Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ångloksdata
(data about Swedish steamengines)

av Conny SernfalkSJ-Ånglok A8 1808 (BJ H3s 112) (SJ steam engine class A8) 

 

Lok

Tillv.

Slopad

Skrot/såld

Uppdaterad

A8 1808

Nohab 1797/1927

1973

1973 Såld till privatperson

1976 Såld till Bergslagarnas museisällskap (BJs)

2005-04-16

 SJ A8 1808 i Åmål 1968
Åmål 1968 Foto Arne Wemmel

Datum

 

 

 

Källa

1927

 

Inköpspris 120.850:-

 

WS

1927-12

 

Leverans BJ H3s 112

 

HK

1948-06-01

 

I juni 1948 upprättades en förteckning över var GDG lok fanns stationerade inför övertagandet av SJ den 1/7. För BJ H3s 112 gällde följande: Åmål

 

 

1948

 

Övertagen av  SJ isamband med förstatligandet

 

 

1950-01-01

 

I tjänst VII Distriktet (Huvudort Göteborg)

 

SJ

1952-12-19

 

Skrivelse inkommer till Fsbr från byråchefen med förteckning över övertaliga ånglok t.o.m november 1952. 1808 finns med i förteckningen och anges tillhöra 33 ms (huvudort Åmål). Loket erhöll sista revision kl. II 1939-04 och kl. III 1949-02. Loket anges ha gått 56565 km efter senaste A-klass. Anges även att loket är i gott skick.

 

Fsbr

1953-05-01

 

Driftlok vid 33 Ms (huvudort Åmål)

 

SJ

1953-06-12

 

Skrivelse från fsbr till Distriktscheferna:

”Reparation vid huvudverkstäderna av övertaliga ånglok

Nedanstående övertaliga ånglok (däribland A8 1808, min anm) skola förflyttas till någon av huvudverkstäderna Ör, Tb eller Ål, där desamma komma att upprustas till sådant skick, att de vid behov omedelbart kunna tagas i anspråk som beredskapsdragkraft.

Loken förflyttas från nuvarande uppställningsplats till resp hvst efter samråd med verkstadsbyrån.

I redovisningshänseende skola loken efter insändandet anses överflyttade från vederbörande maskinsektion till resp hvst, varom anmälan göres i vanlig ordning.

Reparationskostnaderna gäldas av till försvarsbyråns förfogande ställda medel.

Efter verkställd upprustning komma loken att placeras som beredskapsdragkraft enligt försvarsbyråns bestämmande.

KUNGLIGA JÄRNVÄGSSTYRELSEN, Eric lindgren tjf”

I skrivelsen anges även att loket tillhör VII Distriktet, 33 ms.

 

Fsbr

1953-10-05

 

Konserverad

 

Fsbr

1953-10-09

 

Brev från Fsbr till distriktschefen vid II Distriktet:

Reparation av övertaliga ånglok

Med hänvisning till fsbr skrivelse 12.6.53, dnr Fsbr 186/51, och då hvst Ål anmält att lok litt A8 nr 1808 utgått från hvst efter avslutad reparation kl. V Bb, får fsbr meddela, att nämnda lok skall placeras vid 33 ms med uppställning i Åmål (lokstall).

Översyn av loket bör göras c:a  två gånger om året, varvid ev brister i vid hvst verkställd rostskyddsbehandling avhjälpas.

Härmed förenade kostnader påföras tjänsteställe 100, konto 1280, kalkylnr 5.

I redovisningshänseende skall loket anses överflyttat från hvst Ål till 33 ms, varom anmälan göres i vederbörlig ordning.

KUNGLIGA JÄRNVÄGSSTYRELSEN, J Alstermark

 

Fsbr

1954-09-11

 

Brev från Fsbr till Distriktscheferna vid I, II, IV, V och VIII distrikten och Verkstadsföreståndaren Örebro:

Besiktning av beredskapslok

För att erhålla en uppfattning om i vilket skick de vid hvst reparerade och rostskyddsbehandlade beredskapsloken befinna sig, särskilt beträffande de lok, som varit avställda den längsta tiden efter ”förpuppningen”, kommer besiktning av nedantående lok (däribland lok A8 1808, min anm) att verkställas av en representant ur vardera Dbr, Vbr och Mbr med början under innevarande månad efter samråd med vedebörande miö, som ställer erforderlig personal till förfogande.

