Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ångloksdata
(data about Swedish steamengines)

av Conny SernfalkSJ-Ånglok Ka 730 (SJ steam engine class Ka) 

 

Lok

Tillv.

Slopad

Skrot/såld

Uppdaterad

Ka 730

Motala V 295 1902

1967

1967 skrotad Östersund

2005-04-09

 

Datum

 

 

 

Källa

1902

 

Leverans till I Distriktet (huvudort Stockholm)

 

TT

1902

 

Omlitt från Kd2 till Kd

 

 

1912-05-13

 

Vevstake brusten tåg 1151 i Krampen

 

TT

1914-01-10

 

Injektorerna obrukbara tåg 1151 i Kumla

 

TT

1918-04-12

 

Byttes hävstångsbromsen mot ångbroms i Liljeholmen

 

TT

1920-01-02

 

I tjänsterapporten: Örebro

 

TT

1921-12

 

Ombyggt med överhettning i Malmö. Omlitt från Kd till Ka

 

TT

1925

 

Loket försett med apparater för knorrbroms. Tendern försett med tryckluftsbroms. Vakuumbromsen bytt mot vakuumledning.

 

TT

1927

 

Förenklad AGA Gasbelysning

 

WS TT

1930-02-06

 

I tjänsterapporten: Mjölby

 

TT

1930-09-11

 

2 Ms (huvudort Norrköping) Revision kl IIAa M

 

TT

1934-06-08

 

2 Ms (huvudort Norrköping) revision Ös

 

TT

1934-10

 

2 Ms rep t.v uppskjuten Ös

 

TT

1935-10—1936-03

 

2 Ms Revision kl. IV ev IIIBb Ör. Därefter 1 Ms (huvudort Stockholm)

 

 

TT

1939-04

 

1 Ms Revision kl. IIA Ös

 

TT

1942

 

Omlitt från Ka till K

 

 

1943-1944

 

Ombyggd till vedeldning

 

WS

1943-05

 

1 Ms Hagalunds lokstation

 

WS

1944-07-14

 

1 Ms Hagalunds lokstation

 

WS

1944-07-18--23

 

Ånge lokstation

 

WS

1944-07-24

 

Nedkopplad Ånge lokstation

 

WS

1944-08--09

 

Avsänd från Ånge till Borås

 

WS

1944

 

Till VI Distriktet (huvudort Borås)

 

TT

1944-08

 

Flyttat från 1 Ms (huvudort Stockholm) till 25 Ms (huvudort Borås) enl. skrivelse 1944-07-22

 

TT

1947

 

Omlitt från K till Ka

 

 

1947-09-13

 

21 Ms (huvudort Vännäs) Intogs på vst Östersund för revision kl. IIAa panna 1658 bytt till 1628. Hytten ombyggd till sluten enligt skrivelse 18 sep 1947 (strax efter ombyggdes även Ka 690) Ombyggdes för koleldning. Loket aldrig redovisat som koleldat i str 77.

 

TT

1947-09-18

 

Revision Ör och ombyggd till sluten hytt. Klar november 1947

 

WS

1947-11-28

 

Utgick loket efter revision kl. IIAa Ös

 

TT

1948

 

Flyttat till V Distriktet (huvudort Luleå)

 

TT

1950-01-01

 

I trafik V distriktet (huvudort Luleå)

 

Str 77

1952-01-01

 

I trafik V distriktet (huvudort Luleå)

 

WS TT

1953-05-01

 

I tjänst vid 21 Ms (huvudort Vännäs). Möjligen var loket stationerat i Mellansel enligt CHF vars far tjänstgjorde på loket.

 

SJ

1953

 

Avställd

 

CHF

1953-04-24

 

Brev från Fsbr byråchefen till verkstadsdirektören

”Kostnadsförslag för upprustning av övertaliga ånglok

Med hänvisning till fsbr skrivelse 7.1.1953 dnr fsbr 186/51, i rubricerade ärende hemställes att genom verkstadsbyråns försorg besiktning verkställes även av nedanstående övertaliga ånglok (däribland Ka 730 min anm.) samt att kostnadsförslag för de lok, som erfordra reparation tillställes försvarsbyrån.

Eric Lindgren tjf ”

 

Fsbr

1955-03-18

 

Brev från Fsbr byråchefen till Verkstadsdirektören

Upprustning av helt avställda ånglok

För att i  samband med uppgörande av kostnadsstaten budgetåret 1955/56 avseende konto 1280 erhålla en uppfattning om hur stort belopp, som kommer att erfordras för reparation och konservering av rubricerade lok, hemställes om uppgift på hur många dylika lok --- om möjligt även vilka av nedanstående förteckning (53 lok, däribland Ka 730, min anm.) som beräknas kunna upprustas vid hvst under tiden 1.7.55 – 30.6.56.

Vid uppgörandet av reparationsplanen räknas med att till verkstäderna redan inbeordrade lok bliva reparerade i enlighet med den tidsplan, som av Vbr insändes till fsbr den 2.3.55 dnr Vbr 1a/54.

