Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 Rullande Materiel (rolling stock)
 
   

av Rolf Sten ©Oc-loken (Steam engines class Oc) 

   De olika loktyperna vid Statens järnvägar benämndes från början bara som snälltågslok, lok för blandade tåg samt större eller mindre godstågslokomotiv. Genom åren blev de olika loktyperna alltför många varför man år 1876 införde litterasystemet med bokstavsbeteckningar som angav vad det var för typ av lok
    
 De allra första åren hade man inga speciella godstågslok utan godset gick i de blandade tågen men efterhand som godstrafiken ökade blev man tvungen att mer och mer börja köra rena godståg respektive persontåg. Persontrafiken mellan vissa orter blev av den omfattningen att man såg sig tvingade att införa särskild lokaltrafik. Samtidigt ökade även behovet av särskilda så kallade växlingslok. Det var mot den bakgrunden som man anskaffade de första så kallade tankloken. Det vill säga lok som saknade tender. Kol och vattenförråd fanns på själva loket. Tankloken hade också den fördelen att de fick gå lika fort framåt som bakåt vilket i sin tur gjorde att man inte var i behov av vändskiva på den slutstation som tåget hade.

Innehållsförteckning
(Gör ditt val och klicka på den lila pilen make your choice and click at the arrow)
Oc - loken (Oc - engines)(2004-03-10) 
Tekniska data på Oc - loken (Technical data) 
Ritning på på Oc - loken (Technical data)  

SJ engine Oc2 398 year 1912
SJ ånglok Oc2 nummer 398 fotograferat 1912 i Helsingborg. Personerna är okända. Är det någon som vet mer om dessa? Kontakta i så fall Historiskt. Foto: Stig Nyberg.

 

 

 

 

 

De första Oc-loken 

I takt med järnvägsnätets utbyggnad och den alltmer ökande lokaltrafiken blev man tvungna att skaffa mer dragkraft. Framför allt till lokaltrafiken.
   De första snälltågsloken av littera A som hade anskaffats i början av 1860-talet fick allt mindre att göra på grund av att tågen hade blivit tyngre och loken ersattes av kraftigare snälltågslok.
   1889 ombyggdes fyra stycken A-lok om till tanklok. Det var A-loken nummer 33, 59, 61 och 74, ursprungligen tillverkade av Beyer & Peacock, som byggdes om. Ombyggnaden skedde på SJ:s reparationsverkstad i Malmö.
   Tendrarna kopplades bort och lokets ramverk ändrades och försågs med ytterligare en drivande axel. Löpaxeln behölls medan drivhjulen fick en mindre hjuldiameter.
Lokhytten byggdes om och försågs baktill med ett kolförråd.
   En ny panna lades in och och försågs med en sadeltank (vattenförrådet finns i en behållare som ligger som en sadel över själva ångpannan).
   På det här viset fick man en resursförstärkning på fyra sadeltanklok med axelföljden 1B, en drivaxel följd av två drivande axlar. Loken numrerades 385 -388 men fick inga namn.
   Ombyggnaden blev mycket lyckad varför SJ beslöt att bygga om ytterligare fyra A-lok.

   1890 togs A-loken 100 och 101 ur tjänst och byggdes om till sadeltanklok enligt samma modell. Den här gången försågs loken med en något annorlunda ångpanna varför loken kom att få beteckningen Oc2. Även den här ombyggnaden gjordes på SJ:s reparationsverkstad i Malmö. Loken numrerades 398 - 399.
   1891 togs A-loken 99 och 102 ur tjänst och byggdes om enligt samma mönster som föregående. Loken littrerades och numrerades till Oc2, 412 - 413.

I samband med att de sista fyra loken ombyggdes och fick littera Oc2 ändrades litterat på de fyra första loken till Oc1. Lok 385, 387 och 388 försågs senare med ångpanna av samma typ som på de fyra sista Oc2-loken. Loken fick då nytt littera, Oc2.

1919 slopades alla Oc-loken. Lok 387 skrotades 1920, 412 skrotades 1921, 386 skrotades 1924. Lok 385, 388, 398, 399, och 413 skrotades 1925.
   Därmed var Oc-loken borta ur järnvägshistorien. Inget lok finns bevarat.


SJ engine Oc2 413 year 1900
SJ ånglok Oc2 nummer 413 fotograferat 1900 utanför ett lokstall. Platsen är okänd. Är det någon som vet mer om fotot? Kontakta i så fall Historiskt.  Foto: Stig Nyberg.

To page top

 

 

   Tekniska data på Oc-loken (Oc1)

Loket  
Cylinderdiameter 381 mm Axeltryck i tjänst. axel 2 9,150 ton
Slaglängd. 508 mm Axeltryck i tjänst. axel 3 9,950 ton
Hjuldiameter. Drivhjul 1566 mm Total vikt i tjänst 34,450 ton
Hjuldiameter. Löphjul  1088 mm Materialvikt 26,650 ton.
Hjulbas. 3886 mm Adhesionsvikt 24,000 ton.
Största längd.  8246 mm  Dragkraft. 3060 kg 
Panndiameter (invändigt) 1165 mm Kolförråd   1,3 ton
Avstånd mellan tubplåtar 2946 mm Vattenförråd 4,4 kbm
Plåttjocklek i rundpanna 13 mm Tillåten hastighet 60 km/t
Ångtryck 10 kg/cm2.
Antal tuber. 140
Total eldyta 61,65kvm
Rostyta 2,08 kvm
Pannans vattenrum 2,10 kbm
Pannans ångrum 0,9 kbm
Axeltryck i tjänst. axel 1 9,450 ton


  Ritning på Oc-loken (Oc1)

Drawing Oc engine
Ovanstående ritning visar SJ Oc-lok i utförande som Oc.

To page top

Return to "Rullande" main page
Retur till historiskt "rullande" innehållsförteckning
© Rolf Sten
oc_loken..html senast uppdaterad
2004-10-30