För att besiktningarna skola ge önskvärt resultat torde erfordras att loken transporteras till närmaste driftverkstad där inspektion av axellager m m äga rum och loken påeldas samt provköras. Närmare anvisningar härom komma att lämnas av besiktningsmännen.

Med besiktningen vid maskinsektionerna ev förenade kostnader påföras tjänsteställe 100, konto 1280, kalkylnr enl sty skr 15.7.54, dnr Fsbr 231/54, bilaga 1 (ex vid 5 ms kalkylnr 0550).

Besiktningsprotokoll upprättas och insändes i ett exemplar till vardera Dbr, Vbr och Fsbr.

KUNGLIGA JÄRNVÄGSSTYRELSEN, J. Alstermark

 

Fsbr

1954-10-27

 

Dokument (besiktningsprotokoll) från Fsbr

Besiktning av beredskapslok

Konserverat den 5 oktober 1953

Uppställd oktober 1953

Uppställningsplats: Åmål

Panna: utan anmärkning

Ramverk: Delvis rostigt under vid draglådan. Ej konserverad.

Maskineri: utan anmärkning

Löpverk: utan anmärkning

Tender: Utv. Utan anmärkning. Under delvis rostigt, ej konserverat. Koltaget delvis rostigt.

Hytt med armatur: Utan anmärkning

Allmänt: Gott tillstånd

Provkörning: Åmål-säffle-Åmål. H. 3:dje axel på tendern varmgången. Eljest ingen anmärkning

Erforderliga åtgärder: Loket konserveras i erforderlig omfattning.

 

Fsbr

1959

 

Uppställd i Åmåls lokhus

 

HK

1964-

 

Uppställd i Åmål lokhus

 

L.Z HK

1968-02-16

 

Provkörd Åmål-Tösse ToR. (veckan före stora provet som slutade i Brålanda).  Loket gick rättvänt till Tösse och back tillbaka. I kroken hängde några O-vagnar med. Händelsen förevigades på smalfilm och ljudband!

 

HK

1968-02-19

 

Provkörd Åmål-Brålanda. Från början skulle loket provköras till Göteborg, men p.g.a antydan till varmgång i storlagret till fjärde axeln, avbröts körningen och ett ellok fick ta över provtåget. 1808 kördes tillbaka till Åmål som ensamt lok. Väl där var varmgången borta.

Tågvikten var 381,9 ton och bestod av följande vagnar: Abo7a 3642, 4161, Abo11a 3025, 3027 Bo8a 2985, Bo9a 1057, 4224, 4228, 4230, samt Bfo15 1354

Under körningen Åmål-Mellerud höll tåget en medelhastighet på 57 km/timme.

En tåglogg från provkörningen finns sammanställd i Tåg nr 3 1968  

 

HK UD

1968-04-14

 

Provkörd Åmål-Mellerud t/r

 

HK

1968-05-24

 

Bilden (se ovan)  togs i Åmål på spår 1 dagen före SJKs 10-årsjubileumsresa

Karlstad-Hamar i maj 1968. Loket skulle på kvällen den 24 maj köras upp till

Kil. Där övernattade det i kolgården för att dagen efter gå ner till Karlstad.

Eftersom A8 kräver vändskiva med diameter 20 meter, gick loket back

Åmål-Kil-Karlstad..

 

HK

1968-05-25—1968-05-26

 

Drog SJK Tåg Karlstad-Charlottenberg-Hamar. Återresa 1968-05-26.

 

 

1968-1971

 

Sedan A8 1808 tagits ut för provkörning och SJK-resa 1968, skedde aldrig någon ny konservering av loket, utan det stod i driftlokdelen av Nygårdsstallet (de fyra spåren närmast hvst). Sommaren 1971 skickades 1808 på utställning i Göteborg, men efter hemkomsten till Åmål blev det stående utanför stallet en längre tid. Härefter flyttades 1808 till till lokstallet i Nygård temporärt i väntan på den slopning som var väntad.

 

HK

1971

 

Uppställd i Åmåls lokstall

 

AFB

1971-05

 

Observerad i Sävenäs lokstation

 

AFB08

1971-08-07

 

Uppställd utomhus i Göteborg

 

WS

1972-08-07

 

Uppställd i Åmåls lokstall

 

AFB09

1972-09-07

 

Uppställd i Åmål

 

WS

1973

 

Utdragen och såld till Eberstein Flodin för 27.000:-.

