några år tidigare anlagd schaussé ( väg). Sandell lämnade sitt förslag hösten 1873, kostnaden beräknades till 1 200 000 kronor. Det visade sig att schausséns lutningar inte var förenliga med järnvägsdrift vidare var inte den tänkta slutpunkten Bolmstad lämplig
med tanke på en eventuell fortsättning av järnvägen mot Halmstad. Sandell förslog en ny undersökning och en annan sträckning. Det nya var att dra banan över Ryssby och vidare till en ny slutpunkt, Vrångöviken. Kostnaden beräknades till 1 570 000 kronor.
   20 oktober 1874 bildades Vislanda - Bolmens Järnvägsaktiebolag (ViBJ). Bolagsordningen fastställdes 18 december.
    Koncession söktes och den beviljades 6 oktober 1876.
Redan 1874 hade man preliminärt kommit överens med KWJ att den järnvägen skulle sköta trafikeringen av ViBJ. Denna överenskommelse formaliserades i ett kontrakt 6 november 1876. KWJ förband sig där att med sin rullande materiel trafikera ViBJ under 15 år med minst två tågpar per dag. Denna överenskommelse gjorde att kostnadsförslaget för ViBJ kunde minskas med 158 000 kronor, det vill säga kostnaden för det rullande materielet.

Bolmen station year 1900
Översikt spårområdet vid Bolmen omkring 1900. Bortåt i bild är Vislanda - Bolmens Järnväg. I förgrunden till höger syns de båda järnvägarnas lokstallar. Det vänstra tillhör Halmstad - Bolmens Järnväg. Foto: Samling Stig Nyberg.


Till bolagsstyrelse valdes 1876 landssekreteraren C A Holmberg (ordförande), borg- mästaren i Karlshamn L V Lothigius, konsuln S A Hellerström, kommisionslantmätaren A E Modeé samt löjtnanten E Sandell. Den senare blev även arbetschef för banbygget.
   I januari 1877 började banbyggnaden och med stundtals 1000 personer i arbete gick arbetet så fort att banan den 4 oktober 1878 kunde invigas och öppnas för allmän trafik. Kostnaden för banbygget kom att understiga kostnadsförslaget med 61 347 kronor, något som var mycket unikt på de här tiden då de flesta järnvägsbyggen ordentligt brukade överstiga kostnadsförslagen.
Trafikchefen O FilénBilden till vänster visar den förste trafikchefen, O Filén. Han var trafikchef för både KWJ och ViBJ fram till år 1886.
   ViBJ hade spårvidden 1067 mm och var 51 kilometer lång. Rälsen vägde 17,2 kilo per meter och den högsta tillåtna hastigheten var 32 km/tim.
   1889 öppnades Halmstad - Bolmens Järnväg , HBJ, för allmän trafik. Detta medförde att en stor del av den trafik som tidigare gått på ViBJ kom nu att ta den betydligt kortare vägen till Halmstad. Bland annat detta medförde att ekonomin för ViBJ kraftigt försämrades. 1899 gick ViBJ i konkurs och vid den efterföljande auktionen lämnades inget bud på ViBJ. Halmstad - Bolmens Järnväg, HBJ erbjöd sig 1902 att köpa ViBJ för en summa på 768 299 kronor. Trots att regeringen ställde bakom detta förslag avslog 1904-års riksdag detta förslag. Detta mest på grund av det starka motstånd som förslaget möttes av representanterna inom Kronobergs län. Efter många turer fick så den segslitna frågan sin lösning 1907 erbjöd sig KWJ att sammanslå de båda banorna till ett på villkor att KWJ övertog tillgångar och skulder i ViBJ samt att två stamaktier i ViBJ fick bytas mot en i KWJ.
Detta accepterades och i juli 1908 gick KWJ och ViBJ ihop och bildade KVBJ, Karlshamn - Vislanda - Bolmens Järnväg
KWJ bron över Lagan vid Ljungby
KWJ bro över Lagan strax öster om Ljungby. Året är 1924. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minneskrift 1926

 

Källor: Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från1926, Svensk järnvägsstatistik samt järnvägsdata.

Till sidans början. To page top
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

  Return to KWJ, ViBJ, KVBJ table of content
  Returtåg till KWJ, ViBJ, KVBJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
kvbj_fakta_1.html senast uppdaterad 2005-11-30