Train back to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
VGJ, Västergötland - Göteborgs Järnvägar

Av Rolf Sten

VGJ, Västergötland - Göteborgs Järnvägar
Beskrivning av järnvägen och dess omgivningar.
Description of the railway and it´s surroundings.
I Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift beskrevs den återstående delen av järnvägen enligt följande:

Västergötland - Göteborgs järnvägar, linjen Göteborg – Skara - Mariestad - Gårdsjö, 222 km., linjen Tumleberg - Håkantorp, 12 km., linjen Torved - Gullspång, 20 km., linjen Lidköping –Skara - Stenstorp, 50 km., linjen Mariestad - Moholm, 18 km., linjen Skara - Timmersdala, 26 km., linjen Nossebro - Trollhättan, 32 km.

Göteborg - Gårdsjö, 222 km.
Järnvägen utgår från Göteborg Västgöta station och genomlöper under sin sträckning närmast Göteborg förbi sjöarna Mjörn och Anten mycket natursköna trakter. Nära Göteborg går banan under Bohusbanans viadukt och vid Lärje på en viadukt över Bergslagernas järnväg. Härifrån drager den sig genom en vacker, starkt kuperad trakt och framgår genom Lärjeåns dalgång, där den djupt nedskurna ån danat pittoreska raviner. Gråbo station year 1901
Gråbo station omkring 1901. Bortåt i bild är i riktning mot Göteborg. Foto: Samling Stig Nyberg.

Dalgången begränsas av tämligen höga, delvis kala mossiga och tjärnfyllda berg. Stationerna Gunnilse, Olovstorp och Gråbo passeras. Sedan den sistnämnda lämnats, uppnås sjön
Mjörn, vars västra, ofta brant stupande strand den därefter följer. Vid Björboholms station invid Mjörn har under årens lopp uppstått ett mycket livligt villasamhälle. Här har järnvägen förvärvat ett naturskönt område, benämnt Strandkullen, där en utsikts- och restaurantpaviljong uppförts. Därefter passerar järnvägen en 139 m. lång tunnel genom en framskjutande bergås, men lämnar därefter sjön för att efter stationen Sjövik åter närma sig densamma. Mellan Sjövik och Mjörnsjö, omkr. 1 km. före sistnämnda station, passeras den bekanta herrgården och donationsegendomen Östad barnhus, stiftat 1774 av hr Nicklas Sahlgren. Från Mjörnsjö station vid en vik av sjön Mjörn fortsätter banan utmed det vattendrag, som förenar Mjörn med sjön Anten, i delvis vild natur genom en 196 m. lång tunnel vid ett av de trängsta passen i dalgången. Den fortsätter vidare å Antens västra strand, en av banans vackraste sträckningar med utsikt över sjöar och bergåsar.
Gräfsnäs station year 1902
 Gräfsnäs stationshus och hotell 1902. Foto: Samling Stig Nyberg.

    Gräfsnäs gamla slottsruin med omgivningar nära Gräfsnäs station är en av de förnämsta turistplatserna vid järnvägen. Järnvägsbolaget har inköpt den 28 tunnland stora parken omkring slottsruinen och mitt för parken anlagt hållplatsen Slottsparken för resandes bekvämlighet. Gräfsnäs besökes nämligen sommartiden av stora skaror lustresande, för Nossebro station year 1924
Nossebro 1924. Stationshuset syns till vänster om persontåget. Snett bakom motorvagnen syns hotellet. Motorvagnen står beredd att avgå mot Trollhättan persontåget mot Skara. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1926.

vilka den lummiga parken och sjöns härliga stränder utgöra en angenäm uppehållsplats. Förbi stationerna Sollebrunn, Stora Mellby, den sistnämnda bekant för sina synnerligen talrika fornlämningar, och Gendalen uppnås Nossebro, föreningsstation med linjen Nossebro-Trollhättan. Nästa station, Essunga, passeras och därefter uppnås stationen

Tumleberg station year 1935
Tumleberg på 1930-talet. Spåret som viker av till vänster går mot Håkantorp. Det andra leder mot Skara. Foto: Samling Stig Nyberg.