 

HN WS

1976

 

Inköpt av Bergslagarnas museisällskap (BJs). Åter ommärkt till BJ H3s 112

 

BJs

1979-05-24

 

I trafik med extratåg Göteborg-Halden-Göteborg

 

HKN

1979

 

Firades BJ 100 år med jubileumståg Göteborg - Falun och åter, 2 dagar. 111:an och 112:an drog tåget tillsammans med andra lok.

 

BJs

1981-06

 

Deltog BJs i SJ:s 125 års firande på många platser i landet, 111:an och 112.an drog extratåg Göteborg- Stockholm, deltog i Kavalkaden i Stockholm, extratåg Stockholm-Gävle-Stockholm samt Stockholm-Göteborg.

 

BJs

1982-08—2005-04-07

 

Loket använt sista gången i augusti 1982 vid bröllopsresa Göteborg - Prässebo. Avställt på grund av dåliga tuber. Senare var loket några år på NOHAB i Trollhättan inne och ute innan det kom tillbaka till Lärje. Vid hemtransporten varmgång i storlager, behöver komma till sänkgrav för lagerrevision. Står uppställt i lokhus på Bergslags-Lärje. Det finns just nu inget planerat om att åtgätda 111:an eller 112.an då Bjs nu går in i en flyttningsfas. BJs bangård med anordningar skall flyttas 300 meter norrut.
morrgan / Järnvägshistoriskt forum 2005-04-07

 

MC

   

Panndata

1927

 

Lev med panna 2290 Nohab 1812 1927

 

HK

Före 1948

 

Ilagd panna SJ 2292 Nohab 1909 1929 (BJ H3s 118 ursprungspanna). Pannan kvarligger alltjämt i loket

 

HK

1973

 

Slopad tillsammans med lok 1808. Såld samma år tillsammans med lok till privatperson

 

 

1976

 

Såld tillsammans med lok till BJs

 

 

 

SJ Original ångpanna

Panna

Tillv.

Leverans

Slopad

Skrot/såld

2290

Nohab 1812 1927

Med lok BJ H3s 112

1973

Skrotad

 

Datum

 

 

 

Källa

1927

 

Levererad i lok BJ H3s 112

 

HK

?

 

Ilagd A8 1806

 

HK

1973

 

Slopad tillsammans med lok A8 1806

 

 

 

 

Skrotad tillsammans med lok A8 1806

 

 

 

Pannrevisioner (panna 2292 – senaste ilagda panna)

1929-12-06

 

Rev. kl. (troligen I – leverans)

 

HK

1933-03-29

 

Rev. kl. III Ål

 

HK

1938-05-16

 

Rev. kl. III Ål

 

HK

1939-03-17

 

Rev. kl. III Ål

 

HK

1949-02-

 

Pannrevisin kl.III

 

Fsbr

1949-01-19

 

Rev. kl. III Ål

 

HK

1953-09-15

 

Rev. kl. III Ål

 

HK

 

Tenderdata

 

 

Originaltender tillkopplad loket

 

WS

 

Övrigt

Ej genomgågna handlingar:

Tåg 1/1978,

Foton

SJ A8 1808 i Åmål
Åmål foto Stig Nybergs saml

SJ A8 1808 1968-02-19 Åmål
1968-02-19 Åmål foto Ulf Diehl (Tåg 3 1968)

SJ A8 1808
1968-02-19 Åmål - Mellerud foto Björn Malmer (Tåg 4.1968)

SJ A8 1808
Strax norr om då ännu ej  rivna Bv Björkås som låg någon km söder Värmlandsbro stn. Bv-huset syns i bakgrunden. Fortfarande dock parallellt med väg 45!/HK 1968-05-25 Foto Arne Wemmel

SJ A8 1808
1979-05-24 Extratåg till Halden foto HKN

SJ A8 1808
1981-06 Göteborg C foto Conny Sernfalk

 

 
To page top

Return to main page
Retur till "Ångloksdata" innehållsförteckning
© Conny Sernfalk & Rolf Sten
1808_loken..html senast uppdaterad 2006-04-08