Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 Rullande Materiel (rolling stock)
 
   

av Rolf StenI - loken (Steam engines class I ) 

   De olika loktyperna vid Statens järnvägar benämndes från början bara som snälltågslok, lok för blandade tåg samt större eller mindre godstågslokomotiv. Genom åren blev de olika loktyperna alltför många varför man år 1876 införde litterasystemet med bokstavsbeteckningar som angav vad det var för typ av lok
    
 De allra första åren hade man inga speciella godstågslok utan godset gick i de blandade tågen men efterhand som godstrafiken ökade blev man tvungen att mer och mer börja köra rena godståg respektive persontåg.

Innehållsförteckning
(Gör ditt val och klicka på den lila pilen.
Make your choic and click at the arrow)
 
I - loken (I - engines)(2002-04-13) 
Tekniska data på I - loken (Technical data) 
Ritning på på I - loken (Drawing)  De första I-loken 


Bilden ovan visar I-loket nummer 113 "THORSTEN" i leveransutförande.  Foto: SJ:s 50-års historik.

Kraven på kraftigare lok i godstrafiken ökade alltmer och man insåg snart att godstågsloken av littera G inte räckte till. Man måste snabbt komplettera lokparken med några lok som klarade tyngre godståg
   1872 anskaffades från Beyer, Peacock & Co 6 stycken godstågslok av kraftigare typ än G-loken. Loken var avsedda för godstågstrafiken på, i första hand, sträckan Göteborg - Örebro.
    Loken numrerades 113 till 118 och fick namnen "THORSTEN, HELGE, ROTA, SOTE, INGEBORG, samt HILDING". Vid litterasystemets införande 1876 fick loken litterat, I.

   Loken var tenderlok och skilde "sig väsentligen från de förut utförda, i det att den har utvändiga cylindrar, under det att de äldre godstågslokomotiven liksom snälltågslokomotiven hafva invändiga cylindrar. En annan väsentlig skillnad finnes i axlarnas placering. Då de förut anskaffade lokomotiven hafva sin bakre axel lagrad bakom eldstaden, har denna nya typ samma axel lagrad framför eldstaden. Därigenom blef hjulbasen mycket kort, hvilket förhållande i förening med de stora utvändigt placerade cylindrarna gjorde, att dessa lokomotiv hade en benägenhet för hvad man kallar galoppering och slingring, som när hastigheten gick upp till mer än 30 km i timmen påverkade spåret på ett ofördelaktigt sätt.
   Beyer, Peacock & Co hade emellertid icke konstruerat denna lokomotivtyp för statens järnvägar utan hade utfört den på beställning från Köln - Mindenjärnvägen i Preussen, och några vidare lokomotiv af denna typ beställdes ej af statens järnvägar
".

   Denna mindre lyckade loktyp ersattes, av förståeliga skäl, så fort som möjligt av andra bättre konstruerade godstågslok. I-loken överfördes efterhand till växlingstjänst och försågs då med tvåaxliga tendrar av typ Aa och B. I samband med den ändrade tjänsten littererades loken om till littera J.
   I statistiken anges de 1890 fortfarande som godstågslok. De 6 I-loken var det här året i tjänst 1288 dagar och dessa fördelade sig på 10657 timmar tågtjänst, 1340 timmar stationstjänst (inklusive växling) samt 19 timmars reservtjänst.
   Loken förbrukade 3936 kilo smörjmedel till en kostnad av 956 kronor och 44 öre. Kostnader för belysning, putsning och packningar uppgick till 1097 kronor och 24 öre. Kostnader för reparationer uppgick till 19721 kronor och 44 öre.

1914 slopades loken och samtliga lok såldes för skrotning. Denna skedde 1915 och därmed var denna loktyp borta. Inget lok finns bevarat.


To page top

 

 

 Tekniska data på I-loken

Loket
Cylinderdiameter 457 mm Axeltryck i tjänst. axel 2 11,3 ton
Slaglängd. 610 mm Axeltryck i tjänst. axel 3 11,2 ton
Hjuldiameter. Drivhjul 1389 mm Total vikt i tjänst 33,7 ton
Hjuldiameter. Löphjul  - Materialvikt 30,5 ton.
Hjulbas. 3226 mm Adhesionsvikt 33,7 ton.
Största längd.  8167 mm  Dragkraft. 6000 kg 
Panndiameter (invändigt) 1244 mm Längd lok + tender   14107 mm
Avstånd mellan tubplåtar 4277 mm Tillåten hastighet 60 km/t
Plåttjocklek i rundpanna 13 mm Tender (3-axlig)
Ångtryck 10 kg/cm2. Hjuldiameter 1088 mm
Antal tuber. 170 Hjulbas 3352 mm
Total eldyta 107,49 kvm Längd -
Rostyta 1,41 kvm Vikt i tjänst 20,9 ton
Pannans vattenrum 3,20 kbm Materialvikt 10,2 ton
Pannans ångrum 1,40 kbm Kolförråd 3,0 ton
Axeltryck i tjänst. axel 1 11,2 ton Vattenförråd 7,7 kbm


  Ritning på I-loken (Drawing I-engines)

Ritning SJ I-lok, Drawing SJ I - engine
Ovanstående ritning visar SJ I - lok i det utförande som dom hade mot slutet av sin verksamhetstid, när dom användes som växlingslok, och hade försetts med tvåaxliga tendrar. Mot slutet fick dom littera J.


To page top

Return to "Rullande" main page
Retur till historiskt "rullande" innehållsförteckning
© Rolf Sten
i_loken..html senast uppdaterad 2012-05-03