Enligt av Dbr lämnad uppgift äro nedanstående på linjen avställda oupprustade ånglok övertaliga och avsedda som beredskapslok.”

 Ka 730 – tillhörande 21 Ms (huvudort Vännäs)

 ”Fsbr har efter därom gjord framställning erhållit kostnadsberäkning för lokens upprustning.

Hemställes att önskad uppgift tillställes fsbr senast 23.4.55

J. Alstermark

 

Fsbr

1955-04-02

 

Svarsbrev (se ovan) från Verkstadsbyrån till Byråchefen Försvarsbyrån

Upprustning av avställda ånglok

Som svar på eder skrivelse av den 18.3.55 dnr Fsbr 186/51 meddelas att samtliga de i förteckningen upptagna 53 ångloken beräknas kunna upprustas vid huvudverkstäderna under tiden 1.7.55 – 30.6.56.”

J. Alstermark

 

Fsbr

1955-09-29

 

Brev från fsbr till Verkstadsföreståndaren Östersund

Upprustning av avställda ånglok

Styrelsen får härmed uppdraga åt eder att under innevarande budgetår låta iståndsätta nedanstående lok i sådant skick, att de vid behov omedelbart kunna disponeras som beredskapsdragkraft (skola kunna användas c:a ett halvår)”

 12 ånglok däribland Ka 730 – tillhör 21 ms (huvudort Vännäs)

 ”Loken förflyttas efter hand från nuvarande uppställningsplats till hvst efter samråd med Vbr och resp miö.

I redovisningshänseende skola loken efter insändandet, som meddelas Fsbr, anses överflyttade från resp ms till hvst Ös.

Repkostnaderna skola belasta tjänsteställe 100 och påföras konto 1280, kalkylnr 9450.

Meddelande insändes till fsbr efter hand som loken upprustas, vilka därefter placeras som beredskapsdragkraft enligt nämnda byrås bestämmande.

KUNGLIGA JÄRNVÄGSSTYRELSEN, Eric Lindgren tjf”

 

Fsbr

1956-05-03

 

Brev från Fsbr till Distriktschefen vid V Distriktet och Föreståndaren för huvudverkstaden Östersund:

Uppställning av övertaliga ånglok

Då enligt anmälan de vid hvst Ös avställda ångloken L 967 och Ka 730 nu äro rustade, får fsbr meddela, att nämnda lok skola placeras vid 20 resp 21 ms som beredskapsdragkraft.

Kostnader för lokens underhåll påföres tjänsteställe 100, konto 1280, kalkylnr 2050 resp 2150.

Loken förflyttas till blivande uppställningsplats, som skall delgivas fsbr, genom V Dc försorg efter samråd med hvst Ös.

Resp uppställningsplatser skola meddelas fsbr.

I redovisningshänseende skola loken anses överflyttade från hvst Ös till 20 resp 21ms, varom anmälan göres av hvst i vederbörlig ordning.

KUNGLIGA JÄRNVÄGSSTYRELSEN, Eric Lindgren tjf”

 

fsbr

1957-10-03

 

Sammanställning från fsbr.
Anges att Ka 730 tillhörande 21 ms (huvudort Vännäs) har undergått beredskapsreparation vid hvst under 1956. Loket är uppställt i lokhus.

 

Fsbr

1967-01-31

 

Slopad för skrotning inklusive panna och tender

 

SJ

1967-09-08

 

Observerad Östersund

 

WS

1967-09-28

 

Observerad på skrotspåret i Östersund

 

WS

1967

 

Skrotad Östersund

 

WS

 

 

Panndata

1921

 

Ombyggd till överhettning

 

WS

1947-11

 

Pannbyte vid Ös från panna 1658 (Örebro 138 1928) till 1628 (Örebro 121 1925)

 

SJ

1967

 

Panna 1628 skrotades vid Östersund tillsammans med loket

 

SJ

 

SJ Original ångpanna

Panna

Tillv.

Leverans

Slopad

Skrot/såld

 

 

 

 

 

 

Datum

 

 

 

Källa

 

 

 

 

 

 

Pannrevisioner

 

 

 

 

 

 

Tenderdata

1902

 

Lev. med tender litt Kd (2 axl.)

 

 

1924

 

Kd-tendern 730 byttes mot en bred C-tender 675 som hade vakuumbroms trots att loket saknade sådan

 

TT

1925

 

Tendern försett med tryckluftbroms

 

TT

1931

 

Tender såld (???)

 

WS

1944-05-06 + 1944-05-23

 

C tender 675 behövdes på ett B lok på 27 Ms, A tendern från B loket (1316) kopplas till mobila tvättloket (Cd 743) vars tender 421 behövdes till ett av tre b lok då tendern 405 ej kunde förses med slingerbuffertar så tender C 405 (smal) tillkopplades Ka 730 (421 kopplades sedan till K 573) skrivelse 6/5 o 23/5 1944.

 

TT

1967

 

Tender C 405 skrotades 1967 tillsammans med loket

 

SJ

 

 

 


  


To page top

Return to main page
Retur till "Ångloksdata" innehållsförteckning
© Rolf Sten
ka_730_loken..html senast uppdaterad 2005-11-04