Return to Inland line main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Inlandsbanan
The inland line

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Linjen Sveg - Brunflo, 169,7 km. 


karta utvisande de alternativa förslag som diskuterades rörande Inlandsbanans sträckning mellan Sveg och BrunfloVidstående karta visar de alternativa förslag som diskuterades rörande Inlandsbanans sträckning mellan Sveg och Brunflo. Vi Du se en större karta? Klicka i bilden!

På Inlandsbanans södra sträcka Kristinehamn - Brunflo (Östersund) blev den här linjedelen den enda som byggdes från början avsedd som en del av Inlandsbanan.
   Linjen utgår från norra änden av Svegs bangård på den redan då befintliga Orsa-Härjedalens järnväg (OHJ). OHJ köptes av staten 1918 och införlivades med SJ 1 januari 1919.
   Linjen följer Ljusnans dalgång mot öster till Älvros där den kröker åt nordost och går över vattendelaren mot Hoan. "Framkommen till trakten av Ytterhogdal och så nära denna betydande ort, som förhållandena medgivit, viker banan av mot nordväst samt följer Hoan förbi överhogdal upp till Bryngelhögen och vidare med något mera nordlig riktning till Röjan för att sedermera gå rakt i norr förbi Kvarnsjö, Älderkrogen och Åsarna, där Ljungan korsas, fram till Storsjöns södra ände. Linjen följer sedan östra stranden av denna sjö, varvid erbjuda sig storartade vyer över sjön med Oviksfjällen och andra höjdpartier blånande i väster. Under tiden passeras Billstaån invid det natursköna Hackås, varefter linjen böjer av något åt öster mot sjön Näckten, vid vars norra ände den får helt ostlig riktning, korsande den vattendelare, som här åtskiljer Indalsälvens och Ljungans flodsystem. Detta senare beröres vid Locknesjöns nordvästra ände, varifrån järnvägen med huvudsakligen nordlig riktning går fram till Brunflo för att där sammanlöpa med tvärbanan genom Jämtland."

Banan är byggd med en minsta kurvradie på 400 meter.
Sveg station ligger 358 meter över havet och Brunflo på 326 meter. Banans högsta punkt, 421 meter ligger vid vid östbodarne mellan Röjan och Kvarnsjö.
Den lägsta punkten 279 meter, finns vid Linån mellan Ytter- och Överhogdal. vid Banans längd är 169,7 km.

Vid bygget grävdes skärningarna ut för hand utom vid den största, vid Älderkrogen, där 26 300 kbm jord utschaktades med grävmaskin.
Ett antal brora byggdes. Den över Ljungan har ett fackverksspann på 61,8 meter.

The railwat bridge over  the river Billstaån
Bron över Billstaåns dalgång krävde på 93,3 meter. Den utfördes med en lätt och elegant kontinuerlig plåtbalkskonstruktion och mellan landfästena understödd av fyra pendelbockar. (Se ovanstående bild).
   I fyra fall byggdes broarna av granit- eller betongvalv, det största med 15 meter spann av granit över Solnån. Ett annat större arbete var kulverten under den stora bankfyllnaden över Alån. Den byggdes helt av granit med 8,7 meters valv och en längd av 23,2 meter.

The yard at Sveg
Ritningen visar Svegs bangård 1921. Vill du se en större bangårdsbild? Klicka i bilden!
   Rälsen som lades var begagnad från andra statsbanor och vägde 27,5 kg per meter. Avståndet mellan sliprarna var 755 mm.
   De befintliga stationerna vid Sveg och Brunflo (Vill Du se en ritning över Brunflos bangård 1921? Klicka HÄR!) byggdes ut och efter linjen anlades 6 stationer, 8 håll-, last- och mötesplatser, 4 håll- och lastplatser, 3 mötesplatser samt en hållplats.
   De större trafikplatserna var närmast avsedda att betjäna nedan angivna viktigare orter:
- Svegs station med det omkringliggande samhället.
- Ytterhogdals station och byn med samma namn.
- Röjans station de stora byarna Klövsjö, Böle och Rätan.
- Åsarnas station och by samt trakterna kring landsvägen upp till Storsjö by. - Svenstaviks station med Berg och områdena längs landsvägen väster om Storsjön upp mot Myssjö.
- Vid Skanderåsens håll-, last- och mötesplats anlades ett hamnspår, avsett för sjötrafiken på den djupt inskurna Bergsviken. Efter järnvägens färdigställande har till denna trafikplats anslutits en landsväg som förbindelseled från södra änden av Näckten och Gillhov.
- Orterna längs Storsjöns östra strand och kring Näckten betjänas av trafikplatserna vid Hackås, Näckten och Fåker, vilka de båda senare senare även förmedlar trafiken på Oviken och andra väster om Storsjön liggande byar.
- Ångsta trafikplats är avsedd att tillgodose trafikbehovet för bygden väster om Locknesjön.

Trots att banbygget pågick till större delen under första världskriget och den därpå följande kristiden genomfördes arbetet under inga nämnvärda svårigheter. Dock, under några år, blev det dock nödvändigt för arbetsledningen att ordna med livsmedel till arbetarna.
   Innan den successivt framdragna rälsläggningen möjliggjorde transporter med tåg, transporterades arbetsmateriel och andra förnödenheter med häst på befintliga vägar eller på för ändamålet av statens järnvägsbyggnader byggda transportvägar. Den längsta transportväg som man var tvungen att bygga blev hela 25 kilometer lång och gick mellan Älvros och Ytterhogdal.

Byggnadsarbetena, påbörjades våren 1913 vid Brunflo och gick därifrån söderut.
   Hösten 1918 sattes byggandet igång även från Sveg och fortsatte mot norr. Rälsläggningen norrifrån och söderifrån möttes sommaren 1921 omkring 2,5 km norr om Ytterhogdals station. På platsen har inristats på ett rullstensblock följande inskription: "Här möttes den 21 juli 1921 norr- och söderifrån kommande skenläggning å järnvägsbyggnaden Brunflo - Sveg och sammanknöts därmed genomgående statsbanelinjen Östersund - Kristinehamn."

(Bilden nedan visar platsen där de bägge rälsläggarlagen mötte varandra. Foto ur SJ:s 75-års historik 1906-1931.)
The construction team coming from south and north meet each other at this point July 21Th. 1921
   Efterhand som bandelarna blev klara öppnades de för allmän trafik:
- Brunflo - Hackås 31 kilometer, 15 december 1916
- Hackås - Svenstavik 21 kilometer, 15 december 1917
- Svenstavik - Åsarna 15 kilometer, 1 juli 1918
- Åsarna - Sveg 102 kilometer, 21 september 1922.

Banans beräknade kostnad hade ursprungligen kalkylerats till 11 250 000 kr. Men kostnaderna steg på grund av att den så gott som helt och hållet kom att byggas under första världskriget och den därefter följande kristiden med då kraftigt stigande priser.
   Slutsumman blev 24 373 000 kronor, inklusive 816 800 kronor för rullande materiel. Anslagen för banbygget beviljades under åren 1913-1922 och uppgick sammanlagt till 26 073 000 kronor. Man lyckades bygga banan 1,7 miljoner billigare, trots kristiden!

Passenger train passing the bridge over Billstaån.
Ett persontåg passerar över Billstaån någon gång på 1930-talet. Tåget dras av ett L-lok. Foto efter gammalt vykort. Samling Rolf Sten

Åter till sidans början. Return
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Return to Swedish state railways, table of content
  Returtåg till Inlandsbanan "innehåll"

© Rolf Sten
inlb_sodra_2.html senast uppdaterad 28 april 2004