Return to previous page
Åter till normalspår huvudsida?
Klicka i bilden ovan
HHJ, Helsingborg - Hässleholms Järnväg
Färglinje

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


Beskrivning av järnvägen och dess omgivningar.
Description of the railway and it´s surroundings.
I Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift beskrevs järnvägen enligt följande:

Hälsingborg - Hässleholms järnvägar, Hälsingborg - Hässleholm, 77 km., Bjuv - Billesholm, 5 km., och Klippan - Eslöv, 40 km.

Kvidinge station på 1930-talet. HHJ lok 16 rullar in på statione
Kvidinge station på 1930-talet. HHJ lok 16 rullar in på stationen. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum, JVM,KAFF0024 samlingsportalen.se.

Linjerna genomlöpa idoga, tätt bebyggda samhällen, som här och var, på grund av större fabriksanläggningar fått ett mer eller mindre starkt inslag av industrisamhälle. Överallt, där naturen i en eller annan form består råvara, ha industrier uppvuxit efter järnvägarna. Sålunda äro Bjuv, Billesholm och Gunnarstorp stora arbetaresamhällen. De skånska stenkolsfälten och lerfyndigheterna bearbetas nämligen å dessa orter av Höganäs - Billesholms a.-b. Stenkolen användas enbart av inhemska konsumenter, leran åter exporteras i ganska stor utsträckning, sedan den i stora tegelbruk förvandlats till eldfast tegel.

Billesholm station omkring 1905 HHJ lok 22, före detta Klippan - Röstånga Järnvägs, KRJ lok 2 "Röstånga
Billesholm station omkring 1905 HHJ lok 22, före detta Klippan - Röstånga Järnvägs, KRJ lok 2 "Röstånga. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum, JVM,KBEB00525 samlingsportalen.se

Åstorp är föreningsstation med statsbanan och utgångspunkt för tågen på Skåne - Smålands järnväg, som ansluter till Hälsingborg - Hässleholms järnvägar vid Kärreberga, 2 km österut.

Kärreberga station 1938-05-18, föreningsstation med Skåne - Smålands Järnväg, SSJ
Kärreberga station 1938-05-18, föreningsstation med Skåne - Smålands Järnväg, SSJ. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum, JVM,KBAA02919 samlingsportalen.se

I Åstorp, där Söderåsen avslutas med Björnekulla klint, bearbetas graniten till skärv, som dels exporteras till Danmark, dels användes för gatubeläggning och byggnadsändamål i Åstorp närliggande samhällen.
     Även på en annan av bolagets stationer, dit Söderåsen når fram, bearbetas graniten. I Skäralid har nämligen Hälsingborgs hamn inköpt ett stenbrott, vars produkter huvudsakligen avsetts för hamnens eget bruk, men där jämväl den senaste tiden framställts kantsten för trottoarer.
    Ett annat samhälle, som inom sig rymmer ett flertal industrier är Klippan. Sedan gammalt är här, vid ett litet av Rönneå bildat vattenfall, Klippans finpappersbruk beläget, varjämte tegelbruk, större ångbryggeri och läderfabrik där sysselsätta en ganska talrik arbetarestam. Trots denna, i vissa samhällen rikliga förekomst av industriella anläggningar, har landskapets vackra karaktär ej blivit förfulad. Endast i gruvsamhällena ha de med gruvdriften nödvändigt förenade berghögarna i någon mån givit landskapet en annan prägel. Men kalhetsintrycket har av gruvbolaget delvis borteliminerats genom planteringar.

I övrigt framträder den skånska naturen lika leende vacker. Ett tillfälligt uppehåll i den stora järnvägsknuten Åstorp kan av den resande ej bättre begagnas än genom en promenad upp på den alldeles intill liggande Björnekulla klint. Därifrån har man den mest hänförande utsikt med böljande sädesfält, välmående bondgårdar och alldeles under fötterna Söderåsens, huvudsakligen med bokskog helt klädda sluttning, i vars grönska det gamla säteriet Vrams Gunnarstorps corps de logis skymtar fram. Från Björnekulla klint erhåller man ett helhetsintryck över landskapets utseende mellan Hälsingborg - Klippan.

På sträckan Klippan - Hässleholm ändrar landskapet karaktär - man märker, att Småland ligger närmare. Det är också mest skog, här och där avlöst aven liten åkerlapp, där säden står tunnare och kortare än söder och väster om Klippan. Här är naturen kargare men i gengäld vackrare. Allra mest tilltalande är den i Tyringe, vilket väl varit den mest bidragande orsaken, att där anlagts en mycket besökt kurort, vilken är belägen på sandgrund med barrskog.

Vid en annan av bolagets stationer, Ramlösabrunn, är den gamla välkända brunnen med samma namn belägen med starkt järnhaltigt vatten och det bekanta Ramlösavattnet. Bekväm förbindelse med Hälsingborg och Öresund, varest brunnen har eget kallbadhus, erhålles även genom elektrisk spårväg.
Ramlösabrunn omkring 1940. Borta till höger skymtar en spårvagn vid spårvägens ändhållplats
Ramlösabrunn omkring 1940. Borta till höger skymtar en spårvagn vid spårvägens ändhållplats. Bortåt i bild är i riktning mot Ramlösa och Helsingborg. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum, JVM,KDBA03694 samlingsportalen.se

De vackraste platserna vid bolagets linjer är dock belägna mellan Klippan och Eslöv. Vid Skäralid och Röstånga, dit Söderåsen når fram, har naturen slösat, och i synnerhet den sagoomspunna Odensjön vid sistnämnda station kan utan överdrift betecknas som en av Skånes vackraste platser.

Direkt sovvagn framföres året om mellan Hälsingborg och Stockholm.

 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


Spår

© Rolf Sten
hhj_beskrivning..html senast uppdaterad 2014-07-21
Adressbild