Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
Haparandabanan, Boden - Morjärv - Kalix - Haparanda

 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


.Ovanstående bild kommer från en informationsbroschyr utgiven av Banverket. Den visar ett systemtåg någonstans på linjen Boden - Morjärv
Ovanstående bild kommer från en informationsbroschyr utgiven av Banverket. Den visar ett systemtåg någonstans på linjen Boden - Morjärv. Foto: Banverket.

Dagens järnväg till Haparanda sträcker sig från Boden via Morjärv - Karungi till Haparanda och är en  viktig internationell länk som gör det möjligt att köra ökade transporter på järnväg.

Bakgrund
Så här skriver Banverket: "Den gamla järnvägssträckan mellan Boden och Haparanda byggdes för drygt 100 år sedan och är i väldigt dåligt skick. Detta medför att trafikeringskostnaderna blir mycket höga, vilket hämmar och begränsar trafiktillväxten.Järnvägsträckan saknar också signalsystem och är inte elektrifierad vilket gör att den endast kan trafikeras med dieseldrivna lok.
   Förstudier och järnvägsutredningar har visat att det bästa alternativet, ekonomiskt och miljömässigt, är att rusta sträckan Boden-Kalix och bygga helt ny kustnära järnväg mellan Kalix och Haparanda.

Varför byggs Haparandabanan?
Inom Barentsregionen och Nordkalotten ökar behovet av transporter. Industrier och handelsföretag vill ha en säker, snabb och miljövänlig frakt av sina produkter. Genom upprustningen och byggandet av Haparandabanan tillgodoses dessa behov. Banan ökar den regionala tillväxten samtidigt som den är viktig för en välfungerande godstrafik mellan
norra och södra Sverige. Haparandabanan är den enda järnvägslänk som binder
samman Sverige med Finland och Ryssland. Den är också en del av NEW-korridoren, en fraktväg som består av en kombination av järnvägs- och sjötransporter, och som är särskilt utpekad för internationella godstransporter av EU."   
 

Den nya Haparandabanan
Banverket har av staten fått i uppdrag att rusta upp den befintliga järnvägen mellan Boden och Morjärv samt bibanan Morjärv - Kalix. I uppdraget ingår att mellan Kalix och Haparanda bygga en helt ny järnväg.
    När den  nya Haparandabanan är klar att tas i bruk kommer den gamla sträckningen över Karungi att läggas ned
    Den nya Haparandabanan Boden - Morjärv - Kalix - Haparanda kommer att vara elektrifierad och ha en kapacitet som står i relation till dagens och morgondagens transportbehov.
Sammanfattningsvis kan man säga att projektet består av upprustning av befintlig järnväg Boden-Morjärv - Kalix/Karlsborg (119 km) samt ny järnväg Kalix-Haparanda (42 km).  
   Hela sträckan Boden-Kalix-Haparanda ska elektrifieras och förses med nytt signalsystem.
    "Banan kommer också förses med ett nytt, modernt signalsystem som heter ERTMS (European Railway Traffic Management System). Med hjälp av ERTMS kan man köra
tågen snabbare, säkrare och öka antalet tåg som trafikerar sträckan.
   Med ERTMS får lokföraren via radiosignaler all information som behövs på en panel i loket, till exempel hastighet, bromskurvor och hur den närmaste sträckan ser ut. Jämfört med traditionellt signalsystem är ERTMS betydligt mer flexibelt och avancerat när det gäller att förmedla information.
På sikt ska ERTMS införas över hela Europa, vilket gör det möjligt att köra med samma tåg och lokförare oavsett land."

Karta över "Nya Haparandabanan.
Karta över "Nya Haparandabanan. Kartan kommer från Banverket.

För närvarande
Upprustningen av den befintliga järnvägen Boden-Kalix/Karlsborg pågår. Byggnad av ny järnväg Kalix-Haparanda startade februari 2008.
Fram till april 2010  pågår elektrifiering av sträckan Boden - Morjärv

Trafikstart är beräknad till 2012

Kostnad: Cirka 3,4 miljarder kronor.

 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
sb_haparandabanan.html senast uppdaterad 2010-01-09