Tumleberg, som är föreningsstation med linjen Tumleberg - Håkantorp, vilken förbinder huvudlinjen med Lidköping - Håkantorps och Kinnekulle - Lidköpings järnvägar. Tumleberg är omstigningsstation för resande till Lidköping och Kinnekulle m. fl. platser vid nämnda järnvägar. Därefter följer Vara station, gemensam med Uddevalla – Vänersborg Herrljunga järnväg, och man befinner sig nu inne på den plana Västgötaslätten med ett flertal kyrktorn på en gång synliga på milsvida håll. Sedan stationerna Tråvad och Stora Hov med Bjärtorps herrgård och stora anläggningar i omedelbar närhet samt Kvänums och Öttums stationer passerats, blir bygden mera skogig, och järnvägen framgår förbi Kålltorps station huvudsakligen genom skogsbygd, tills slätten omkring Skara uppnås.
    Skara är en av Sveriges äldsta och namnkunnigaste städer samt har sin största betydelse som säte för stiftstyrelsen och flera undervisningsanstalter. Bland stadens sevärdheter märkes i främsta rummet den åldriga men tyvärr »restaurerade» domkyrkan. Där finnes ock Västergötlands fornminnesförenings museum med värdefulla samlingar.
    Från Skara tager järnvägen nordlig riktning och passerar Lundsbrunn, municipalsamhälle med hälsobrunn och badanstalt. Även nästa station, Götene, som är en betydande handelsplats, är belägen i ett välordnat municipalsamhälle. Nu nalkas man Kinnekulle, som dock på denna sida är tämligen kal. Utsikten är vidsträckt, och ett flertal kyrkor framträda i Kinnemalma station year 1940
Flygbild över Kinnemalma hållplats omkring 1935. Spåret i bildens nederdel som går till höger är spåret till Kalkbrottet i Haggården. Foto: Samling Stig Nyberg.

densamma. Från hållplatsen Kinnemalma utgår en 2,1 km. lång järnväg Malma - Haggården med 0,6 m. spårvidd till kalkbrottet vid Haggården. Vid Gössäter går närmaste vägen till Kinnekulle från denna sidan om kullen.
   Från Gössäters station utgår ett godsspår 3 km. till Hönsäters hamn vid Vänern, Cementfabrikens i Hällekis utlastningsplats.
   Följande station är Forshem, föreningsstation med Kinnekulle –Lidköping - Håkantorps järnväg, därifrån järnvägen fortsätter genom skogstrakter till Österängs station, i vars närhet Årnäs glasbruk med bl. a. butelj tillverkning är beläget, förbi Äskekärrs och Svanebergs stationer samt genom öppnare trakter till Lugnås station, i vars närhet Lugnåsberget höjer sig med berömda men nu nedlagda kvarnstensbrott. Sedan stationen Leksberg passerats, går banan nära Tidan och övergår densamma å en ståtlig bro invid Mariestad, föreningsstation med järnvägen Mariestad - Moholm. Mariestad har ett mycket vackert läge på Tidans strand vid flodens utlopp i Vänern. Staden driver en icke obetydlig handel och av industrierna märkas Katrinefors pappersbruk samt på en holme i Tidan den stora unicafabriken Tidan.
    Från Mariestad fortsätter järnvägen på något avstånd från, men med utsikt över Vänern och densammas öar, passerar skogstrakter och når Hasslerörs station, belägen i den natursköna Hassle socken. Trakten blir därefter mindre intressant, men nära Lyrestad passerar järnvägen Göta kanal och når därefter Lyrestads station och samhälle. Därefter uppnås Torved, utgångspunkt för den 20 km. långa bilinjen Torved - Gullspång. Genom skogiga trakter och förbi stationerna Fagerlid och Hova, den sistnämnda belägen i ett betydande bysamhälle, samt över ödsliga skogs-, ljung- och mossmarker uppnås banans ändpunkt vid Gårdsjö, föreningsstation med statsbanan Göteborg - Stockholm.

Tumleberg - Håkantorp, 12 km.
Från Tumlebergs station går linjen förbi Arentorps station och det långsträckta skogiga Kedumsberget till Helås station på den plana Västgötaslätten, där blicken når över väldiga vidder begränsade av Mösseberg och Billingen och med ett flertal kyrkor synliga även på stort avstånd. Håkantorp är föreningsstation med Uddevalla – Vänersborg - Herrljunga järnväg, och härifrån fortsätter Lidköping - Håkantorps järnväg till Lidköping.
Arentorp station year 1902
Arentorp station på linjen mellan Tumleberg och Håkantorp omkring 1902. Bortåt i bild är i riktning mot Håkantorp. Foto: Samling Stig Nyberg.

Torved - Gullspång, 20 km.
   Från Torved går banan förbi fyra hållplatser till Gullspång, som är belägen vid det förr berömda vattenfallet i Gullspångsälven och gemensam station med Nora bergslags järnväg. Platsen är naturskön i folkrik nejd. I Gullspång finnes en betydande elektrisk kraftstation, där fallet utnyttjas, monterad för 22000 hkr med reservstation i Lidköping för 4000 hkr i anslutning till Trollhättenätet. Vidare finnes här ett kiseljärnverk med elektriska smältugnar samt en laxodlingsanstalt.

Lidköping – Skara - Stenstorp, 50 km.
Från Lidköping går banan på Vänerns strand och därefter genom den staden tillhöriga välvårdade Kartåsskogen ut på bördiga åkerfält till Vinninga station och Skara (se ovan) samt därifrån genom skogsdungar till Axvalls station, föreningsstation med Skövde - Axvalls järnväg, nära Axvalla hed och ruinerna av Axevalla slott, beläget på en vacker udde i Husesjön. Därefter går banan under Billingen och med Varnhems kyrkas tornspira inom synhåll. Sedan en stor massa odlade fält och Bjällums vid kalkbrotten belägna hållplats passerats, följer banan den stora Hornborgasjön, som man till stor del urtappat. Denna sjö var förr »ett fåglarnas och näckrosornas paradis» med ett ovanligt rikt och intressant fågelliv samt en egenartad yppig växtlighet. I en gammal intressant kulturbygd med väldiga fornminnen, med odlade slätter och lummiga träddungar samt Mössebergs karakteristiska linje vid horisonten ligger Broddetorps station. Sedan därefter ett par hållplatser passerats, slutar linjen i Stenstorps viktiga järnvägsknut, föreningsstation med statsbanan och järnvägen Hjo - Stenstorp.

Mariestad - Moholm, 18 km.
Järnvägen går genom en trakt, som omväxlande har lövskog och hagar till Jula station, varefter banan följer sjön Ymsens strand och över ett slättland når Moholm, föreningsstation med statsbanan Göteborg - Stockholm.

Skara - Timmersdala, 26 km.
Från Skara är järnvägen dragen åt nordost över slätt, genom skog och över moras till Istrums station, belägen i Valle härad, som är känt för sin omväxlande natursköna bygd, sina rika fornminnen m. m. Därefter följer Lerdala station nära Billingen, vars sluttning järnvägen alltmera närmar sig. Mellan berget och sjön Lången är Melldala hållplats vackert belägen. Härifrån går banan över delvis sank mark till Timmersdala. 2,5 km. öster och söder om stationen på Billingens sluttning ligga flera kolm- och kalkstensbrott.

Nossebro - Trollhättan, 32 km.
Från Nossebro station å linjen Göteborg - Skara går järnvägen till Främmestads station och samhälle och därifrån mellan skogbeklädda låga kullar och sumpmarker till stationerna Frambo, Norra Björke nära Lerumsåns dalgång och Åsaka samt vidare över Lerumsån till Trollhättan. Järnvägen har sin egen station i omedelbar närhet av Bergslagernas järnvägars station.

 

Till sidans början. To page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

  Return to  table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
vgj_beskrivning.html senast uppdaterad 2005-04-01